Zegen van God

Psalm 24

5 Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.
6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela
(Psalm 24:5-6)

We moeten de relatie tussen een rein leven en de zegeningen die God ons wil geven niet losmaken. We kunnen niet rondgaan en een evangelie verkondigen waarin we mensen proberen te trekken vanwege de zegeningen. De hele grondslag van de hindoe religie als voorbeeld is dat ze een god dienen om zo gezegend het leven door te komen. Daarom hebben ze voor alles weer een andere god die ze uit angst vrezen. Ze willen die god goed stemmen zodat die hen helpt in het leven.

Op de een of andere manier is dat ook in het christendom geslopen. Er zijn groeiende kerken waar het ten diepste om draait dat men gezegend wordt. Genezingen, financiële groei worden gezien als een bewijs dat God hen zegent. En dat is waar men naar verlangt, dat het is doel geworden van het geloof in het kruis van Jezus.

De bijbel staat vol met beloften van zegeningen, maar ze staan altijd in de context van ons verlangen om dichtbij God te zijn. En als we dat overslaan dan komen we op een geestelijk niemandsland waar iedereen zijn eigen redenen verzint om gezegend te worden. Methoden waarin we tot onszelf komen, methoden om de aandacht van God te kunnen trekken en dan verschillen wij niets met de hindoe religie.

Want ook deze verzen staan in de context van mensen die er naar verlangen om rein en heilig voor de troon van God te staan. En uit de vorige overdenking hebben we kunnen leren dat dit verlangen een gevolg moet zijn van het kruis. Het kruis neemt dat verlangen niet weg, het kruis maakt dat verlangen alleen nog maar groter. Sterker nog, het kruis vervult dat verlangen in ons leven. En daarom kunnen we door het kruis vrijmoedig voor de troon van God komen.

En alleen bij de troon van God zullen wij die zegeningen ontvangen. Zoals de moeders hun kinderen bij Jezus brachten, zo moeten wij ook begrijpen dat we met precies dezelfde verlangens bij Jezus moeten komen. Verlangens om dicht bij Hem te mogen zijn.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zegen van God

Reine handen en een zuiver hart

Psalm 24

3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
4 Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.
(Psalm 24:3-4)

En dit vers is nog steeds van toepassing, ook na het kruis. Het klinkt misschien raar, zeker door het evangelie dat wij te horen hebben gekregen. Een evangelie van genade die alle zonden met het doekje van de liefde bedekt. Helaas is dat een goedkoop evangelie, niet goedkoop van onze kant, maar we maken het dan goedkoop van de kant van God. Het evangelie wordt dan een doekje voor het bloeden, maar niet de genezing zelf.

Ook vandaag de dag is Gods verlangen nog steeds dat we voor Hem komen met reine handen en een zuiver hart. Mensen die hun ziel niet opheffen naar wat vals is. Dat verlangen is echt niet veranderd, God is niet bezig met het maken van een feestje waarbij hij zoveel mogelijk mensen kan uitnodigen. Hij heeft liever een klein feestje met mensen die zijn zoals dit vers beschrijft dan een groot feest met mensen die niet bereid zijn om hier naar te verlangen.

Het probleem met genade is dat we het zien als een doekje voor het bloeden. Elke keer als we zondigen dan is het kruis daar om het te vergeven. Maar het werk van Jezus is om ons leven te maken zoals dit vers beschrijft, praktisch. Het kruis wil van ons mensen maken die heilig willen wandelen. En daarom is het niet slechts een eenzijdig testament waarbij God alles zomaar overtekent naar ons toe. God overlijdt niet, het is een contract tussen God en ons waarbij wij met Hem blijven wandelen.

Het is tweezijdig, wij moeten gaan vertrouwen dat het werk van Jezus praktijk wordt in ons leven. Wij moeten ons hart openen en Jezus toelaten om Zijn werk te doen. Zodat het moment daar is dat wij werkelijk de berg kunnen beklimmen in Zijn kracht. Dat ons hart werkelijk rein is geworden, schoon van alle zondige verlangens. Dat ons hart niet langer dubbel is, maar we werkelijk verlangen naar het heilige leven in Hem.

