De aarde bezitten

Psalm 37

8 Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; he
ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.
9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden,
maar wie de HEERE verwachten,
die zullen de aarde bezitten.
(Psalm 37:8-9)

Als we werkelijk op God vertrouwen, als we echt overtuigd zijn van Zijn goedheid voor ons leven, dan is er geen enkele reden om jaloers te zijn of om boos te zijn. Waarom maken we ons nog druk over wat andere mensen allemaal voor elkaar krijgen, het maakt van ons alleen maar lelijke mensen. Misschien niet van de buitenkant, maar van binnen zeker wel.

Boosheid brengt slechts kwaad, jaloezie maakt ons van binnen kapot. We zijn altijd bezig met een verlangen dat buiten onszelf ligt. Sterker nog we zijn dan bezig met een verlangen dat niet eens binnen ons bereik is, een verlangen dat gebaseerd is op het feit dat iemand anders het heeft. En hoe oneerlijk het allemaal ook lijkt, David is er van overtuigd dat het beter is als we het van God blijven verwachten.

En dat is een keuze die we heel duidelijk moeten maken, een keuze in geloof. Want dat betekent dat we echt moeten geloven dat God alles recht zal zetten. Of het nu voor ons is of voor onze kinderen, God zal het recht laten zegevieren. En dat is toch echt een geloof dat deze boosheid en jaloezie tegen moet gaan.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. (Mattheus 5:5)

Geloof jij dat God uiteindelijk het goede zal belonen? Geloof jij dat het de nederigen zijn die de aarde zullen beërven? Het vraagt een oprecht vertrouwen op, een oprecht verlangen naar Gods hand en goeds goedheid in ons leven.

Eigenlijk zijn deze verzen parels, heerlijke woorden die ons laten zien dat er een weg is die werkelijk beloond zal worden. Ga geloven, vertrouw er op dat God er voor zal zorgen dat de nederigen die het van Hem verwachten de aarde zullen bezitten.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De aarde bezitten

God is goed

Psalm 37

7 Zwijg voor de HEERE daleth
en verwacht Hem;
ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is,
over een man die listige plannen uitvoert.
(Psalm 37:7)

Want dat is geloof, een sterk vertrouwen in dat wat God aan het doen is in ons leven. En dat vertrouwen laat dan weten dat we er van overtuigd zijn dat wat God doet goed is. Want dat is vaak het probleem, een vertrouwen in het goede in God. We moeten er van overtuigd zijn tot in het diepste van ons bestaan dat we te maken hebben met een heilige en goede God.

Wat Hij doet in jouw leven is perfect er is geen enkele reden om te klagen. En dat is waar wij ons aan vast moeten houden. Want op het moment dat we daaraan gaan twijfelen gaat het fout, vertrouwen we meer op ons eigen inzicht en beginnen we te klagen over de omstandigheden. We kijken dan niet langer meer naar wat God in ons leven wil doen, sterker nog we sluiten Hem buiten.

En natuurlijk zullen we dat niet beamen, natuurlijk zijn wij er van overtuigd dat we God alle ruimte geven, maar in werkelijkheid is er geen enkele ruimte voor Hem om Zijn goedheid te openbaren. Want het gaat om de ruimte die wij Hem geven in gebed, in onze wandel, het werk dat Hij mag doen in ons leven omdat wij er naar verlangen. Want alleen dat laat zien dat wij werkelijk geloven in Zijn goedheid.

Verwacht het van Hem, wees stil en verwacht het van Hem. Zoek geen andere weg en kijk zeker niet naar de mensen om je heen. Want de mensen die dat zullen nooit zien hoe goed God is. Ze zullen nooit kunnen ervaren de goedheid van God. Wees niet jaloers, kijk niet naar anderen, kijk naar de goedheid van God en vertrouw er op met je hele hart.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God is goed

Verfrissend christen

Psalm 37

6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.
(Psalm 37:6)

En dat is nu precies wat het kruis in ons leven moet doen. En dat maakt het evangelie zoveel mooier dan wat velen van ons tot nu toe te horen hebben gekregen. Een kruis dat ons wast van onze zonden om toegang te kunnen krijgen voor de hemel valt in het niets bij wat David hier al voor ogen had. David heeft het hier over een rechtvaardigheid in ons leven dat begint te schijnen als het morgenlicht.

