Het verlangen naar Gods weg

Psalm 27

11 HEERE, leer mij Uw weg,
leid mij op een geëffend pad
omwille van mijn belagers.
(Psalm 27:11)

Wanneer is het de laatste keer dat jij dit hebt gebeden? Het verlangen om op de juiste weg te wandelen, het verlangen om van God te leren wat goed is. Als wij verlangen naar het aangezicht van God dan beginnen wij ook te verlangen naar wat Zijn weg is. Als wij verlangen naar een plekje in de hemel of naar aardse zegeningen, dan zal dit gebed nooit ons verlangen worden.

Het verlangen om met God te wandelen moet de basis zijn van ons geloof. En als dit verlangen in ons brand dan begint het verlangen om op Gods weg te wandelen, ook te branden. Want als we voor Gods aangezicht komen dan willen we ook rechtvaardig wandelen. We zien dat Hij heilig is en we leren begrijpen dat we alleen God leren kennen in die heiligheid. Er moet dus wat veranderen in ons leven.

Het probleem met de mens die de wereld lief heeft is dat men niet kritisch naar zichzelf kan kijken. Alles wat men doet is goed, daarom werkt het evangelie, waarin we mensen laten zien dat ze vergeving nodig hebben, niet. Ze zien niet dat er iets in hun leven niet goed is. Ze doen niemand iets aan, ze leven een positief leven, ze genieten er op los, wat kan daar nu op tegen zijn?

En daarom heeft het weinig zin om de mens die de wereld lief heeft te laten weten dat diegene zal branden in de hel. Die boodschap is juist voor de religieuze persoon die denkt dat hij het bij het rechte eind heeft zonder God toe te laten in zijn leven. Die boodschap was voor de religieuze leiders. Maar de wereld moet eerst zien dat er een God die om hen geeft en echt betrokken wil zijn in ons leven. De wereld moet zien dat er een God is die ons wil ontmoeten.

En als wij Hem dan ontmoeten zal dat ons leven veranderen. Wij zullen dan gaan verlangen naar wat Hij verlangt. Ons gebed zal dan dit gebed zijn. God leidt mij op Uw weg, ik wil Uw weg bewandelen. Uw aangezicht zien.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het verlangen naar Gods weg

Hemelse Vader

Psalm 27

10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten,
maar de HEERE zal mij aannemen.
(Psalm 27:10)

Een van de sterkste banden die we in dit leven kunnen hebben is de band met onze ouders. Zij zijn bij ons als we worden geboren, zij bepalen de eerste jaren van ons leven. Een huwelijk kan stranden, zoals dat helaas al heel veel gebeurt, maar de relatie met onze ouders blijft bestaan. Natuurlijk zijn er ouders die er de brui aan willen geven, maar uiteindelijk kunnen ze deze relatie niet ongedaan maken.

David heeft het hier over zijn vader en zijn moeder die hem hebben verlaten. Hij staat er alleen voor. Dit hoeft niet te betekenen dat zijn relatie met zijn ouders niet goed was. Ze hebben hem ook op een andere manier kunnen verlaten, doordat ze zijn overleden. Maar dan begint er een eenzaamheid die we alleen kunnen ervaren als het in ons leven ook gebeurt, een eenzaamheid dat we ons realiseren dat we er echt alleen voor staan.

En voor die eenzaamheid heeft David een oplossing, want hij heeft gezien dat de Heere hem wel zal aannemen. En daarin was David misschien wel zijn tijd ver voor. Want het was Jezus die kwam om God te openbaren als een Vader in de hemel. En die openbaring moeten wij ook hebben in ons leven. God is echt een vader die voor ons wil zorgen, een Vader die er altijd wil zijn. Hoe sterk onze relatie met onze ouders hier op aarde ook is, die relatie met onze Vader in de hemel moet altijd sterker zijn.

