Zegeningen

Psalm 16

5 De HEERE is mijn enig deel en mijn beker.
U onderhoudt wat het lot mij toewees.
6 De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,
ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.
(Psalm 16:5-6)

Als christen mogen we geen honger hebben voor werelds bezit. We kunnen geen twee heren dienen, we kunnen God niet dienen als we het geld ook willen dienen. En daarom hebben we elke link tussen welvaart en God doorbroken, alsof God niets te maken heeft met onze welvaart. We zien welvaart als iets waar we hard aan kunnen werken en iets waar we soms ook geluk in moeten hebben.

Het geloof hebben wij alleen nog maar voor onze normen en waarden en voor het hiernamaals. Maar Jezus riep ons op om te zoeken naar het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Hij wil dat we daar nu mee bezig zijn, welvaart is niet het doel van ons leven, ook niet een bijzaak. En dat komt voor velen voor ons hard aan, want dat is wel waar zoveel energie aan besteden.

Misschien denken we dan aan wat Jezus aan deze opdracht toevoegde. Want als we het koninkrijk van God zoeken zal al het andere ons gegeven worden. Maar Jezus zei dit niet om ons te belonen voor het zoeken naar het koninkrijk van God, Jezus zei dit omdat we mogen weten dat we het koninkrijk van God mogen zoeken zonder ons zorgen te maken. God zorgt voor de rest als wij maar bezig blijven met het zoeken naar Gods koninkrijk.

En dat is de context van deze verzen, David maakte zich in de eerste plaats druk om het leven in de Heilige Geest. Psalm 51 die hij schreef na zijn fout met Bathsheba is vol van verlangen naar Gods aanwezigheid. En dan mogen we weten dat al het andere ons gegeven wordt. Niet als een beloning, maar omdat Hij onze Vader is en wij zijn Zijn kinderen.

Welvaart is niet ons doel, ook niet in het volgen van Jezus. Welvaart kan wel een zegening zijn, maar ook dat hoeft het niet altijd te zijn. In de eerste plaats is ons leven een verlangen naar Gods aanwezigheid en in dat verlangen wil God voor ons zorgen. Hij wil voorzien, Hij wil materiële zegeningen geven, niet als beloning maar omdat Hij onze God wil zijn. En als dat ons leven is kunnen we met David deze psalm zingen, wat God ons gegeven heeft daar mogen wij ons in verheugen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zegeningen

Alles uit God

Psalm 16

5 De HEERE is mijn enig deel en mijn beker.
U onderhoudt wat het lot mij toewees.
(Psalm 16:5)

Hoe sta jij in het leven? Klaag jij wel eens dat het allemaal niet zo goed gaat, dat alles tegen lijkt te zitten? Of vind je dat je het goed voor elkaar hebt, je hebt er hard voor gewerkt en je hebt het leven zoals je dat nu hebt wel verdient? Het zijn allebei hele onzinnige vragen, natuurlijk zijn er keuzes in ons leven die wij maken, maar uiteindelijk is ons leven wel in Gods hand.

Natuurlijk komen nu de vragen waarom de 1 in een krottenwijk geboren is en een ander in een villa? Is dat dan allemaal de schuld van God? Ook deze vraag is onzinnig, want het maakt niet uit waar we geboren worden, het gaat altijd om ons karakter. En de vraag is dan of het dan wel zo’n zegening is als we geboren worden in een villa. Jezus was geboren in een stal, maar zijn leven was er een van complete zegening, complete afhankelijk van de Vader.

Waar we ook zijn, hoe we ook leven, we moeten op een punt komen waarop we net als David er op vertrouwen dat ons leven in Gods handen is. Ja ook als we geboren worden in een achterstandswijk, want die betitelingen komt niet van God die hebben wij zelf uitgevonden. God is degene die ons leven in handen heeft en daar moeten we op vertrouwen, onder alle omstandigheden.

