Bevestiging

Handelingen 16

4 En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. 5 De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. 6 En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. 7 En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. 8 En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas. (Handelingen 16:4-8)

Er is altijd groei in de kennis van het geloof. De bijbel heeft het vaak over geestelijke kennis, een kennis die niet uit boeken komt, maar door de Heilige Geest. We kunnen nog zoveel de bijbel lezen, maar als we de Heilige Geest niet hebben zullen we de waarheid er niet in kunnen vinden.

En dit moet groeien, zoals we in onze relatie met onze partner groeien, zo moeten we ook groeien in onze relatie met Jezus. Zoals Lukas het zegt, hebben we bevestiging nodig van het geloof. En deze bevestiging is niet zozeer dat we een schouderklopje krijgen dat we het juiste antwoord weten, maar de bevestiging is dat we op de goede weg zijn. De gemeente groeit, meer en meer mensen zien in dat Jezus werkelijk gekomen is om te bevrijden en te verlossen.

Als we het jaarlijkse rapport lezen van een bedrijf dan gaat over cijfers en niets anders. Zoveel werknemers, zoveel omzet, zoveel winst en ga zo maar door. Het gaat niet over mensen, elke persoon die in zo’n bedrijf werkt is vervangbaar. Van bovenaf aan wordt weer gesnoeid in arbeidsplekken, maar zo zit de kerk niet in elkaar, we zijn geen instituut, we zijn een levend organisme.

En dat is wat we ons moeten realiseren als we dit bijbelboek lezen, het lichaam van Christus is dynamisch. Het is altijd in beweging, altijd zoekende naar de juiste weg in God. We zijn geen bureaucratie of een instituut. We zijn mensen geschapen door de Vader die een keuze hebben gemaakt om te groeien in de relatie met God en dan moeten we daar ook naar leven.

En dat zien we ook aan hoe Paulus verder gaat. De Heilige Geest doet een aantal deuren dicht, dat betekent dat Paulus niet zomaar ergens naar toe gaat. Er is een doel waar God hem naar toe wil zenden. Er is een doel met jouw gemeente en jouw leven en daarin mag je vandaag bevestigd worden. Je dobbert niet roerloos in het midden van de oceaan.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Geen struikelblok

Handelingen 16

1 En hij kwam in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader; 2 van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystre en Ikonium. 3 Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. (Handelingen 16:1-3)

Zijn ze net terug uit Jeruzalem waar de leiders hebben afgesproken dat de heidenen zich niet hoeven te besnijden om de redding te ontvangen, gebeurt er dit. Omwille van de joden liet Paulus Timotheüs besnijden. Natuurlijk is dit een twijfel geval, de moeder was wel joods, maar de vader niet. De afspraak was dat de heidenen de besnijdenis niet hoefden te ontvangen om gered te worden.

En toch is dit anders ook al lijkt het hypocriet te zijn, we moeten goed kijk naar de motivatie. Want Paulus laat deze jongen niet besnijden omdat hij dan gered kan worden, maar hij wil alle discussies voor zijn. Hij wil niet dat er ook maar iets tussen de mensen en het evangelie in komt te staan.

En dat heeft hij ook duidelijk geschreven in zijn brief aan de Korintiërs. Hij is bereid om alles te doen voor het evangelie, voor een griek wil hij als een griek zijn en ga zo maar door. Dit is niet hypocriet, voor Paulus is het evangelie het belangrijkste, hij is bereid om zichzelf weg te cijferen. De discussie in Jeruzalem ging juist over het evangelie en daarom was dat zo belangrijk.

Paulus ziet potentie in Timotheüs, hij is al een discipel van Jezus, maar Paulus wil hem onder zijn hoede nemen. Misschien dat de jongen hem kan helpen, maar zeker ook om hem meer te leren over het evangelie. En dit is een hele andere manier van onderwijs, dit is het onderwijs zoals Jezus dat deed. Het leven wordt dan een groot klaslokaal en de woorden zijn dan meer daden geworden.

Want met simpel een uur hoorcollege, krijgen we alleen maar informatie. En dan zal het inderdaad hypocriet klinken wat Paulus hier doet. Maar als we van het leven van iemand kunnen leren, dan leren we begrijpen wat er in het hart leeft. En daar zitten de diepe geestelijke lessen, niet de lessen op de preekstoel, maar de lessen uit onze wandel.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

De weg

Handelingen 15

35 En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden, met nog veel anderen, het Woord van de Heere. 36 En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het Woord van de Heere verkondigd hebben, en zien hoe het met hen gaat. 37 Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Markus heet, meenemen. 38 Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. 39 Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas Markus meenam en per schip naar Cyprus vertrok; 40 maar Paulus koos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. 41 En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. (Handelingen 15:35-41)

We weten niet in welke context Johannes hen had verlaten en waarom Barnabas er nu wel van overtuigd was dat Johannes weer mee moest, het enige dat we weten is dat Paulus nu geen reden ziet om hem mee te nemen.

