Geestelijke leiders

Psalm 20

8 Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden,
maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen.
9 Zíj kromden zich en vielen,
maar wíj zijn opgestaan en staande gebleven.
10 HEERE, verlos;
moge die Koning ons verhoren op de dag dat wij roepen.
(Psalm 20:8-10)

Israel was in de tijd van Samuel niet meer tevreden met hoe zij werden geleid. Ze wilden een koning net als alle andere volken. Het vertrouwen op de God die hen uit Egypte had bevrijd werd minder en minder. Dat wat David beschrijft in deze psalm is precies wat zij niet zagen. Ze wilden een koning waar ze op konden vertrouwen, een koning die over hen zou heersen.

Nu is het hebben van een koning helemaal niet het probleem, David was een goede koning en ook Jezus is de Koning der koningen. Maar wat is nu juist de sleutel in deze verzen is dat we moeten verlangen naar een koning die op God vertrouwt. Een leider die zijn leiderschap toont omdat hij zijn hoop in de Vader heeft.

En zo kwam Jezus naar de aarde en zo was David ook een koning. De kracht in hun leiderschap was hun vertrouwen in God en daarom is het gebed dat wij voor leiders moeten bidden juist dit gebed. Leiders die een vertrouwen hebben in de kracht van God, leiders die zoeken naar hoe God wil leiden. En dat is heel duidelijk te zijn in het leven van David, in alles vertrouwde hij op de Heere.

Want in Zijn kracht zullen we staan, in Zijn kracht zullen we overwinnen. Maar als we leiders hebben die daar niet in geloven dan gaat er toch echt iets verkeerd, zeker in de kerk. Als we als leiders in de kerk vertrouwen op onze eigen wijsheid en eigen leiderschap hebben we niet wat David had. Laten we op God vertrouwen, ook voor ons leiders.

We moeten bidden dat zij in de kracht van God zullen leiden. De wijsheid die God wil openbaren in hun harten moet de leidraad zijn van de vergaderingen, diensten en gebeden. Heere, redt ons, als wij ons richten tot onze leiders dat zij ons verhoren omdat zij in U wijsheid wandelen. Jezus U bent de Koning der koningen, op U alleen willen wij hopen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geestelijke leiders

Logisch

Psalm 20

8 Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden,
maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen.
(Psalm 20:8)

Wij hebben een probleem, wij hebben zoveel strijdwagens en paarden om op te vertrouwen dat we vergeten zijn dat God ook nog iets wil doen in ons leven. We schrijven een hoop onduidelijke dingen in ons leven toe aan God, kleine maar niet echt zichtbare momenten waar we werkelijk niets aan konden doen. Veilige uitspraken waarop we niet kunnen worden afgerekend door andere mensen.

Maar op het moment dat het gaat om belangrijke dingen in ons leven hebben we allerlei zekerheden ingebouwd. We laten geen ruimte aan God om ook maar enige input te hebben. Een oorzaak van dit probleem is dat we God zo ver van ons af hebben geduwd dat Hij van ons mag doen wat Hij wil doen maar wij hebben er niets mee te maken. We mogen niets van Hem eisen, we mogen alleen maar wat opperen en God zoekt maar uit wat Hij daar mee doet.

Op die manier kunnen wij met een gerust gewoon doorgaan met ons eigen leven zonder dat we het idee hebben dat we iets fout doen. Als God iets wil doen dan doet Hij dat toch wel. Wij kunnen daarom gewoon op onze strijdwagens en paarden vertrouwen.

Maar dat is juist waar David zich tegen verzet, juist het vertrouwen op wat logisch is vanuit menselijk denken, is wat hij niet wil doen. Want in een gevecht is het juist logisch om te vertrouwen op strijdwagens en paarden, dat is wat het verschil kan maken in het gevecht. Maar voor David is het enige logische om te vertrouwen op Zijn God. De God die werkelijk het verschil maakt in het leven.