Want alleen God is ons deel, Hij is degene die ons het leven geeft en Hij is degene die ons de kracht geeft. Laat ons leven zo vol zijn van dit verlangen. Gods zegen alleen, Zijn voorziening alleen, Zijn bescherming alleen. Leef uit Gods hand, leef uit Zijn liefde, dan zullen vele vragen niet meer nodig zijn.

Het gaat er niet om dat alles perfect is zoals de wereld ons perfect voorschrijft. Het gaat er om dat wij uit Zijn hand leren leven, dat we in alles weten dat het bij God vandaan komt. Dan zullen we werkelijk staan in dit leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Alles uit God

Welke God is de juiste?

Psalm 16

4 Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven;
ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit
en neem de namen ervan niet op mijn lippen.
(Psalm 16:4)

Een opmerking die hier in India niet echt voor lief genomen zal worden. Hoe kunnen wij met deze zekerheid dit soort uitspraken doen. Niemand heeft God toch gezien, niemand kan het toch zeker weten, alle wegen lijden naar een en dezelfde God? Het is arrogant om te zeggen dat we de enige juiste religie hebben.

Dat laatste klopt, we hebben niet de enige juiste religie, er zijn zoveel dingen in onze religie die niet kloppen, zoveel verschillende meningen. Kijk maar naar de hoeveelheid denominaties in onze religie. Maar er is wel maar 1 god en dat is de vraag die wij onszelf moeten stellen, verlangen wij er naar om de God van hemel en aarde te dienen of verlangen wij er naar om de God van onze religie te dienen?

Er is een God waarmee wij in dit leven kunnen wandelen en dat is geen bedenksel van ons eigen fantasie. Dat is een werkelijkheid waar wij mee bezig moeten zijn in dit leven. Het was ook Jezus die dit evangelie verkondigde, Hij was niet op zoek naar mensen die dezelfde mening als Hem wilde hebben, Hij was op zoeken naar mensen die Hem wilde volgen. Mensen die het Koninkrijk van God gaan zoeken.

En dan wordt het een heel ander verhaal, dan is het niet een religie met rituelen waar wij mee bezig zijn, dan is het een oprecht hart dat God zoekt. En dan moeten wij weten dat we God oprecht dienen, dan dienen we de God van hemel en aarde. De andere goden waar David het hier over heeft zijn niet de goden die anders zijn dan onze religie, die andere goden zijn de goden die niets te maken hebben met de Schepper van hemel en aarde.

Het is niet een gevecht tussen onze religie en alle andere, het is een gevecht in ons eigen leven dat wij oprecht zoeken naar de God die onze Schepper is. En er zijn vele mensen in de kerk die daar niet aan voldoen. Het verschil zit hem in de God die wij dienen, dienen wij werkelijk de God die Jezus naar de aarde zond, of dienen wij de God die een Jezus naar de aarde zond zodat wij een goed gevoel krijgen en Hem voor ons karretje kunnen spannen?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Welke God is de juiste?

Moeilijk vers

Psalm 16

1 Een gouden kleinood van David.
Bewaar mij, o God,
want ik heb tot U de toevlucht genomen.
2 Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;
mijn goedheid is niet voor U,
3 maar voor de heiligen die op de aarde zijn,
en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.
(Psalm 16:1-3)

Hier komen hele moeilijke verzen, vooral voor de vertalingen die zo dicht mogelijk bij de originele tekst willen blijven. Want dan kom je er haast niet uit over wat de tekst nu werkelijk wil zeggen. Want het lijkt een beetje alsof de tekst iets anders zegt dan wat een normale gelovige zou zeggen. Alsof David meer vreugde vindt in de machtigen der aarde dan in God.

De herziene staten vertaling heeft geprobeerd om zo goed mogelijk te vertalen wat er in het Hebreeuws staat. De wijzigingen die in andere vertalingen worden gemaakt zijn op twee plekken, in vers 2 dat er geen goedheid is zonder God en in vers 3 dat de heiligen de machtigen zijn in wie David alle vreugde heeft. Deze wijzigingen geven in de context van alle andere psalmen een veel logischer beeld van het hart achter de psalm.