Het was juist Barnabas die Paulus onder zijn hoede had genomen toen de rest hem nog argwanend aankeek. Hoe kan dit nu gebeuren, na al die mooie momenten die ze samen hebben gehad gaan ze uit elkaar? Ze waren zelfs naar Jeruzalem gereisd om duidelijkheid te scheppen over de roeping van de heidenen. En nu gaan ze scheiden over een onenigheid die in schril contrast staat met alles wat ze hebben meegemaakt.

We kunnen hier op verschillende manieren naar kijken. We kunnen ons hart ophalen omdat zelfs Paulus weleens ruzie had. We kunnen treurig zijn over het feit dat dit in de eerste gemeente ook gebeurde. Maar we kunnen ook gewoon neutraal kijken, we kunnen het ook lezen als hoe het gebeurd is zonder er een oordeel aan te geven. Want het mooie resultaat is, is dat Barnabas en Paulus nu allebei een eigen weg gaan. Nu zijn er twee groepen onderweg die het evangelie verkondigen.

Op dit soort momenten moet ik aan David denken, hoe hij overspel pleegde met Batseba, maar het uiteindelijk wel Salomo, haar zoon, was die door God werd gekozen om koning te worden. Sterker nog Batseba komt voor in het geslachtsregister van Jezus. Uiteindelijk is het God die Zijn weg gaat ondanks dat wij soms de verkeerde stappen zetten. Daarom moeten we niet zo blijven steken bij deze momenten en er een hele theologie aan ophangen.

God gaat Zijn weg, hoe gebroken de kerk er vandaag de dag ook uitziet. Gods plannen zullen nooit falen, hoe hard wij ook proberen. Natuurlijk is er een weg die meer ideaal was geweest, maar laten we vooral niet bij de pakken neer gaan zitten. Blijf zoeken naar de weg die God wil gaan in jouw leven, elke dag weer.

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off

Bemoedigend

Handelingen 15

30 Toen men afscheid van hen genomen had, gingen zij naar Antiochië; en na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. 31 En toen ze die gelezen hadden, verblijdden zij zich over de bemoediging. 32 Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen. 33 En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen. 34 Maar het dacht Silas goed daar te blijven. (Handelingen 15:30-34)

In deze verzen komen verschillende punten naar voren over hoe de eerste gemeente in elkaar zat. De manier waarop de gemeente van Jeruzalem de gemeente in Antiochie bemoedigd en hoe Judas en Silas de gemeente toespreken om hen te sterken in het geloof, het laat zien dat ze bezig waren om de gemeente op te bouwen en niet af te breken.

De brief was niet bedoeld om mensen op hun plek te zetten de brief was bedoeld om de mensen te laten groeien in hun geloof. En zo moeten wij ook eens naar onze woorden kijken die uit onze mond komen. Wat is de bedoeling van de preek, wat is de bedoeling van het gesprek bij de koffie, is het om mensen op te bouwen, sterker te maken in hun vertrouwen op God?

En dat is waarom we een gemeente zijn, we moeten er zijn om elkaar te bemoedigen. En als we dan naar de gaven van de Heilige Geest kijken is dat ook de reden waarom we die hebben gekregen. De gaven van de Heilige Geest zijn er om elkaar te bemoedigen. En daarom is het helemaal niet raar als er profeten onder ons zijn.

Tussen neus en lippen door heeft Lukas het over Judas en Silas als profeten. Nergens in de bijbel zijn er profetische woorden van Judas en Silas beschreven. Waarom worden ze dan profeten genoemd? Omdat ze de woorden van God spreken in die tijd tot de gemeenten. Ze hebben deze gave ontvangen om mensen te bemoedigen met de woorden van God.