Het morgenlicht verschijnt na een lange nacht, het morgenlicht is het licht van opluchting, van een nieuwe dag, een nieuw begin. Op het moment dat onze rechtvaardigheid gaat schijnen zal het als het morgenlicht zijn. Mensen zullen zich verheugen bij het zien van Gods rechtvaardigheid in ons leven. Mensen zullen zien dat het God is die het in ons leven doet, het is Gods kracht waardoor wij rechtvaardigheid liefhebben en het zal mensen aantrekken.

De duivel heeft er hard aan gewerkt, hij wil dat de wereld denkt dat heiligheid en rechtvaardigheid saai is. Maar als mensen echte rechtvaardigheid zien, als ze Gods liefde en goedheid geopenbaard zien in ons dan zullen ze zien hoe mooi het is. Het zal verfrissend zijn, want oprechtheid is bevrijdend.

Het is God die dit in ons leven wil doen, Hij wil door het kruis van Jezus, door de Heilige Geest in ons leven een licht zijn in de wereld. Ook Jezus zei het, laat je licht schijnen zodat mensen kunnen zien hoe goed God is en Hem prijzen. Wij zijn het licht, wij zijn de openbaring die God wil laten zien aan de wereld. Maar dat betekent wel dat we God in ons leven moeten laten werken en dat vraagt volledige overgave.

Het is een heerlijk beeld dat David hier schetst en nu is het aan jou, durf je het te geloven? Durf je te geloven dat God in jouw leven als het morgenlicht wil zijn, mensen die naar jou kijken en geloven dat er echt een God is? Zolang we vast blijven houden aan onze stoffige dogma’s zullen we mensen afschrikken, maar op het moment dat we God in ons leven laten werken en Zijn rechtvaardigheid werkelijkheid wordt zullen we een verfrissing zijn voor de mensen om ons heen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verfrissend christen

Uit handen geven

Psalm 37

5 Wentel uw weg op de HEERE gimel
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
(Psalm 37:5)

Geloof is vertrouwen, vertrouwen dat het werkelijkheid zal worden. Geloven in een kruis of zelfs in een god, is niet het geloof waar de bijbel over spreekt. Wanneer de bijbel spreekt over geloven in het kruis, dan gaat het om de praktijk van het kruis voor ons leven. En dat geloof is helemaal niet zo makkelijk, daar hebben we veel meer voor nodig dan een lidmaatschap van een Nederlandse kerkgemeenschap.

David heeft het over het wentelen van onze weg op de Heere. David vraagt van ons dat wij God 100% vertrouwen voor de weg die wij gaan bewandelen. Met andere woorden, gooi al je eigen ideeën weg en vertrouw op het plan dat God heeft met jouw leven. En dat is moeilijk, dat vraagt van ons dat wij ons leven uit handen durven te geven, dat we soms onwetend zijn over wat er morgen gaat gebeuren.

Vertrouwen op God is zoveel meer dan naar de kerk gaan en het bidden voor het eten. Vertrouwen op de Heere is een leven dat gewenteld is op de Heere. Een leven dat we uit handen durven te geven, een leven dat God alle ruimte geeft voor Zijn inbreng. Want David is heel duidelijk daarin, als we dat vertrouwen hebben zal Hij het doen.

En dat is precies waar ons geloof om moet draaien, zal God het doen? Wil Hij horen naar jouw gebeden, wil Hij betrokken zijn bij jouw leven? Zonder excuses te verzinnen moeten wij gaan groeien in dit geloof. Want het zijn juist die excuses die ons geloof zo kapot maken. Al die dogmatische analyses zorgt er voor dat we niet meer durven te vertrouwen, de angst dat God misschien niet luistert.