Een psalm is een lied dat moet klinken en daarom is het niet raar als we gaan leren kijken naar het hart van degene die de psalm heeft geschreven. En dat is essentieel bij het lezen van de bijbel. Niet dat wij ons verlangen en ons hart in de bijbel leggen, maar dat we leren wat het hart van God is achter al die verzen. En soms is dat heel duidelijk, soms is het wat moeilijker, maar het moet geen discussie worden om theologisch niveau, het moet een verlangen zijn naar de geestelijke waarheid.

De bijbel is een geestelijk boek, een boek dat geschreven is met een geestelijk verlangen. God openbaart Zichzelf keer op keer zodat wij Hem beter kunnen leren kennen. En daar moeten we naar verlangen. En dan zijn deze verzen helemaal niet zo moeilijk. Zeker in onze tijd waarin we alles op het internet kunnen vinden.

Maak van dit vers geen struikelblok, maar maak het een vers waarin je moet nadenken over wat David echt wil zeggen. Want voor David is er geen adner goeds dan in God alleen, hij schept alleen vreugde in de heiligen der aarde, zij zijn werkelijk de machtigen die wat te vertellen hebben. Laat dat ons geloof zijn, laten we zoeken naar die waarheid, de waarheid die in God is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Moeilijk vers

WWJD

Psalm 15

4 In zijn ogen is de verworpene veracht,
maar wie de HEERE vrezen, eert hij.
Heeft hij gezworen tot zijn schade,
zijn eed verandert hij evenwel niet.
5 Zijn geld leent hij niet uit tegen rente,
een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet.
Wie deze dingen doet,
zal niet wankelen, voor eeuwig.
(Psalm 15:4-5)

Voor iemand die echt bij God wil wonen is recht, recht en krom, krom. Zelfs als het in zijn eigen nadeel is dan zal hij toch aan de rechtvaardigheid vast blijven houden. Want dat is wat David ons vertelt in vers 4, zelfs als hij gezworen heeft tot zijn eigen schade zal hij niet terugkomen op zijn woorden. Dit gaat verder dan de straat op gaan als we het ergens niet mee eens zijn, dit is je eigen leven zo invullen dat rechtvaardigheid altijd zegeviert.

We maken elke dag keuzes, van klein tot groot. Maar voor die mensen die bij God willen wonen is elke keuze een belangrijke. De meeste van onze keuzes zijn gebaseerd op wat goed is voor ons of voor de mensen om ons heen. Maar als ons verlangen naar God is dan willen we kiezen voor God. Wat vindt God belangrijk?

De wwjd-bandjes zijn dan helemaal niet zo gek. We denken dan na over wat Jezus zou doen in onze omstandigheden. Dit moet een realiteit worden voor ons leven, alleen dan zullen we niet wankelen. Daarom moeten we onszelf oefenen in het sterker maken van ons geloof, we moeten oefenen in het verlangen naar rechtvaardigheid.

Hoe maak jij je keuzes? Is God voor jou de leidraad in het leven? Verlang jij naar waar God naar verlangt? We hebben geen andere optie als we Jezus echt willen volgen. Het is geen last die zwaar is, het is een verlangen die heerlijk is. We zoeken naar Hem, we verlangen naar Zijn liefde, Zijn goedheid.