En het is tijd dat wij dat ook gaan geloven, God maakt het verschil in ons leven, niet onze studie, niet onze ouders, niet de plek waar wij geboren zijn. En daarom moeten wij in alles vertrouwen op een God die heel dicht bij ons betrokken is. Hij is zelfs betrokken bij ons dagelijks brood. En dat moet voor ons christen het meest logische zijn.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Logisch

Zeker weten

Psalm 20

7 Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost!
Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel,
met machtige daden van heil door Zijn rechterhand.
(Psalm 20:7)

En ook dit is geloof, net als in Hebreeen 11 is geloof een zeker weten. En een zeker weten is wanneer we geen twijfel hebben. We twijfelen er niet aan dat die persoon op visite komt omdat diegene het beloofd heeft. We twijfelen er niet aan dat onze auto start, we twijfelen er niet aan dat er water uit de kraan komt en ga zo maar door. In al deze voorbeelden hebben we het zeker weten, een geloof dat niet twijfelt.

En dat is nu precies het geloof dat in de bijbel wordt beschreven. David weet dat de Heere Zijn gezalfde verlost, Hij zal hem verhoren vanuit de hemel. David weet het, hij twijfelt er geen moment aan. En op het moment dat wij deze zekerheid hebben zal dat ook duidelijk worden in ons leven. De keuzes die we maken worden bepaald door dit zeker weten.

Een zeker weten is niet hetzelfde als het hebben van een mening. Een zeker weten is er je leven voor te durven geven. Een zeker weten is alles er van afhankelijk maken omdat je weet dat God echt is en dat Hij Zijn beloften houdt. En dat is een keuze die alleen voortkomt uit het zeker weten dat God echt is en luistert naar Zijn gezalfden.

En dat zijn wij, wij zijn de gezalfden, wij zijn gedoopt met de Heilige Geest. Wij mogen er op vertrouwen met ons hele hart dat God alles hoort en zal antwoorden. Wij staan er nooit en te nimmer alleen voor, want Hij heeft beloofd om voor ons te zorgen en dat mogen wij zeker weten.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zeker weten

Motto van evangelisatie

Psalm 20

6 Wij zullen juichen over uw heil
en de vaandels opheffen in de Naam van onze God.
Moge de HEERE al uw verlangens vervullen.
(Psalm 20:6)

Dit is geloof, misschien zie je het niet, maar de blijdschap die David heeft over het heil van een ander is in werkelijkheid een diep geloof. De voorgaande verzen waren een gebed van David voor de mensen om hem heen, een gebed waarin God Zich zou openbaren in het leven die mensen als de God die antwoord.

Stel je bidt voor iemand tot de Vader, een aantal dagen later zie je dat God heeft geantwoord. Natuurlijk ben je dan blij en dank je God voor wat Hij heeft gedaan. Maar wat nu als je vandaag bidt en je voegt aan het gebed toe dat je zal juichen, de vlag zal uitsteken op het moment dat God het gebed heeft verhoord? Je bent dan zo blij dat God ook in het leven van de ander Zichzelf heeft geopenbaard dat je het niet onder stoelen of banken kan steken.

Dat is het geloof dat David hier heeft. Veel van onze gebeden druipen van het ongeloof. We smeken God of we brengen de noden van iemand alleen maar een beetje onder de aandacht. Maar of God nu werkelijk onze gebeden zal beantwoorden, dat weten we niet. Maar dat is niet de vraag die David heeft, alles waar hij over na kan denken is het moment dat hij zal opspringen van vreugde want God werkt niet alleen in zijn eigen leven maar ook in het leven van andere mensen.

En dat is een oprecht christen, dat is oprechte evangelisatie. We zijn niet op zoek naar meer schaapjes omdat onze kerken leeglopen, we willen andere mensen laten delen van wat God ook in ons leven heeft gedaan. We zoeken Zijn hand in het leven van andere mensen. En als we dat dan zien dan is er vreugde in ons hart over het succes van de ander in de relatie met God.

Geloof verwacht dat God niet alleen in ons eigen leven werkt, maar ook in het leven van andere mensen. Dit vers moet het motto worden van evangelisatie. Mensen die het verlangen naar Gods aanwezigheid vervuld zien worden. En dan kan de vlag uit, niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God goed is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Motto van evangelisatie

Een avontuurlijk leven

Psalm 20

4 Moge Hij aan al uw graanoffers denken
en uw brandoffer tot as verteren. Sela
5 Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven
en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
(Psalm 20:4-5)

Een relatie kan weleens door een diep dal gaan, er zit weinig leven meer in. En als we daar over willen praten dan hebben we het vaak over het samenleven, we doen niets meer samen, we praten nauwelijks, we leven langs elkaar heen. Een relatie staat nooit op zichzelf, we hebben tenminste 2 mensen nodig om een relatie aan te gaan. En die 2 mensen laten zien dat ze een relatie hebben door wat ze samen doen en bespreken.