Wentel je leven op de Heere, geef het uit handen. Vertrouw er op dat je niet te pletter zal vallen, dat God trouw is aan Zijn beloften. Hij is voor jou en houdt van jou, durf je te geloven?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Uit handen geven

Schep vreugde in de Heere

Psalm 37

4 Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
(Psalm 37:4)

Zal dit echt gebeuren? Zal God ons geven waar ons hart naar verlangt? In een goede gereformeerde theologie zal dit niet snel worden beaamd, eerst zal er een hele uitleg komen waarom God dat niet zomaar zal doen. En daarin zal de slechtheid van de mens en de soevereiniteit van God de boventoon voeren. Alles zal er aan gedaan worden om onze betrokkenheid bij Gods werk te ondermijnen.

Het vers is duidelijk, schep vreugde in de Heere en Hij zal ons geven wat ons hart verlangt. Het zijn dus mensen die er voor kiezen om vreugde te vinden in God die het antwoord zullen vinden van de verlangens in hun hart. En nu moeten we stoppen met het vinden van excuses, probeer niet een uitweg te vinden uit dit vers.

Jij hebt een keuze om vreugde te vinden in de Heere. Dat betekent dat we leren om ons te verblijden in de verlangens van de Heere. We leren om te zien hoe goed God is en dat we daarin mogen wandelen. En dat is een keuze, we zoeken dan naar de heerlijkheid en de goedheid van God en we zijn er blij mee.

En dan kunnen we ook begrijpen dat God dan de verlangens van ons hart zal geven. Want wij zoeken naar het hart van God, wij zoeken naar wat Zijn verlangen is. Wij verlangen om Zijn goedheid te zien en we worden er blij van. We verheugen ons in het goede van God en dat zal ons hart alleen maar mooier maken. Ons hart veranderd dan naar een hart dat hoopt op de schoonheid van God.

Mensen die zich verblijden in God, zijn de mensen die blij zijn met de Heiligheid van God. Zij zijn bezig met Zijn goedheid en Zijn heerlijkheid. Het hart vult zich dan ook met heilige verlangens. En die verlangens zal God beantwoorden. Het is jouw keuze, verblijd je in de Heere.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Schep vreugde in de Heere

Gericht op het goede

Psalm 37

1 Een psalm van David.
Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph
benijd niet wie onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij snel verdorren,
als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; beth
bewoon de aarde en voed u met trouw.
(Psalm 37:1-3)

Jaloezie is een virus, het maakt kapot. En het laatste waar we jaloers over moeten zijn is waar de wereld mee bezig is. Soms zijn we zo gefixeerd op onze buren op wat andere mensen hebben, dat we daardoor helemaal vergeten dat wij het mooiste hebben dat we kunnen krijgen in dit leven. Wij kunnen voor de troon van God komen.

Vergeet zonden, het is niet om te benijden, het maakt ons leven kapot. Zelfs in de kerk zijn er discussies over zonden, wat net wel mag en wat net niet. Maar dat is niet wat we moeten doen met zonden. We moeten het niet benijden, we moeten inzien dat het rotzooi is en dat het uiteindelijk alleen maar dood brengt.

Vertrouw op God en doe het goede, vul je leven met het juiste in Jezus. Vul je leven met de Heilige Geest en laat Hem je kracht zijn voor wat je doet. Vergeet wat de wereld zo graag wil laten zien, het is pure jaloezie. Zoek God, zoek het koninkrijk der hemelen, zoek alles waar Jezus voor gestorven is. Hij is jouw kracht, Hij is jouw leven.

En als we daar op gericht zijn kunnen we vergeten waar de wereld mee bezig is. Dan hoeven we niet meer te debatteren wat net wel of niet kan als een christen. Dan is er een diep verlangen om het goede te doen, God ons leven te laten vullen met de liefde die in Hem is. Verdoe je energie niet met wat de wereld ons te bieden heeft, het is God die ons leven wil geven, echt leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gericht op het goede

Oprecht hart

Psalm 36

11 Strek Uw goedertierenheid uit over wie U kennen,
en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart.
12 Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen,
laat de hand van de goddelozen mij niet doen rondzwerven.
13 Daar zijn zij gevallen die onrecht bedrijven!
Zij zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan.
(Psalm 36:11-13)

Als we naar het leven van Saulus kijken dan zien we niet echt een man die past bij de beschrijving die David hier geeft. Iemand die oprecht is van hart, iemand die God echt lijkt te kennen. En toch is het God die hem uitkoos. Later werd hij Paulus genoemd en was hij nog meer gedreven in wat hij deed, maar dan met een heel ander doel.