Zien we hoe de gemeente aan het werk is? Het is de realiteit die ook voor ons zou moeten gelden. Ook wij moeten elkaar profetisch bemoedigen, elkaar opbouwen door de gaven die wij hebben ontvangen. We willen het zo graag zelf doen, maar het is God die ons de gave wil geven om zo Zijn woorden te kunnen spreken. Dit is wat een gemeente is, een gemeente waarin mensen vrij de gaven van de Heilige Geest mogen gebruiken. Alleen dan zal de gemeente groeien in kracht en geloof.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Nieuwe focus

Handelingen 15

27 Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. 28 Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: 29 dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. (Handelingen 15:28-29)

Het is altijd het gevecht tussen de genade van God en de regels die we hebben. De een benadrukt de genade van God en dat we daarom maar niet zo moeten zeuren over al die regels, de ander benadrukt dat Jezus nog steeds van ons een rechtvaardig leven verlangt.

De gemeente in Jeruzalem stuurt wat leiders naar Antiochie met de boodschap dat er niet nodeloos lasten opgelegd zullen worden. Maar daar voegen ze wel aan toe dat er toch wel wat regels zijn waar men zich aan moet houden. Gelukkig beperken die regels zich tot een enkele zin waarin wordt samengevat dat ze op geen enkele manier terug moeten kijken naar de oude manier van religiositeit. Daar moeten ze zich wel helemaal van afkeren.

Maar is dit genoeg? Mensen zouden kunnen komen met de vraag waarom er in die zin niet gesproken wordt over liegen of stelen, mag dat dan wel? En deze vraag in zichzelf is al een vraag die we onszelf niet moeten stellen. De enige opdracht die de gemeente van Jeruzalem aan de gemeente in Antiochie geeft is eigenlijk geen wet, het is meer een doel waar ze zich op moeten richten.

We moeten begrijpen dat deze mensen al vol van geloof waren, maar het geloof dat ze hadden was niet op de juiste persoon/god gericht. We zien het hier in India, veel hindu’s leven een devout religieus leven. Elke dag zijn ze bezig met het zoeken naar hoe ze god goed gestemd kunnen zijn. Op het moment dat ze christen worden veranderen ze eigenlijk alleen de god, maar gaan ze door met de oude methoden.

En dat is de oproep die de leiders hier willen doorgeven. Natuurlijk hoeven ze niet te veranderen naar het jodendom, maar ze moeten wel het oude religieuze leven achter zich laten. Ze moeten helemaal opnieuw beginnen met het zoeken naar hoe ze voor God kunnen leven. En als ze dat doen komt het wel goed.

En dat is de genade van God, het zijn geen regels die wij opgelegd krijgen, het is ons verlangen naar God dat onze drijfveer moet worden. Het verlangen naar de Heilige Geest die ons de weg zal wijzen. En dan gaat het niet meer wat we niet mogen doen, dan gaat het om hoe we God willen liefhebben.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Verwarring

Handelingen 15

22 Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië: Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. 23 En zij schreven door hun dienst het volgende: De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. 24 Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. 25 Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goedgedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden, Barnabas en Paulus, 26 mensen die hun leven overhebben voor de Naam van onze Heere Jezus Christus. (Handelingen 15:22-26)

Er is altijd maar 1 waarheid, maar er zijn duizenden leugens. En het zijn juist de leugens die verwarring brengen. En laat dat nu net het werk van de duivel zijn, hij is de leugenaar die rond gaat om verwarring te brengen. En dat moeten wij onszelf realiseren, niet om angstig en paranoia te worden, maar om altijd blijven te verlangen naar de waarheid.

De gemeente in Antiochie kreeg een probleem, er ontstond verwarring en dat kan niet goed zijn. Ze maakten de juiste keuze door te verlangen naar de waarheid en daarom stuurden ze Paulus en Barnabas naar Jeruzalem. Ze wilden duidelijkheid, ze wilden niet blijven gissen wat nu de waarheid zou kunnen zijn. En de gemeente in Jeruzalem beantwoordt het probleem op de juiste manier door te kijken naar wat Gods waarheid is.

De geschiedenis van de kerk laat zien dat er ook veel momenten fouten zijn gemaakt. De momenten van verwarring werden opgelost met discussies die gevoed werden door de duivel. Mensen die hun eigen overtuiging belangrijker vonden dan dat ze werkelijk op zoek waren naar de waarheid. Want alleen oprecht zoeken naar Gods waarheid zal ons de bevrijding geven van de verwarring die de duivel brengt.

We hebben de waarheid nodig in de kerk, de waarheid om ons te bevrijden van alle verwarring die op ons wordt afgevuurd. De waarheid die alleen komt door de Heilige Geest, Hij wordt niet voor niets de Geest van Waarheid genoemd.