We maken geen keuzes omdat het ons beter uitkomt, we maken keuzes omdat het God is die het beste met ons voor heeft. En dat is de weg naar succes, de weg tot overwinning. Het is geen zelfopoffering, het is een verlangen naar het goede in God. What would Jesus do?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on WWJD

Verlangen naar de waarheid

Psalm 15

2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
die met zijn hart de waarheid spreekt.
3 Die met zijn tong niet lastert,
zijn vrienden geen kwaad doet
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
(Psalm 15:2-3)

De vraag in vers 1 is wie er bij God mag wonen, Niet even op visite maar zijn hele leven in Gods aanwezigheid mag zijn? Dat is een intense vraag voor diegene die daar werkelijk in geïnteresseerd is. Het gaat veel dieper dan een enkeltje hemel, het gaat dieper dan de vraag bij welke denominatie we willen horen. Het gaat om God zelf en niets er tussen, geen dominee, geen kerk, geen familie, alleen jij en God.

Het bijzondere aan het antwoord is dat het vooral over onze woorden gaat. David heeft het niet over stelen of overspel plegen, hij heeft het over diegene die de waarheid hoog in het vaandel heeft. Nu betekent dat niet dat al het andere er niet toe doet, maar David wil de aandacht op ons hart gericht hebben. Het gaat om mensen die verlangen naar de waarheid, die verlangen naar rechtvaardigheid.

Want dat is wat belangrijk is voor God. En David heeft dat ervaren in zijn eigen leven, het was Samuel die bij de zalving van David als koning moest leren om niet naar het uiterlijk te kijken want God kijkt naar het hart. En het is onze mond die laat zien wat er in ons hart leeft. Het zijn die mensen die met een verlangen naar de waarheid spreken, het zijn die mensen die bij God mogen wonen.

Soms kijken we zo op naar mensen die zo snel een antwoord hebben. Die spreken met hun hart op de tong. Maar in Gods koninkrijk is dat helemaal geen goede eigenschap. Het zijn de mensen die hun hart bewaren, die hun hart reinigen, dat zijn de mensen die het koninkrijk van God mogen ingaan. En daar moeten wij aan werken, want als wij daar aan werken dan mogen we weten dat we in Zijn aanwezigheid mogen wandelen.

Dit is niet onze zaligheid verdienen, dit is verlangen naar de waarheid. Dit is niet werken voor een plek in de hemel, dit is hopen op God, dit is geloven in het werk van Jezus. Het evangelie begint alleen te werken in ons leven als we verlangen. Zonder het verlangen naar de waarheid komen we geen stap dichter bij God.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar de waarheid

Mag jij?

Psalm 15

1 Een psalm van David.
HEERE, wie zal verblijven in Uw tent?
Wie zal wonen op Uw heilige berg?
2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
die met zijn hart de waarheid spreekt.
(Psalm 15:1-2)

Als christen moet dit ons hart raken, het moet echt een belangrijke vraag worden in ons leven. Ten eerste is het deze vraag die een verlangen laat zien. Hoe kan ik wonen op Gods heilige berg? Dat we de intensiteit van deze vraag mogen begrijpen in ons hart. We willen met God zijn, we willen dicht bij Hem zijn. Dit gaat dieper dan een ticket naar de hemel krijgen, het is een verlangen naar een relatie met God.

Wie mag er bij God komen, wie mag er op Zijn heilige berg wonen? Al die vragen over of er wel een god is, of we wel of niet op zondag naar een concert mogen gaan, ze verbleken bij deze ene vraag. Het geloof krijgt hierdoor zoveel diepgang dat al die oppervlakkige theologische discussies er niet meer toe doen. We willen bij God zijn, we willen met Hem wonen.

Dit is niet zomaar even op visite gaan op zondagmorgen, dit is niet het blokje christendom aankruisen bij onze religie, dit is actief op zoek gaan naar de plek waarin we met Hem kunnen wandelen. Dat we zoeken naar de plek in ons leven waar er niets meer tussen God en ons instaat. Is dat jouw verlangen?

Want David weet dat de mens die met een oprecht hart verlangt er mag komen, mensen die niet verlangen naar leugens, maar naar de waarheid. Mensen die hun hoop hebben op de God van hemel en aarde. Mensen die verlangen naar Zijn normen en waarden. Dat wij dit hart mogen hebben, dat wij dit verlangen hebben. Al het andere van ons afwerpen, even niet zoeken naar erkenning in deze wereld, maar zoeken naar alles in God.