Het is een gevecht, een gevecht tussen de waarheid en de leugen, een gevecht tussen oprecht verlangen en het zoeken naar manieren om jezelf te profileren. En als wij overtuigd zijn van dit gevecht en overtuigd zijn van een God die wel degelijk keuzes maakt voor of tegen mensen, dan moet dat bepalen hoe wij wandelen. Dan moet er het verlangen zijn om God te dienen in alle oprechtheid.

En dat is precies wat er bij Saulus gebeurde, want ook al was hij nog zo hard aan het werk om Jezus tegen te werken, hij dacht dat hij God aan het dienen was. God zag een oprecht hart, een oprecht verlangen om God te kennen. En God heeft dat verlangen beantwoord en Paulus heeft laten zien dat hij niet te trots was om te erkennen dat hij fout zat.

God frustreert toch echt de werken van de goddelozen, hij komt op voor mensen die Hem kennen, mensen die verlangen naar rechtvaardigheid. En zo moeten wij ook sterk staan in ons vertrouwen op God. Hij is het die rechtvaardigheid brengt, die blijdschap geeft, verlang er naar. In Hem is het leven, in Hem is de kracht. Maak je geen zorgen over wat de wereld aan het doen is, wees geborgen in Hem.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht hart

Het echte leven

Psalm 36

10 Want bij U is de bron van het leven;
in Uw licht zien wij het licht.
(Psalm 36:10)

De medische term voor ‘leven’ is waarschijnlijk iets wat zich voort kan planten, zichzelf kan ontwikkelen en zichzelf kan behouden. Maar Jezus zei in Johannes 10:10 dat Hij was gekomen om leven te geven en niet zomaar, maar leven in overvloed. En deze twee verschillen moeten we voor ons leven duidelijk hebben. Want er is een leven dat wij kunnen hebben dat meer is dan het leven dat we kregen bij onze geboorte.

En dat is waar het evangelie vol van is, het gaat om het leven dat God wil geven dat we niet hebben als we geboren worden. Het wederom geboren worden, het nieuwe leven en alle andere beelden waar het nieuwe testament over spreekt. Dat is wat Jezus tot ons bracht. De meest spannende momenten van ons leven vallen in het niets bij het moment dat we het leven van Jezus ontvangen.

God is toch echt de bron van het leven, van het echte leven, van het leven waarin we helemaal kunnen zijn wie we horen te zijn. De duivel neemt dat allemaal weg, denk aan verslavingen, het maakt ons slaven, het neemt het leven weg. Medisch gezien leeft men nog, maar het echte leven hebben ze niet.

En zo leeft de wereld, zonder de bron van het leven en helaas zijn er ook veel christenen die zo leven. Ze hebben het licht nog niet gezien en wachten tot na de dood. Maar het evangelie is juist dat wij vandaag in het licht mogen wandelen, het leven mogen ervaren dat Jezus bracht.

God is de bron van het leven en daar moeten we naar verlangen. In Hem kunnen we het werkelijke leven ervaren dat we niet ervaren zonder Hem. Dit is geen gevoel dat we kunnen manipuleren, dit is een leven waarin we Gods kracht ervaren.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het echte leven

Kostbare goedertierenheid

Psalm 36

7 Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
Uw oordelen zijn als de grote watervloed;
mensen en dieren verlost U, HEERE.
8 Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God!
Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht
onder de schaduw van Uw vleugels.
9 Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis;
U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.
(Psalm 36:7-9)

In de bijbel is er altijd een link tussen ons vertrouwen op God en Zijn goedertierenheid in ons leven. En dat staat zo haaks op wat er tegenwoordig in de kerk wordt besproken. Het gaat niet meer om een relatie die wij hebben met de Schepper van hemel en aarde, het gaat om de juiste theologie die we proberen aan te hangen. En natuurlijk hoort er bij die theologie dat God goedertieren is, maar dat weten we alleen door de verhalen uit de bijbel.