Laten we investeren in deze relatie meer dan welke relatie dan ook. Laten we een kind van onze Vader in de hemel zijn. Hij is onze kracht, Hij is ons leven, meer dan onze aardse ouders.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hemelse Vader

Zijn aangezicht zoeken

Psalm 27

8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,
9 verberg Uw aangezicht niet voor mij.
Wijs Uw dienaar niet af in toorn,
U bent mijn hulp geweest;
laat mij niet in de steek en verlaat mij niet,
o God van mijn heil.
(Psalm 27:8-9)

Vers 9 gaan we pas begrijpen als we hebben leren verlangen naar het aangezicht van God. Want als we dat verlangen al niet hebben, hoe kunnen we het dan missen? En dat is het probleem waar veel christenen tegen aanlopen. Ze hebben niet geleerd om de beginfase van een relatie met God te ontwikkelen. Ze zijn christen vanaf hun geboorte, het hoort bij hun identiteit en daarom zien ze niet hoe ze die beginfase nog kunnen ontwikkelen.

Een relatie heeft groei nodig en die relatie begint pas als we een keuze maken om God beter te leren kennen. En die maken we niet als we geboren worden, die maken we op het moment dat we inzien dat we niet zonder Hem verder kunnen. En dat is moeilijk voor iemand die als christen is geboren. David zoek het aangezicht van God omdat hij weet dat God dat van hem verlangt en hij kan niet meer zonder omdat hij het heeft ervaren.

God is zijn hulp geweest, God is zijn enige hoop. En daarom is er dit gebed dat God hem niet zal verlaten. Maak die keuze in jouw leven, het maakt niet hoe lang je al christen bent. Begin bij het begin, zoek Zijn aangezicht, dan komt er vanzelf het moment dat je niet meer zonder kunt. Dan voel je je alleen als het even niet meer lijkt te lukken.

Dan is verlatenheid niet omdat je alleen bent, maar dan is er verlatenheid omdat je net als Jezus je verlaten voelt van Gods aanwezigheid. Want soms verstopt God Zich omdat Hij wil zien of je naar Hem verlangt. En bij David is het duidelijk, hij wil God alleen. En dat kan ook in jouw leven werkelijkheid worden, maar het is een keuze die bij jou ligt. Wil jij Gods aangezicht ook zien in jouw leven?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zijn aangezicht zoeken

Zoek Zijn aangezicht

Psalm 27

8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,
(Psalm 27:8)

Kan het nog duidelijker? Gods verlangen is dat wij Zijn aangezicht zoeken, vergeet alle regeltjes waar we onze kerkboeken mee volschrijven en richt je op dit verlangen van de Vader. Het doel van de kerk is dat we Gods aangezicht zoeken. En als wij Gods aangezicht zoeken is dat een antwoord op wat Hij van ons vraagt. Stel jezelf eerlijk de vraag, staat mijn leven in het teken van het zoeken naar Zijn aangezicht.

De relatie die David hier heeft met de Vader is de relatie wij ook moeten ontwikkelen. Lees dit vers nog eens, David heeft het over wat zijn hart hem vertelt. Zijn hart resoneert het verlangen van God, zijn hart echoed wat God zelf ook zegt. Want David weet dat God er naar verlangt dat wij Zijn aangezicht zoeken, en daarom herhaalt dit verlangen, hijzelf wil Gods aangezicht ook zoeken.

Het is heel simpel, het is jouw keuze, want Hij heeft al voor jou gekozen. Zijn keuze is duidelijk, Hij verlangt er naar dat wij naar Hem verlangen. Wij denken dat Hij blij wordt als wij trouw elke zondag naar de kerk gaan, als wij trouw blijven aan de psalmen, berijmd of onberijmd. Sorry, maar het interesseert Hem niet zoveel. Iemand die een onberijmde psalm zingt vanuit zijn verlangen naar het aangezicht van God is dichter bij God dan iemand die het nieuwste aanbiddingslied mee kan zingen maar alleen meedanst omdat het leuk is. En andersom geldt natuurlijk precies hetzelfde.

Als wij in contact komen met God dan is dit wat Hij ons ook zal vertellen. Zoek mijn aangezicht, kom zo dicht mogelijk bij mij. Ik ben het die betrokken wil zijn in jouw leven, Ik ben het die alles van jou weet. Het mooiste wat we in dit leven kunnen bereiken is niet miljonair worden of populair, het is dicht bij God komen, Zijn aangezicht zoeken.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Zoek Zijn aangezicht

Verlangen naar Hem

Psalm 27

7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep;
wees mij genadig en antwoord mij.
(Psalm 27:7)

Vele malen kunnen we deze roep lezen in de psalmen van David. God blijft namelijk God en Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, maar niet op een manier dat God ons onaangenaam wil verrassen zoals we soms in onze gereformeerde gemeenten krijgen te horen. Ondoorgrondelijk staat niet gelijk aan grillig, ondoorgrondelijk moet geen negatieve lading hebben. Dat God ondoorgrondelijk is heeft alles te maken met Zijn wijsheid in wat het beste is voor ons.