Wat een heerlijke vraag stelt David hier, een vraag die er werkelijk toe doet. Een vraag die ons leven zal stempelen en bepalen. Wie mag er bij God komen, wie mag er bij Hem wonen? Mag jij?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mag jij?

Wie mag er naar God?

Psalm 15

1 Een psalm van David.
HEERE, wie zal verblijven in Uw tent?
Wie zal wonen op Uw heilige berg?
2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
die met zijn hart de waarheid spreekt.
(Psalm 15:1-2)

Een hele simpele vraag die David aan de Heere stelt. Wie mag er bij Hem komen? Het is namelijk allemaal niet zo vanzelfsprekend als we tegenwoordig doen. Om eerlijk te zijn is onze christelijke houding een vorm van gedoogbeleid geworden. We leven er op los en we denken dat door het werk van Jezus God het allemaal niet ziet. De vraag die David hier dus stelt is heel makkelijk te beantwoorden in onze ogen, een ieder die in Jezus gelooft.

En ook al zijn er veel Bijbelteksten die dit onderbouwen, als we de context van die Bijbelteksten er bij halen zullen we een heel ander verhaal zien. Denk aan het beroemde vers Johannes 3:16 waarin een ieder die gelooft het eeuwige leven zal ontvangen. Maar we hoeven maar een paar verzen door te lezen en we zien dat het toch echt om een geloof gaat waarin we onze zonden belijden, waarin we in het licht van Jezus gaan wandelen.

Het is een terechte vraag van David, want het is niet vanzelfsprekend, ook niet als je in een christelijk gezin bent geboren. Want er bestaat niet zoiets als christelijk geboren zijn. We worden pas christen als we Jezus echt gaan volgen. En als we Jezus volgen hebben we het verlangen naar rechtvaardigheid, als we Jezus volgen hebben we het verlangen naar waarheid.

Het is geen gedoogbeleid, het werk van Jezus is zo bedoeld dat we vrijmoedig naar de Vader kunnen komen. Niet omdat de Vader onze zonden niet ziet, maar omdat Hij Jezus in ons leven ziet. Jezus is de Heer geworden van ons leven en daardoor verandert ons leven. Het is niet langer ik, maar Jezus in mij die mijn leven bepaalt. En daardoor kunnen we vrijmoedig voor de troon van God komen.

Het is niet zo vanzelfsprekend, het werk van Jezus in ons leven is wat het vanzelfsprekend maakt. En dat wij dat gewoon als een pleister op ons leven plakken klopt gewoon niet. De Vader verlangt naar mensen met een rein hart in Zijn aanwezigheid. En dat verlangen blijft vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Hij verlangt naar mensen die door het werk van Jezus zijn gewassen en gereinigd. Het werk van Jezus is het antwoord, maar dan moeten we het werk van Jezus wel toepassen op ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie mag er naar God?

Verlangen naar het Koninkrijk

Psalm 14

5 Daar worden zij door angst bevangen,
want God is bij het geslacht van de rechtvaardige!
6 Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige,
maar de HEERE is zijn toevlucht.
7 Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam!
Wanneer de HEERE de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren,
dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.
(Psalm 14:2-4)

Onder de joden is altijd deze gedachte sterk blijven hangen. Er is altijd dat verlangen geweest dat God het tij weer zou keren. In tijden dat het niet goed ging en ze werden verbannen van hun land, was er het gebed van mensen zoals Daniel waardoor men bleef hopen op Gods hand. Ook in de tijd van Jezus waren er mensen zoals Simeon die hoopten op de hand van God, de Messias.

En het was Jezus die ons opriep om altijd dezelfde hoop te houden. Te blijven verlangen naar de hand van God hier op aarde. Het gebed dat Hij ons leerde, brandde al met dat verlangen: ‘laat Uw koninkrijk kome, Uw will geschiedde.’