En als we onze relatie tegen dit licht houden, hoe zit het dan met onze relatie met de Vader? Hebben wij een levende relatie of een dode relatie? David bidt voor mensen om zich heen, hij bidt namelijk dat God aan de graanoffers zal denken en de brandoffer zal verteren. Dit is een gebed voor een levende relatie. Mensen die actief zich op God richten en God die daar op reageert.

Wij zien de relatie met God vaak als een eenrichtingsverkeer, God doet maar wat Hij wil doen en alles wat wij doen is er naar kijken. We mogen vooral niets eisen van God, we moeten nederig op een afstand blijven. Aan de andere kant zijn er christenen die juist vanuit de gedachte dat we moeten geloven van alles van God eisen. Ook dat is eenrichtingsverkeer.

Een liefdesrelatie komt pas werkelijk tot bloei op het moment dat er tweerichtingsverkeer is. Wanneer we dingen samen gaan doen. En dat is het gebed van David. Mensen die bezig zijn met het offeren zijn mensen die actief God willen dienen, mensen die het koninkrijk van God eerst zoeken. En als dat de werkelijkheid van ons leven wordt dan veranderd daar ook hoe de Vader op ons reageert. Want dan is het Hij die daar op wil antwoorden.

En dat is het gebed van David, dat wij net als hij in een relatie met de Vader mogen wandelen. Dat wij ons kleine stukje van verantwoordelijkheid in deze relatie nemen en dat Hij Zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat Hij met Zijn liefde ons leven tot Zich neemt en de verlangens van ons hart zal beantwoorden. En dat maakt ons leven zo’n fantastisch avontuur, want we hebben een relatie met Hem die ons lief heeft.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een avontuurlijk leven

Bidden uit ervaring

Psalm 20

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid,
de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten.
3 Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom
en u ondersteunen uit Sion.
4 Moge Hij aan al uw graanoffers denken
en uw brandoffer tot as verteren. Sela
5 Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven
en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
(Psalm 20:1-5)

Waarom bidt David dit gebed? Natuurlijk is het een mooi gebed en willen we dit iedereen in onze omgeving toe-bidden. Maar dat is niet het antwoord op de vraag, want dan bidden we dit gebed om aardse redenen. We geven om iemand en daarom bidden we tot de Vader dat Hij voor die ander zorgt.

De werkelijk reden dat David dit bidt is omdat hij weet hoe het is. Zoals we soms andere mensen iets aanraden omdat we er zelf ook helemaal gek van zijn, zo bidt David voor de ander omdat hij weet dat dit het ultieme leven is. David bidt uit ervaring, hij bidt omdat hij er van overtuigd is dat dit de mooiste zegen is die men kan ontvangen.

Dit verlangen van David voor andere mensen is groter en sterker dan de voorbede in de dienst. Vaak bidden we voor andere mensen uit medelijden, ze zijn ziek en dat vinden wij ook niet leuk, ze hebben problemen en daar voelen wij onszelf ook niet prettig bij. David bidt vanuit de ervaring van Gods aanwezigheid, Gods liefde en kracht. En dat wil hij andere mensen ook laten zien.

Dit is een gebed dat niet kijkt naar de mensen om ons heen en God willen attenderen om de problemen die de mensen hebben. Dit is een gebed dat kijkt vanuit de passie die God heeft voor mensen, Hij weet echt wel wat voor problemen mensen hebben, daar heeft Hij ons niet voor nodig. Hij wacht op gebeden die laten zien dat ze de hulp van Hem verwachten, dat Hij werkelijk de hoop is in het leven.