Vers 4 is een verlangen dat werkelijkheid moet worden in ons leven. Wij buigen voor het kruis en vragen Jezus om Zijn werk in ons te volbrengen. Het werk dat van ons een licht maakt in deze wereld. Wat een mooi vers, wat een mooi verlangen. Jezus laat mij ook de berg van God beklimmen met reine handen en een zuiver hart.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Reine handen en een zuiver hart

Mag ik die berg beklimmen?

Psalm 24

3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
(Psalm 24:3)

Voor ons is het korte antwoord natuurlijk dat we in Jezus de berg van de Heere mogen beklimmen. De schrijver van de Hebreeen brief is daar ook duidelijk over. Wij mogen vrijmoedig voor de troon van God komen. Zonder schroom mogen we weten dat in de genade van God en het bloed van Jezus we de heilige berg mogen beklimmen. Maar toch blijft dit een belangrijke vraag en is er ook een lang antwoord nodig.

Dat lange antwoord is niet omdat we het kruis van Jezus niet serieus nemen, maar omdat we moeten kijken naar het hart van deze psalm. Want deze vraag is vandaag nog steeds belangrijk, nog steeds moeten we ons afvragen wie er de berg van de Heere mag beklimmen? Voor vele christenen is dit helemaal niet meer van belang, ze zien wel waar het schip strand. Waar zouden we de berg van de Heere beklimmen, we zijn toch gedoopt?

Maar dan snappen we het kruis niet, want het kruis wil juist dat we deze berg beklimmen, het kruis wil juist dat we in die heilige plaats zullen staan. En dat moet ons verlangen worden als we het kruis aannemen in ons leven. Verlangen naar die heilige God is heilig en dat is een plek waar heilige regels gelden. Het komen voor Gods troon is een zaak van leven en dood. En dat moeten wij ons realiseren. Zelfs na het kruis is die plek nog steeds heilig en gelden er nog steeds dezelfde regels. En in Jezus alleen kunnen wij daar komen.

Stel jezelf deze vragen, niet om het jezelf moeilijk te maken, maar om jezelf aan te sporen om er naar te verlangen. De schepper van hemel en aarde, heeft een plek waar wij mogen komen. Daar moeten we naar verlangen, maar wie mag er komen? Mag jij er komen? Heb jij de uitnodiging ontvangen? Is het kruis tot leven gekomen in jouw leven?

Stel jezelf deze vraag, zodat je er mee bezig bent. Dit is wat belangrijk is in ons leven. Mag ik die berg beklimmen?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mag ik die berg beklimmen?

Evolutie

Psalm 24

1 Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
2 Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.
(Psalm 24:1-2)

Heeft een discussie over de evolutie theorie zin? Als christen hebben we geen andere keuze dan te erkennen dat de God van Abraham, Izak en Jakob de schepper is van hemel en aarde. De bijbel staat of valt bij dit uitgangspunt. Dat wordt ook duidelijk in dit vers en dat hebben we ook geconcludeerd in de vorige overdenking. Of we het nu hebben over een liefdevolle God of een strenge God, eerst moeten we komen op het punt dat God de Schepper is die we moeten vrezen.

Nu hebben veel christenen de evolutie theorie en de bijbel proberen te verenigen, ze proberen om de bijbel zo op te rekken dat de evolutie theorie er ook in past. De reden dat men dat doet is om de bijbel zijn autoriteit te behouden. Want als de evolutie theorie de bijbel zou ontkrachten dan zouden we er eigenlijk niet veel waarde meer aan hoeven te hechten. De wetenschap zou dan tegenover de bijbel komen te staan en de gedachte is dan ook dat een echte wetenschapper de bijbel niet serieus kan nemen.

Kijk naar vers 2, David die het heeft over God de schepper, Hij heeft de wereld op de zeeën gegrondvest en haar op de rivieren vastgezet. Het is wetenschappelijke onzin, want zo zit de aarde hoogstwaarschijnlijk niet in elkaar. (Hoogstwaarschijnlijk omdat er zijn nog steeds mensen die er vanuit gaan dat de aarde plat is.)

Maar als christenen hebben wij onszelf zo vastgepraat over het onfeilbare woord van God dat we niet meer lezen wat er werkelijk staat. Het is namelijk David die deze psalm heeft geschreven om God te prijzen, vanuit Zijn relatie met de Schepper wil hij duidelijk maken dat wij schepselen zijn. Dat hij nog niet genoeg wetenschappelijke kennis heeft doet daar niets aan af. Het maakt zelfs helemaal niets uit, het gaat om onze relatie met God en dat hangt niet af van een simpele evolutie theorie.