Maar goedertieren zijn wordt niet bepaald door wat God in het verleden heeft gedaan, goedertierenheid is Zijn karakter. En als het Zijn karakter is dan hangt dat niet af van wat Hij in het verleden heeft gedaan, maar juist van wat Hij nu doet. Het is Wie Hij is en daarom doet Hij wat Hij wil doen.

En daarom is Gods goedertierenheid nog steeds kostbaar, omdat het ons enige schuilplaats wordt in dit leven. Gods goedertierenheid is niet kostbaar als het niets betekent in ons leven hier op aarde. Dan is het een dogma waarmee we mensen voor hun hoofd kunnen slaan, maar heeft het alle waarde verloren.

De vraag die wij onszelf moeten stellen, is Gods goedertierenheid kostbaar voor ons leven? Want dan mogen wij ook schuilen onder zijn vleugels, dan mogen wij weten dat wij worden verzadigd door de overvloed van Zijn huis. Dan mogen we weten dat we zullen drinken uit de beek vol verrukkelijke gaven. Er zullen weinig theologie boeken zijn die dit zo zullen beschrijven, maar alleen zo is Gods goedertierenheid werkelijk kostbaar.

Wij mogen op Hem vertrouwen, we mogen weten dat Hij goedertieren is, we mogen weten dat Hij rechtvaardig is en dat wij altijd bij Hem mogen komen. Hij is genadig, Hij vergeeft, Zijn armen zijn altijd open om ons te ontvangen. Zijn liefde is voor eeuwig, ook voor vandaag.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Kostbare goedertierenheid

God is goed

Psalm 36

6 HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel,
Uw trouw tot de wolken.
(Psalm 36:6)

Ook wij moeten hier zo van doordrongen raken dat het elk onderdeel van ons leven bepaald. Dit vers is niet zomaar een mooi vers dat we moeten zingen tijdens een kerkdienst, dit vers is een geloofsbelijdenis die in elk onderdeel van ons leven moet doorklinken. Gods goedheid reikt tot in de hemel, Zijn trouw tot in de wolken.

God is door en door goed, in alles, door alles, wat Hij ook doet, het is puur en rechtvaardig. In jouw leven, in het leven van de mensen om ons heen, in het hiernamaals, zelfs in het bestaan van de hel. Er komt zoveel twijfel op ons af, zoveel dingen lijken de goedheid van God tegen te spreken, maar daar moeten we niet naar luisteren.

David is er van overtuigd en wij moeten er ook van overtuigd zijn, God is goed, want alleen dan hebben we echt geloof. Want op het moment dat wij weten dat God goed is voor ons, dat alles wat Hij doet er is om voor ons om te groeien in Zijn liefde en rechtvaardigheid, dan is er ook een compleet vertrouwen. Wij mogen dan weten dat wat Hij doet goed is, en dat de uitkomst van alles in ons leven, groei is.

Heb jij er werkelijk vertrouwen in dat God goed is? Dat Zijn goedertierenheid reikt tot in de hemel? Laat het dan zien in jouw leven, laat zien dat je weet dat wat God aan het doen is en de plannen die Hij heeft met jouw leven, dat je er op vertrouwt. Dat je het leven met Hem met beide aanpakt, dat je niets liever wil dan Gods handelen in jouw leven.

Het is mooi vers, maar om het te zingen is er toch echt meer nodig dan een mooi orgel. Dit vers zingen we niet omdat de woorden door David zijn opgeschreven. Dit vers zingen we omdat we er werkelijk op vertrouwen dat God aan het werk is in ons leven en dat wat Hij doet, goed is. Stop met zeuren, stop met klagen, Hij is goed en zal het goede in jouw leven voortbrengen als je op Hem vertrouwt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God is goed