En dat is het gebed dat David hier bidt. Hij verlangt er naar dat mensen zien zoals hij God ziet. Mensen leren verlangen naar Zijn hulp in hun leven. Want uit ervaring weet hij dat dit perfect is en de enige weg. Dit is toch echt een radicaal gebed dat het leven mensen veranderd, niet alleen van buiten maar juist van binnen. David bidt uit ervaring.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bidden uit ervaring

Psalm 19

Psalm 19

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
3 Dag op dag spreekt overvloedig,
nacht op nacht geeft kennis door.
4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
hun stem wordt niet gehoord.
5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
hun boodschap tot aan het einde van de wereld.
Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.
6 En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat;
hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen.
7 Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang,
zijn omloop is tot het andere einde;
niets is verborgen voor zijn gloed.
8 De wet van de HEERE is volmaakt,
zij bekeert de ziel;
de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
zij geeft de eenvoudige wijsheid.
9 De bevelen van de HEERE zijn recht,
zij verblijden het hart;
het gebod van de HEERE is zuiver,
het verlicht de ogen.
10 De vreze des HEEREN is rein,
zij houdt voor eeuwig stand;
de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig,
met elkaar zijn zij rechtvaardig.
11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud,
ja, dan veel zuiver goud;
en zoeter dan honing
en honingzeem uit de raat.
12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd,
in het houden ervan ligt groot loon.
13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?
Reinig mij van verborgen afdwalingen.
14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed.
Laat die over mij niet heersen;
dan zal ik oprecht zijn
en vrij van grote overtreding.
15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!
(Psalm 19:1-15)

Psalm 19 is een psalm waarin we het hart van David zien verlangen naar het juiste in God. Veel christenen hebben andere motieven om christen te zijn, we zijn in zo’n familie geboren, bang om niet naar de hemel te gaan of het is een interessante religie en om nu te switchen is ook weer zo wat. De enige echte reden om christen te zijn is omdat we God willen liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

En dat kunnen we heel duidelijk voelen in deze psalm. David weet zijn plek in de relatie met zijn Heer, hij weet dat Hij God is en goed is en daar vertrouwt hij op. En dat vertrouwen is in zijn hele leven doordrongen, in alles verlangt hij er naar om Gods verlangen te beantwoorden. En dat is God liefhebben, niet omdat het een last is maar omdat we Zijn liefde met liefde willen beantwoorden.

De psalm gaat stap voor stap verder totdat alles in het leven van David op God gericht is. Van het prijzen van Gods wetten tot het bidden voor een rein hart. Zoals een vader verlangt naar een goed leven voor zijn kinderen, zo verlangt God naar een perfect, gezegend en heilig leven voor Zijn kinderen. En wat wij mogen doen is in die perfectie stappen door genade van het kruis.

Dat deze psalm, jouw psalm mag worden. Niet op een wettische manier, maar dat we de liefde die David heeft voor de Vader in ons mag wonen. Dat wij verlangen naar dat wat in Hem is omdat we weten dat het perfect is. Dat is de enige motivatie om Jezus te volgen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Psalm 19

Het hart

Psalm 19

15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!
(Psalm 19:15)

En dan gaat David nog een stap verder, want hij verlangt er niet alleen naar dat zijn daden zuiver zullen zijn, maar zelfs de woorden van zijn mond. Sterker nog de overdenking van zijn hart moeten zelfs welgevallig zijn voor het aangezicht van God. Want alleen God is zijn rots en zijn verlosser.

Als we deze relatie die David met God heeft leren begrijpen dan gaan we onze religie vanuit een hele andere kant bekijken. Al die regels, al die rituelen zijn dan niet meer dan wat ze zijn. Het zijn rituelen die iets moeten beteken, maar het gaat om het hart dat er achter zit. We kunnen wel aan de buitenkant laten zien dat we vroom bezig zijn, maar God kijkt naar ons hart.

En dat is waarom Jezus is gekomen, Hij kwam om de wet te vervullen. Alle rituelen van het oude testament waren er niet om mensen te plagen, ze hebben werkelijk een betekenis. Maar zolang we aan het uiterlijk blijven vasthouden snappen we het volgen van Jezus niet. Hij kwam om tot ons hart door te dringen zodat wij net als David verlangen naar een rein hart.

We kunnen ons wel verzetten tegen de rooms katholieke kerk met als haar rituelen, maar hoe zit het met de rituelen in ons leven, in ons gemeente? Doen wij niet precies hetzelfde? God verlangt naar ons hart, naar ons hele leven. Hij kijkt niet naar al die vrome woorden en daden, Hij wil weten wat ons hart zegt.