Het zal nooit de wetenschap zijn die zal kunnen bepalen of God bestaat of niet. Zoals de wetenschap niet kan bepalen of wij een broer of zus hebben omdat het simpelweg een realiteit is die alleen maar verstopt kan worden. En daarom heeft vanuit bijbels perspectief een discussie geen zin. De wetenschap zal altijd werken met de 5 zintuigen maar God is Geest en Hem aanbidden we in Geest en waarheid.

En daarom staan deze verzen nog steeds als een huis, het is God die ons geschapen heeft, Hem moeten wij vrezen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Evolutie

Alles is van Hem

Psalm 24

1 Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
(Psalm 24:1)

Laten we dit even rechtzetten, wij zijn niet de eigenaar. God is de schepper, Hij heeft alles gemaakt en Hij mag er mee doen wat Hij wil. En dat moet altijd het uitgangspunt zijn in alles wat wij doen. Daar begint het vrezen van God mee. De mens is zo vol van zichzelf, soms tot het extreme toe. Ze kunnen niet meer helder nadenken over wie ze eigenlijk zijn en wat onze positie hier op aarde is. Wij denken dat wij deze aarde draaiende moeten houden, sorry, maar wij zijn slechts zandkorreltjes op deze schepping.

Hoeveel ruzies zijn er niet ontstaan door mensen die de schutting net even over de kadastrale grens hebben gezet. Ons stukje land is heilig, daar moeten anderen vanaf blijven. Als we van onze tuin een vesting willen maken dan is dat onze eigen keuze. Maar als we dan praten over God dan lijkt het soms of we buren zijn, wij roepen Hem ter verantwoording omdat Hij Zich zonodig met ons leven wil bemoeien.

Dat is het tegenovergestelde van het vrezen van God. En veel christenen doen hier vrolijk aan mee. Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer ingedeeld zodat God maar geen voet tussen de deur kan krijgen. Hij hoort er niet bij, want Hij verpest ons feestje dat wij hier hebben op aarde. God is de schepper, maar wij hebben de duisternis meer lief.

God vrezen begint met het erkennen van God de schepper, Hij heeft deze aarde geschapen en Hij heeft ons geschapen. Alles is van Hem, inclusief jij en ik. En dat is reden genoeg om Hem te vrezen, om altijd rekening te houden met God in ons leven. Niet uit angst, maar omdat de werkelijkheid gewoon zo is. Of God nu een God van liefde is of een God die alleen maar boos wordt we hebben geen keuze.

De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. Wie Hij ook is en wat Hij ook doet, daar moeten we rekening mee houden. Natuurlijk kennen wij God als de God die ons lief heeft, maar het kan niet zonder de erkenning dat alles ook van Hem is. Hij is God, Hij is Heer, Hij is het leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Alles is van Hem

Een relatie met zegeningen

Psalm 23

1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
5 U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.
(Psalm 23:1-6)

Voor iemand die net als David er voor heeft gekozen om de herder te volgen is deze psalm werkelijk een loflied. Want we kunnen dan alleen maar beamen dat het leven dicht bij de herder fantastisch is en we weten dan uit ervaring dat Hij ons leidt naar grazige weiden en stille wateren. Het is een loflied omdat Hij goed is, het is een loflied op Zijn liefde voor de schapen. En daarom kunnen we deze psalm niet genoeg bezingen.

Maar voor hen die deze relatie niet hebben is er een valkuil in deze psalm. Een verlangen naar de zegeningen van Jezus zonder dat ze Hem volgen. Er zijn helaas veel kerken die groeien met deze boodschap, de boodschap van de zegeningen in het leven zonder dat er werkelijk wordt gekeken naar het hart van David. We kunnen deze psalm niet zingen als een loflied als we die relatie niet hebben.

Als we deze relatie niet hebben is deze psalm een preek die ons oproept om de herder te volgen. Dan is vers 1 het belangrijkste vers van deze hele psalm. De Heere is mijn herder, Hij is degene die mijn leven leidt, Hij is degene die weet wat het beste is voor mijn leven. En daar moeten we naar luisteren, dat moeten we de praktijk van ons leven maken.