De gemeente in Jeruzalem stuurt meerder mensen met Paulus en Barnabas mee om zo de woorden van waarheid over te brengen. Ze geven het advies aan de gemeente in Antiochie om te kijken de vruchten van het leven van een persoon. Mensen die zich helemaal op offeren in het dienen van God, mensen die God op de eerste plek hebben daar moeten ze naar kijken. Want dat zijn de mensen die oprecht zoeken naar de waarheid, die oprecht willen weten wat God’s verlangen is.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Gods hart interpreteren

Handelingen 15

18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. 19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, 20 maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. 21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen. (Handelingen 15:18-21)

Vers 18 is een heel belangrijk vers, het zet ons op onze plek. De theoloog, de christen, de wijsneus, ze moeten allemaal weten dat het God is die alles weet. Het is alsof Jakobus wil zeggen, wie zijn wij dat wij aan Gods werken gaan twijfelen. Hij weet wat Hij aan het doen is nog voordat we geboren werden en ook nadat we klaar zijn hier op aarde.

En dit is zo belangrijk voor ons christenen om dit te beseffen. Kijk maar eens naar hoeveel denominaties we hebben en al die denominaties hebben weer net iets anders waar ze de nadruk op leggen. Maar als we allemaal nu eens eerst onszelf afvragen wat Gods plan was, is en al zal zijn dan zal het resultaat net zo zijn als de gemeente in Jeruzalem.

Gods plan is dat Jezus ook voor de heidenen is gekomen. Dat betekent dat het werk van Jezus voor de joden is en voor de heidenen, elk vanuit zijn eigen positie. De heiden hoeft dus niet eerst jood te worden, maar de jood hoeft ook niet van zijn joodse erfenis af te stappen. Jezus is de genade van God voor de jood en voor de griek.

De enige manier om de wetten van Mozes toe te passen is als we naar het hart kijken dat achter de wetten zit. En dat is precies wat de Heilige Geest doet in ons leven. Dat zijn de vruchten van de Heilige Geest waartegen geen wet is gemaakt. Want die wetten zijn al die tijd in de synagogen gepredikt, niet omdat ze slecht zijn maar omdat ze goed zijn.

Om echt christen te zijn is een geestelijk leven op een heel ander niveau. Het is een leven dat God leert begrijpen. Het is een leven waarin het niet draait om het interpreteren van woorden, maar om het interpreteren van Gods hart in de kracht van de Heilige Geest. Een nederig hart dat oprecht durft te zeggen: “Uw wil alleen Heer.” En daar ook naar leeft, elke dag weer.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Zoeken naar Gods verlangen

Handelingen 15

12 En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.13 En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. 15 En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: 16 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. (Handelingen 15:12-17)

En na de heftige discussie en de woorden van Petrus begint het stil te worden. Een stilte die aangeeft dat iedereen zijn zegje heeft gedaan en open staat voor wat Gods verlangen is. Barnabas en Paulus kunnen nu in alle rust laten zien wat God aan het doen is. God raakt de heidenen aan met Zijn Heilige Geest, Gods hand is duidelijk zichtbaar op iedereen die het evangelie van Jezus aanneemt, of ze nu jood zijn of griek.

In het geloofsleven draait het om Gods verlangen. Te lang hebben we van het geloof een dogma gemaakt. Onze theologie probeert te beschrijven hoe God, de wereld en de eeuwigheid in elkaar zit. We willen antwoorden op levensvragen en zo is vaak ook het evangelie dat wij prediken. Maar het evangelie draait niet om wat wij missen in ons leven, het evangelie draait om Gods verlangen voor ons leven.

En dat wordt duidelijk in de woorden die Jakobus daarna ook spreekt. Jakobus haalt de profetieën aan die heel duidelijk het verlangen van God laten zien dat iedereen die het maar wil, betrokken zal worden bij Zijn werk. God wilde niet alleen de Joden weer doen opstaan maar ook bij de heidenen die naar Hem verlangen wil Hij betrokken zijn.

Ook Jezus was gericht op het verlangen van de Vader. Jezus deed de wil van de Vader, als christen volgen wij Jezus in het doen van de wil van de Vader. Het probleem is dat wij van Gods wil een raar beeld hebben. Wij hebben een beeld van regels en wetten, maar Jezus had een heel ander beeld bij de wil van de Vader. Hij zag het hart van God en wist daarom wat Hij moest doen hier op aarde.

De gemeente in Jeruzalem leert hier ook om te luisteren naar de wil(verlangen) van de Vader. En als ze dat doen dan worden deze discussies op de juiste manier gevoerd. Niet langer draait om een bepaalde mening, maar het gaat om wat Gods verlangen is. En zo moet wij ook geloven, wat is Gods verlangen voor ons leven?