In vers 6 is er een mooie toevoeging van David. Want ook al hebben wij alle hoop op God, ook al zijn wij vol van verlangen naar Zijn Koninkrijk, dat betekent niet dat alles automatisch in ons leven is gezegend. Want ook David erkent dat wij soms beschaamd zullen uitkomen. Daar waar wij grote plannen hadden met ons leven en we dachten dat God alleen maar voor ons kon zijn, kunnen we ons soms bedrogen voelen.

Maar dat is precies wat David ons hier vertelt, want uiteindelijk gaat het om het grote doel. Uiteindelijk gaat het om het moment dat God alles naar Zijn hand zal zetten. Dat de wereld uitgespeeld is en geen recht van spreken en handelen meer heeft. En dat moet in de eerste plaats ons verlangen zijn, samen met Daniel en Simeon.

Dat er een diep verlangen mag ontstaan in ons hart naar de vervulling van Gods beloften in ons leven en in de wereld. Dat we werkelijk hopen als rechtvaardige mensen dat God zal opstaan voor onze ‘belangen’. Dat God in Zijn rechtvaardigheid alles op de juiste plek zal brengen. Want dat is het enige waar wij ons echt in zullen kunnen verblijden. In Hem is de echte blijdschap van het leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar het Koninkrijk

God kijkt vanuit de hemel

Psalm 14

2 De HEERE heeft uit de hemel neergezien
op de mensenkinderen,
om te zien of er iemand verstandig was,
iemand die God zocht.
3 Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven;
er is niemand die goeddoet,
zelfs niet één.
4 Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven,
die mijn volk opeten alsof zij brood aten?
Zij roepen de HEERE niet aan.
(Psalm 14:2-4)

Hetzelfde gebeurde bij de toren van Babel, de mensen dachten dat ze een toren konden bouwen die tot de hemel zou reiken. Maar dan komt het moment dat de Heere vanuit de hemel neerdaalde om te kijken waar ze mee bezig waren. Het is tegelijk ironisch en triest, want de mens denkt werkelijk dat we een kans hebben zonder onze Schepper.

De bijbel staat er vol mee, degene die God vreest zal werkelijk wijs zijn. Steeds weer bij het lezen van de psalmen zien we dat de werkelijke zonde van de wereld niet zozeer al de rotzooi is die ze fabriceren, maar dat ze leven zonder God. Het is als een vaas zonder bloemen, de vaas heeft geen nut zonder de bloemen.

De Heere ziet toe uit de hemel hoe wij hier op aarde zonder Hem verder gaan. Hij snapt het niet, David begrijpt het niet, hoe kunnen zij verder gaan zonder God. En dat moeten wij als christenen ook hebben, wij moeten het ook niet begrijpen. Waarom zou de wereld ook maar een seconde zonder hun Schepper verder willen? Dit gaat niet om de wetenschap die God maar niet kan bewijzen, dit gaat niet om mooie debatten waarin alle voor en tegens op een rijtje worden gezet, dit gaat om een leven waarin we met Hem wandelen.

Alles wat de mens moet doen is zich tot God richten. Het is niet ingewikkeld er zijn geen speciale yoga houdingen voor nodig waarmee je met jezelf in contact komt. Gewoon met God praten, gewoon aan Hem vragen hoe het allemaal in elkaar zit. Want daar zit de wijsheid van het leven, daar zit een leven in de kracht van God.

Kijk naar het leven vandaag de dag, kijk wat we bereikt hebben. The sky is the limit. En toch is er altijd een God die op de troon zit in de hemel en naar beneden zal kijken. Want ook die ‘sky’ is door God geschapen. Hoe graag de wereld het ook wil, het is simpel niet mogelijk om het goede te doen zonder de schepper van dit alles.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God kijkt vanuit de hemel