Daarom is dit gebed zo diep en zo belangrijk. We kunnen de wet van God beamen, we kunnen zelfs onze daden er naar aanpassen, maar uiteindelijk gaat het om het hart. Bidt dat jouw hart ook rein zal zijn van verkeerde gedachten. Verlang er naar dat jij ook een leven mag hebben dat welgevallig is voor Gods aangezicht. Niet als last maar uit liefde voor Hem die ons heeft geschapen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het hart

Diep verlangen

Psalm 19

14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed.
Laat die over mij niet heersen;
dan zal ik oprecht zijn
en vrij van grote overtreding.
(Psalm 19:14)

De psalm mondt uit in een diep gebed waarin David verlangt naar een leven dat voldoet aan de verlangens van de Vader. We moeten hier 1 ding heel goed begrijpen, er is geen andere motivatie dan dat David werkelijk gelooft dat God het beste met hem voor heeft. David beantwoordt in dit gebed de liefde van de Vader met liefde.

Laat dit gebed jouw gebed zijn, laat deze woorden uit jouw mond komen. Laat mijn leven oprecht zijn, laat mijn leven ver weg blijven van hoogmoed. Vader dit is mijn verlangen, dat ik mag leven zoals U verlangt. Niet als een last maar als een lust omdat Uw wil goed is en ons leven perfect zal maken.

Vergeet even de wet en de last die er aan vast zit. Zie op God, Zijn goedheid en liefde, weet dat Hij een diep verlangen heeft voor jouw leven om perfect te wandelen. Begin te hopen op Zijn goedheid in jouw leven, begin te zien dat er werkelijk een leven is voor jou om naar Gods wil te wandelen. Begin te begrijpen dat het leven met God een avontuur is van vertrouwen en liefde.

En als we op dat pad gaan wandelen zal ons leven er heel anders uitzien. We zullen mogen wandelen in Zijn kracht en Zijn liefde. We zullen mogen wandelen met de vruchten van de Heilige Geest. Het is niet langer een gevecht tegen de zonden en het kwaad, want dat is wat de wet deed. Het is nu een gevecht voor Zijn goedheid en kracht in ons leven.

En als we dat avontuur aangaan dan zal ons leven er echt anders uitzien. Dan zullen we het hart hebben van David en samen met hem bidden tot onze Vader met het verlangen om oprecht en nederig te wandelen. Het is geen last, het is lust, een diep verlangen naar Gods goedheid in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Diep verlangen

Loon in de wet

Psalm 19

12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd,
in het houden ervan ligt groot loon.
13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?
Reinig mij van verborgen afdwalingen.
(Psalm 19:12-13)

Hoe verder in deze psalm hoe dieper het verlangen wordt. Want David heeft het niet alleen over de vreugde in de wet van de Heere en ziet niet alleen dat het meer kostbaar is dan veel goud, hij wil er nu alles aan doen dat zijn leven reinig is. Want we kunnen wel zeggen dat de wet zo goed is, maar die woorden zijn pas oprecht als we ook werkelijk verlangen naar de praktijk van die wet.

Vergeet even alle vooroordelen die je hebt over de wet van God. Dat ze zwaar zijn, onnodig, we leven nu in de genadetijd, etc. De wet is goed en iemand die er oprecht naar wil leven heeft het beste leven. Het bracht helaas niet wat het moest brengen, het bracht een last die mensen niet wilde dragen.

Natuurlijk leven we in de genadetijd, maar dat doet niets af aan de wet van God. Het maakt de wet alleen maar mooier, want het laat zien dat er toch echt een weg is naar het verlangen van God. Een weg waar wij naar moeten verlangen, een weg die God openbaart in ons leven. Jezus heeft het zelf gezegd, Hij zal niets afdoen aan de wet, Hij vervult de wet.

En dat vervullen gebeurt niet op een magische manier zodat ondanks de zonden in ons leven God ons rechtvaardig ziet. Het is een werkelijkheid, de genade is een kracht die ons vleugels geeft om boven de zonden uit te vliegen in Zijn kracht.

De weg is veranderd, we leven niet meer naar de letter. Maar het verlangen is hetzelfde. Ook nu is het nog onze taak om te verlangen naar een rein leven, te geloven in de kracht van God die ons de wijsheid zal geven om juist te wandelen. Er is echt loon in een leven naar de wil van God. En dat moeten we geloven en dat begint met het verlangen naar de wet van God, verlangen naar Zijn perfectie.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Loon in de wet