Denk aan Jezus daar in Gethsemane, hoe Hij het uitriep naar de Vader. Het is een roep om Gods betrokkenheid, Gods aanwezigheid. En die roep moet altijd in ons zijn, altijd moeten we dit verlangen koesteren in ons hart. Welke woorden we ook gebruiken, het maakt niet uit, als ze maar op God gericht zijn, verlangen naar Zijn betrokkenheid. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep.

God is ondoorgrondelijk, we hebben niet altijd het antwoord en daarom is het zo belangrijk om te blijven vertrouwen op Gods goedheid. Wees mij genadig. Allemaal woorden die verlangen naar God. Deze psalmen hebben weinig betekenis als we geen verlangen hebben naar God zelf. Mensen die alleen hun vrijkaartje naar de hemel willen veilig stellen zullen dit gebed niet kunnen begrijpen.

Ondoorgrondelijk betekent niet dat we het nooit kunnen begrijpen. Want eens zullen we het wel kunnen begrijpen, maar vandaag is onze verantwoordelijkheid om het geloof te hebben dat verlangt naar God. Verlangen naar Zijn barmhartigheid die naar ons wil luisteren.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar Hem

God boven alles

Psalm 27

6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog
boven mijn vijanden, die mij omringen.
Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten;
ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.
(Psalm 27:6)

Als we kijken naar de tactieken van de duivel, dan wil hij elk vertrouwen op God wegnemen. Die tactieken proberen ons met leugen wantrouwen aan te praten. Denk aan roddel, het is altijd negatief, denk aan het nieuws, er komt nauwelijks iets positiefs aan bod. Maar als we nog een stapje verder gaan, denk aan je eigen leven, zie je het zitten, denk je dat je een leven in de kracht van God zult hebben? Er zijn maar weinig christenen die geloven dat hun leven mooi kan zijn in God.

We gebruiken onze energie liever om andere denominaties af te kraken of om te roddelen over dat ene gezin dat niet in ons kleine koninkrijkje past. Wat maakt het uit dat de kerk leegloopt, wat maakt het uit dat de wereld ons niet meer serieus neemt. Het moet ons niets doen, ons geloof moet vast blijven, sterk in de enige rots die wij hebben in dit leven. De rots waarop we altijd kunnen blijven staan.

En daarom weet David dat hij zijn hoofd omhoog kan heffen, hij heeft niets te vrezen, zelfs als de vijand hem omringt. Want hij weet dat zijn God leeft en regeert. Al lijkt alles ineen te storten, we hebben geen angst, die negatieve leugens die ons naar beneden willen praten zullen niet overwinnen in ons leven. Want de waarheid is dat wij in Gods aanwezigheid mogen staan en Hem mogen aanbidden.

Ik zal psalmen zingen voor de Heere, ik zal staan in Zijn tempel, mijn mond zal de Koning der koningen en de Heere de heren voor altijd loven en prijzen. En daar is David zeker van en daar kan geen leugen hem van afhalen. Dit is geloof, het geloof dat wij ook moeten hebben. Al staan we er alleen voor, al is er niemand die het met ons mee wil gaan, het maakt ons niet uit, want God is daar.

Psalm 27 is eigenlijk een individualistische psalm, een psalm die al het andere vergeet en zich alleen met God bezig wil houden. En dat is niet erg, want het gaat ten eerste om jou en God. Heb God lief boven alles, daar moeten we beginnen. Dan sta je sterk in je geloof.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God boven alles

Wie God is

Psalm 27

4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.
5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut
op de dag van het onheil.
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots.
(Psalm 27:4-5)

Geborgenheid in God is in de eerste plaats geloof. Want geborgenheid moet niet afhankelijk zijn van onze omstandigheden, want die omstandigheden kunnen juist het tegenovergestelde vertellen van wat de werkelijkheid in God is. Want de werkelijkheid is dat wij een God hebben die hoort, een God die boven alle omstandigheden staat. Als wij dit geloof hebben dan zijn het niet de omstandigheden die de geborgenheid bepalen, maar de werkelijkheid van Gods liefde.