Het is een machtig mooie psalm die zo vol van geloof spreekt over de leiderschapskwaliteiten van onze Heere. En dat geloof moeten wij ook hebben, compleet vertrouwen op de Heere die ons leven leidt. Want dan zullen we werkelijk terecht komen op de plekken die deze psalm beschrijft. Dan hebben we het leven in Zijn aanwezigheid en Zijn kracht.

Dat is het leven dat David had en dat is het leven dat hij hier bejubelt. En dat is het leven dat een oprecht christen ook zou moeten hebben. Een leven van zegeningen zonder de relatie met Hem die de zegeningen geeft, werkt niet. Uiteindelijk maken we meer kapot, vooral ons eigen geloof. Want de momenten dat Hij even niet lijkt te antwoorden zullen we niet kunnen begrijpen zonder dat we in een relatie met Hem wandelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een relatie met zegeningen

Tot in de lengte van dagen

Psalm 23

6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.
(Psalm 23:6)

We kunnen religie niet loskoppelen van een relatie met God. Op het moment dat we bidden vanuit plichtsbesef, dat we naar de kerkdienst gaan omdat het nu eenmaal moet, dan volgen we een religie zonder dat we de werkelijk een relatie met God accepteren. Dan is deze hele psalm niet van toepassing op ons, dit gaat namelijk over zegeningen uit een relatie met God.

En dat kunnen we leren uit het leven van David. Hij verlangt er naar om met God te wandelen, hij wil in Gods aanwezigheid zijn en dan weet hij dat God hem zal leiden naar de perfecte plek. En dat is de reden dat David deze psalm eindigt met het verlangen om altijd bij God te blijven, in Zijn huis te wonen tot in lengte van dagen. Volg geen religie, een hoop regels waar we ons aan moeten houden en een theologie waar we over discussiëren, volg de herder.

Het verlangen van ons leven moet niet zijn dat we een gezegend leven willen, een leven in luxe, een leven in voorspoed. Dat is niet het doel van deze psalm. Het doel is het verlangen naar het wandelen met de herder, want dan mogen we weten dat alles goed komt. Dicht bij God zijn, als we opstaan, als we naar bed gaan, als we werken, als we thuis zijn. Dan zal deze psalm werkelijkheid worden in ons leven.

Maak een keuze om Gods weg met jouw leven te bewandelen. Dan heeft deze psalm zijn doel bereikt in jouw leven. Dan volg je geen religie met alle bureaucratie die er bij hoort, dan volg je een herder omdat je weet dat Hij jouw leven perfect zal leiden. In Hem hebben we het leven, in Hem hebben we de rechtvaardigheid, in Hem hebben we de zegeningen. En dat moet ons verlangen zijn, tot in de lengte van dagen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Tot in de lengte van dagen

Jezus volgen

Psalm 23

6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.
(Psalm 23:6)

Het verlangen dat in deze psalm wordt beschreven moeten we niet beperken tot een verlangen naar zegeningen. Het gaat er niet om dat we een herder hebben die er alles aan doet om het voor ons zo gemakkelijk mogelijk te maken, Hij wil ons leven perfect maken. De herder wil dus elk aspect van ons leven laten groeien en bloeien zodat we mogen schijnen in deze wereld.

En zo moeten we dat accepteren in ons leven. Als traditionele kerken hebben we alles overboord gegooid. Voor zegeningen moeten we hard werken en zeker niet voor bidden en voor rechtvaardigheid proberen we de wet te gehoorzamen. En de charismatische gemeenten laten de rechtvaardigheid maar links liggen omdat alles genade is en de zegeningen eisen we op.

Maar het is een compleet pakket waar Jezus voor aan het kruis is gegaan. Hij is voor ons gestorven zodat Hij onze herder kan zijn en ons uit de duisternis naar het licht kan leiden. Een leven vol zegeningen, een leven waarin we komen op een punt waarin we mogen blijven groeien in een geestelijk leven.

Want dat is wat Jezus in jouw leven wil doen. Hij wil jouw leven zo vorm geven zodat niets je meer tegen houd om te groeien in liefde en kracht van God. Want dat is het evangelie, een leven dat blijft stijgen en groeien, een leven dat mag overwinnen over het kwaad.