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Een andere stempel

Handelingen 15

7 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie zouden horen, en zouden geloven. 8 En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons; 9 en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. 10 Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? 11 Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. (Handelingen 15:7-11)

Petrus gaat nog een stapje verder, want wat Petrus hier nu zegt is dat die regels die men ook aan de nieuwe discipelen wil opleggen een last is die de joden ook niet hebben kunnen gehoorzamen. We moeten het evangelie eerst goed begrijpen voordat we hier een oordeel over kunnen geven.

Als we deze gebeurtenis analyseren dan kunnen we het als volgt bekijken. De leiders in Jeruzalem moeten er achter komen wat de wil van God is. En dat doen ze onder andere door eerst goed te begrijpen wat het evangelie van Jezus nu precies inhoud. Maar ook kijken ze naar hoe God de geschiedenis heeft gestuurd.

En daar kan Petrus heel goed over meepraten, want het is God die hem had uitgekozen om getuige te zijn van hoe Cornelius werd vervuld met de Heilige Geest. En de uitstorting van de Heilige Geest was juist het startsignaal van de huidige gemeente. De Heilige Geest is de stempel die een discipel van Jezus ontvangt als een getuigenis. En als God deze Heilige Geest ook aan de heidenen geeft zonder dat zij zijn besneden hoe kunnen wij dan zeggen dat ze besneden moeten worden om zalig te worden.

Het enige wat een beetje somber stemt in deze bijbel verzen is dat Petrus zegt dat het een lange tijd geleden is dat hij was uitgekozen om naar Cornelius te gaan. Wat is er in al die tussentijd gebeurd? Maar ook aan ons de vraag wat is er al die tijd gebeurd? Waar zijn wij vandaag de dag mee bezig, zijn wij bezig met wat God ons allang heeft verteld, wat allang is beschreven in de bijbel?

Het kennen van de wil van God is niet moeilijk, maar we moeten er wel naar verlangen. Psalm 1 laat ons weten dat we dagelijks mogen verlangen naar (mediteren over) de woorden van God. Petrus zag het, hij hoorde de getuigenissen, hij keek terug naar wat Jezus had gepredikt en hij zag hoe God hem had geleid en trok een conclusie.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

God bereidt ons voor

Handelingen 15

6 En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. 7 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen, en zouden geloven. 8 En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons; 9 en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. (Handelingen 15:6-9)

Ook hier ontstaat toch een heftige discussie. Het is dus niet zo’n uitgemaakte zaak als dat het voor Paulus is. In de voorgaande verzen leek alsof het een paar extreme mannen waren die rondgingen met deze boodschap, maar nu blijkt dat zelfs bij de leiders in Jeruzalem er geen overeenstemming is. Maar God was voorbereid.

Een aantal hoofdstukken geleden werd Petrus nog geconfronteerd met een visioen waar hij moeite mee had. Had Cornelius toen echt Petrus nodig? Was er niemand anders die het evangelie aan Cornelius had kunnen uitleggen? Die hele gebeurtenis met Cornelius en de uitstorting van de Heilige Geest op deze groep heidenen was meer een les voor Petrus dan voor Cornelius. De reden dat God Petrus koos voor deze taak heeft veel meer met dit moment te maken dan we in eerste instantie zouden denken.

Want dat was het moment dat Petrus doorkreeg dat God anders kijkt dan hij dacht. En dat is ook wat hij hier herhaalt, God kijkt naar het hart van de mensen. God denkt niet in hokjes, hokjes van religies, hokjes van denominaties, God kijkt naar ons hart en in die liefde komt Hij naar ons toe, wie we ook zijn.

En Jezus is gekomen om dat recht te zetten, Jezus is gekomen om die relatie weer boven alles te stellen. De besnijdenis was niet als een ticket dat men toegang gaf tot de hemelse troonzaal. De besnijdenis was bedoeld als teken van het verbond dat God had met Abraham en al zijn nakomelingen, het moest men elke keer weer bewust maken van de relatie die ze hadden met de Schepper van hemel en aarde.

En Jezus is het nieuwe verbond, Hij is het teken dat God een nieuwe weg is ingegaan, een weg waarin we tot Hem kunnen komen door het werk van Jezus. God kijkt naar het hart en verlangt naar oprecht geloof. En Petrus heeft het door, want God heeft hem voorbereid. Laten wij ook openstaan voor de puurheid van het geloof, elke keer moet God weer in ons leven spreken om ons op de juiste weg te houden.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off