Want uiteindelijk is het die geborgenheid die zal overwinnen over de omstandigheden. Niet slechts op gevoelsniveau maar in de werkelijkheid. Geborgenheid zal onze omstandigheden gaan beïnvloeden. David is hier niet een theologie aan het verkondigen, hij spreekt uit ervaring en niet uit religieuze drang. In zijn tijd had men geen tijd voor discussies over theologie, men had God echt nodig.

En uit ervaring weet David dat het de beste plek is in dit leven. God verbergt hem in alle omstandigheden en dan kunnen we het ons best makkelijk voorstellen dat David zo vol verlangen is naar het leven in de aanwezigheid van God. Dit heeft alles te maken met het Koninkrijk van God eerst zoeken. Want als wij dat gaan doen in ons leven beginnen we de schoonheid van God te zien, de schoonheid die David ook zag.

Laten we als christenen actief worden in ons geloof, zoek niet naar de nieuwste theologie, zoek naar wat God wil doen in jouw leven. Zoek Zijn koninkrijk, zoek Zijn liefde en je zult net als David niet meer terug kunnen. Dan willen wij ook nog maar 1 ding van God en dat is dicht bij Hem zijn. Werkelijk God is goed, niet omdat de bijbel het zegt, maar omdat Hij goed is. En dat is het gebed voor elke christen, een leven vol van verlangen naar God alleen, niet naar wat Hij doet maar naar Wie Hij is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie God is

Het doel van christen zijn

Psalm 27

4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.
(Psalm 27:4)

Dit vers hangt helemaal af van hoe jij God hebt leren kennen. Veel christenen hebben eigenlijk helemaal geen beeld bij wie God nu is. Ze houden zich vast aan de theologie die ze in de kerk hebben ontvangen, maar om nu te zeggen dat ze echt God persoonlijk hebben leren kennen, is de grote vraag. Ze weten dat God liefde is, maar of ze dat ook echt weten in hun geloof en in hun hart weten ze niet. Want ze weten het alleen van horen zeggen.

David heeft ervaring met God, Hij heeft Gods liefde en goedheid ervaren en weet daarom dat hij niets anders wil. God is zo goed in zijn, Gods liefde is zo krachtig en verslavend, waarom zou hij ergens anders naar toe gaan. En zo mogen wij ook Gods goedheid en liefde ervaren waardoor wij ook niets anders willen. Meer van Hem, wij mogen echt wel verslaafd raken aan God, dat is echt geen zonde.

Helaas hebben vele mensen iets anders gemaakt van het christendom. Zij zijn christen omdat het voordeel oplevert, zegeningen, genezingen, de hemel en ga zo maar door. De gedachte dat er een God zou kunnen zijn die samen met ons aan het werk wil gaan is hen wereld vreemd. Laat God maar doen wat Hij wil en vooral het goede voor mij en ik doe wat ik zelf wil.

David stapt daar over heen, hij wil niet bij God zijn om de zegeningen, hij wil bij God zijn omdat God goed is. Hij wil die liefde zien, hij wil de aanwezigheid van God ervaren. Dat is het mooie in het leven, dat is de kracht van het leven. En dat moet ook ons doel worden. Natuurlijk zijn we niet allemaal op het zelfde niveau als David, maar het moet wel ons doel worden.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het doel van christen zijn

Zijn aanwezigheid

Psalm 27

4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.
(Psalm 27:4)

Dit is zo’n mooi vers met zo’n mooi verlangen. Dit vers moet ingelijst worden en boven je bed hangen. Want dit verlangen is de bron van het leven van David. Want alles wat David doet heeft hier mee te maken, zijn verlangen om dicht bij God te zijn. We hebben het in andere psalmen gelezen, Davids verlangen om rechtvaardig te wandelen, waarom? Om dicht bij God te kunnen wonen. Want hij weet dat alleen zij die oprecht wandelen in Gods aanwezigheid kunnen staan.