Want als we Jezus volgen, zijn we in Zijn aanwezigheid en zal goedheid en goedertierenheid ons volgen. Daarom is een leven als schaap van Zijn kudde, zo’n mooi leven. Misschien niet naar de standaarden van deze wereld, maar daar kijken wij niet naar. Wij willen eten van het groene gras waardoor wij mogen groeien in dit leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jezus volgen

Gods zorg

Psalm 23

5 U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
(Psalm 23:5)

Zie jezelf ziek op bed en iemand die om je heen dartelt om je te verzorgen. Ze willen het jou zo gemakkelijk mogelijk maken. Zo moeten we dit vers zien, de Heere die er alles aan doet om het je zo goed mogelijk te maken zodat je snel weer beter wordt. Hij zalft ons hoofd met olie, Hij laat onze beker overvloeien.

En hoe mooi het ook klinkt, toch is het moeilijkste aan dit verhaal onze verantwoordelijkheid. Want op de een of andere manier zijn wij net die zeurderige patient die overal commentaar op heeft. Het moet zus het moet zo, dat doet God niet goed, Hij moet het zo doen. En zoals het in het ziekenhuis niet helpt, zo helpt het zeker niet als we God zo behandelen.

God wil voor ons zorgen, Hij wil ons helpen, maar het wordt tijd dat wij God ook toelaten in ons leven. Denk aan Jezus die de voeten van Petrus wilde wassen, Petrus had weer zo zijn eigen ideeën, maar het enige wat hij moest doen is Jezus gewoon Zijn werk laten doen. Want Jezus zegt het heel duidelijk, als wij Hem niet toelaten om ons te dienen kunnen wij geen onderdeel van Hem zijn.

God wil ons liefhebben, Hij wil ons overladen met zorg en kracht. Maar de vraag is of wij bereid zijn om Zijn zorg te ontvangen. Kunnen wij ons leven uit handen geven en werkelijk in afhankelijkheid van Zijn zorg verder gaan. Het is een zware beslissing die we ook zien bij het ziekenhuis bezoek. We moeten volledig op de artsen vertrouwen, want wij weten het niet meer.

En zo moeten wij ook de zorg van God in ons leven accepteren, want wij weten het niet meer. Maar we mogen dit weten, dat God het wel weet. En Zijn zorg is niet zomaar een beetje wat pleisters plakken. God is duidelijk, Hij wil voor ons zorgen uit overdaad, uit liefde die niet wil stoppen totdat het werk af is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods zorg

Persoonlijke aandacht

Psalm 23

5 U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
(Psalm 23:5)

Geloof je dat dit mogelijk is in jouw leven? Het gaat hier namelijk om persoonlijke tijd met God, God die jou persoonlijke aandacht geeft. Want het beeld dat wordt geschept is het beeld van een gewond lammetje dat even niet meer zelf kan eten, hij moet gevoed worden door de herder. En de herder bereidt daarom speciaal voor jou eten voor op een tafeltje.

Al die andere schapen eten met elkaar het gras, maar jij krijgt even die persoonlijke aandacht omdat je het nodig hebt. Jammer dat zoveel christenen zich daar niet in kunnen vinden. Waarom zou God die aandacht nu aan jou willen besteden? Deze vraag is een leugen, God wil dat wel, Hij wil wel die persoonlijk aandacht geven om jou te voeden zodat je kunt groeien.

God wil er alles aan doen zodat groeit en bloeit in je geestelijke leven. Hij bereidt het voor, Hij begeleidt je en zoekt naar steeds nieuwe wegen waarin jij ruimte vindt om Zijn waarheid in jouw leven te ontvangen. Daarom is dit beeld ook voor jou de werkelijkheid. Hij wil je op je wenken bedienen om zo te blijven groeien in Zijn kracht.

En dat is het mooie van dit beeld dat David beschrijft. Het is zo intiem, 1-op-1 met God. God ziet ons niet als slachtvee en heeft 1 bepaalde methode die Hij op iedereen loslaat. Voor iedereen is er een unieke weg waar Hij wil dat wij op wandelen. Een weg die Hij voor ons voorbereidt zodat we volwassen kunnen worden in ons geloof.

Geloof je dat dit mogelijk is voor jouw leven? De deur staat open, God staat klaar, Hij is een goede herder, een herder die zijn leven geeft voor de schapen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Persoonlijke aandacht