En natuurlijk is dat niet veranderd door het kruis van Jezus. Juist het kruis van Jezus moet dit vervullen in ons leven. Maar mensen die het kruis van Jezus alleen maar gebruiken om niet naar de hel te gaan begrijpen dit vers dan ook niet. Zij willen alleen hun angst sussen door het gratis ticket voor de hemel, waar Jezus voor is gestorven, aan te nemen.

Het echte geloof begint met dit vers, het verlangen om met God te zijn, het verlangen om al het andere te vergeten en Gods hart in ons hart te voelen. Vergeet even al de theologie waar we zo krampachtig aan vasthouden, vergeet zelfs heel even de denominatie waar je bij hoort en laat alleen dit verlangen door je verstand rennen. Het zijn met God alleen, wandelen in Zijn aanwezigheid. Is er iets beters waar we naar kunnen verlangen?

Veel mensen hebben hun emoties uitgeschakeld als het over geloof gaat. Bij de voetbal mag het wel, bij een mooie film laten we de tranen rollen, maar als het over het geloof gaat dan mag emotie geen rol spelen. En dan is er ook weinig om naar het verlangen. De schoonheid van God is dan slechts een aantal woorden. De kracht van God is niet te ervaren maar een kracht die op de achtergrond wat doet.

David heeft maar 1 verlangen en dat is bij God te wonen, dicht bij Hem te zijn. En dat moet ook ons verlangen zijn, boven alles. Niets moet hier voor in de weg staan. Alles waar wij naar moeten verlangen is Zijn aanwezigheid.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zijn aanwezigheid

Kijk niet naar je problemen

Psalm 27

1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De HEERE is mijn levenskracht,
voor wie zou ik angst hebben?
2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen,
om mij levend te verslinden
– mijn tegenstanders en mijn vijanden –
struikelden zij zelf en vielen.
3 Al belegerde mij een leger,
mijn hart zou niet vrezen;
al brak er een oorlog tegen mij uit,
toch vertrouw ik hierop.
(Psalm 27:1-3)

Het is niet niks waar David het over heeft. Dat onze auto een keer niet start of dat we net klaar zijn met koken en de afspraak wordt afgezegd zijn niet echt grote problemen in de context van deze verzen. Het gaat over het leven, het gaat over mensen die hem tegen staan, niet door zand over de schutting te gooien maar mensen die er naar verlangen hem het leven compleet zuur te maken. En ondanks al die situaties weet David zich geborgen in de liefde van God.

En dat is het geloof dat wij vandaag nodig hebben, want wij maken er eerlijk gezegd een enorm potje van. Al die discussies op internet, al die haat en argumenten en al die verschillende denominaties. Ze staan niet voor wat God wil doen in ons leven, ze gaan allemaal over onszelf rechtvaardigen. Ze zoeken niet naar wat God wil doen in ons leven, ze zoeken naar hoe zij zichzelf kunnen profileren zonder zich af te vragen of God het er wel mee eens is.

Deze verzen gaan niet over die kwaaddoeners, ze gaan niet over de mensen die ons blijkbaar tegen staan. Deze verzen gaan over de Heere waar wij kunnen schuilen en weten dat die kwaaddoeners ons niets kunnen doen. Zij hebben met God te maken, niet met ons, want Hij is onze rots, Hij is onze toren van kracht, Hij is onze verdediger. Vergeet wie jou tegenstaan, vergeet de muren van onze plaatselijke gemeente. We zijn de kerk van Jezus Christus en daar is er maar 1 van. En als Hij met ons is, waarom zouden wij dan tegen anderen zijn.

Al belegerde een leger het leven van David, hij zou niets vrezen, want het is God die met hem is. Al brak er een oorlog uit tegen hem alleen, hij blijft vertrouwen op de God die altijd met hem is. Onze focus in het leven moet niet onze omstandigheden zijn. Want als we op onze omstandigheden gericht zijn zullen we net als Petrus zinken in het meer van problemen. Maar als we onze ogen op Jezus richten dan maakt het niet uit hoe groot onze storm is, Hij is onze kracht en enige hoop.

Het is simpel, het is een leven waarin geloof werkelijk een rol speelt. Een leven waarin geloof mag groeien en alleen maar sterker wordt. Hij is onze Heer, Hij is onze enige kracht. Wij hebben niets te vrezen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Kijk niet naar je problemen