God die lacht

Psalm 2

4 Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
 (Psalm 2:4-5)

Een kant van God waar we niet zoveel mee kunnen. Een God die mensen uitlacht, een God die mensen angst aanjaagt. Is dit een fout van deze psalmist omdat hij met menselijke ogen God een karakter probeert te geven? Is het zijn eigen haat die hij op God probeert te projecteren?

Het gevaar bestaat wel degelijk dat we als mensen een God verzinnen die past in hoe wij ons voelen. Een godsbeeld dat vaak geen recht doet aan God omdat het Hem beperkt in Wie Hij is. En het beeld dat deze psalmist schetst past daar vaak niet bij. En dat heeft vooral te maken met ons humanistisch beeld van de mensheid.

Want in het humanistisch wereldbeeld zijn de mensen slechts slachtoffers van hun omgeving. Een moordenaar heeft een slechte jeugd gehad. Homoseksualiteit is een aangeboren behoefte. Een dief had geen andere optie dan de criminaliteit in te gaan. Maar het zijn allemaal lieve mensen die kunnen veranderen als we er maar op de juiste manier mee omgaan.

En dat beeld klopt niet en dat kunnen we in de voorgaande verzen lezen. We leven in een wereld die God heeft veracht, waar geen enkele vrees is voor de Schepper van hemel en aarde. Mensen zijn geen lieverds, ze zijn egoïstisch in hun denken en doen. En dan kunnen we zien dat het lachen van God terecht is. Het is geen menselijk lachen, het is een bespotten van de trots en arrogantie van de mensen die niets met Hem te maken willen hebben.

Het is een lachen van ongeloof, een lachen omdat de mensen de realiteit niet willen zien. Het is de voorbode van de toekomst waar men naar toewandeld. Het humanisme zal niet kunnen blijven staan, het echt hart van de mensen komt meer en meer naar boven. En de mensheid zal daar verantwoording voor moeten afleggen. En het is God die Zijn toorn er over zal branden.

Het is niet populair, want we begrijpen dan niet hoe God een God van liefde is. Maar het probleem zit hem niet in dat beeld, het probleem zit hem in het beeld dat wij hebben van de mensheid. En daar moet wat aan veranderen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Banden verbreken

Psalm 2

1 Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2 De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
3 Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!
 (Psalm 2:1-3)

Het klinkt misschien vreemd in onze oren deze verzen. Het klinkt vijandig en niet echt iets waar we ons gemakkelijk bij voelen. We hebben liever het evangelie waarin Jezus Zijn liefde laat zien door het kruis, een evangelie waar iedereen zich goed bij voelt. Deze verzen maken zo’n scheiding tussen de mensen die wel christen zijn en niet christen zijn, alsof wij boven de werkelijkheid staan.

Voor Israel was het heel duidelijk, zij dienden de schepper van hemel en aarde en alle andere volken dienden de afgoden. Heidenen waren mensen die de echte God niet serieus namen. Op het moment dat de andere volken dus tegen Israel samenspanden, waren ze in werkelijkheid tegen de God van Israel. En daarom roept deze psalm op om geen enkel vertrouwen te hebben in andere volken, sterker nog de psalm roept op om zich te verzetten tegen elke last van de heidenen.

Het volk van God mag zich op geen enkele manier verbinden aan de wereld die zonder inhoud is. Ze moeten in alles op God vertrouwen, want de wereld is tegen de God van Abraham, Izak en Jakob. Maar waarom klinkt dit zo vreemd voor ons, waarom klinkt dit vijandig? Hebben we dan nog niet door dat de wereld in vijandschap is met haar schepper?

De oproep in vers 3 is nog steeds een oproep voor ons. Wij moeten ons afzetten tegen de wereld die God haat. Wij moeten ons niet laten inbinden door een wereld die geen enkele vrees heeft voor God. Want de werkelijkheid is dat wij in een compleet andere wereld leven, net als de joden.

Er moet een hele duidelijke scheidslijn komen tussen de wereld en ons leven. Het denken van de wereld moet ons niet langer verontreinigen. We moeten ons afzetten tegen die verlangens en de verlangens van God omarmen. De wereld is geen plek waar men verloren is in hun onwetendheid, de wereld kiest bewust tegen God. En elke band daarmee moeten wij verbreken.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

De weg die God kent

Psalm 1

6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen,
maar de weg van de goddelozen zal vergaan.
 (Psalm 1:6)

Het is heel simpel, een rechtvaardige laat God toe in zijn/haar leven. Daarom kent de Heere de weg van een rechtvaardige, Hij is betrokken, heeft invloed en geeft bescherming. Een goddeloze daarentegen doet alles op eigen houtje en daarom zal die weg niet lang blijven staan, maar zal vergaan.

En daar komt het op neer in het evangelie, het is de keuze of we God toelaten in ons leven, dat we ons laten kennen door onze Heer. Op het moment dat we onze eigen weg gaan, op het moment dat we kiezen zelf onze weg te bepalen moeten we daar ook onze verantwoordelijkheid voor nemen. Want die weg zal nooit stand houden, die weg is een weg naar vernietiging.

Het is zo jammer dat we als kerk een verkeerd evangelie geven aan de mensen om ons heen. Een evangelie waarin mensen kunnen kiezen om de liefde van God te ontvangen maar geen keuze hoeven te maken om God ook werkelijk toe te laten in hun leven. Mensen die het bloed van Jezus gebruiken om hun zonden af te wassen, maar doorgaan op de weg die zal vergaan.

Kom niet met het verhaal dat dit het oude testament is, het is Jezus die zelf heeft gezegd dat Hij kwam om alles te vervullen. Nog steeds moeten wij een weg bewandelen die God kent. Ga niet je eigen weg, want het is een weg die zal vergaan, ga op een weg die door God wordt gekend. Zo moeten wij leven als christenen, niet in de duisternis, weg van God, maar in het licht van Jezus zodat alles openbaar is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Leeg

Psalm 1

4 Maar zo zijn de goddelozen niet:
die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht,
de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.
 (Psalm 1:4-5)

De vraag is of we dit ook werkelijk geloven? Want als we dit werkelijk geloven, waarom rennen we dan zo achter de wereld aan? Waarom is het dan zo belangrijk om ons te profileren en te laten zien aan de mensen om ons heen wat we hebben en wat we bereiken? Het is misschien niet populair om hierover na te denken, maar dit zondagsschoollied is toch heel duidelijk dat het najagen van een leven zonder God leeg is.

Goddelozen zijn geen enge mensen die grote zonden begaan. Natuurlijk zijn er goddelozen die dat wel zijn, maar het merendeel van de goddelozen zijn mensen die hun leven baseren op hun eigen verstand. Zij geven God geen plek in hun leven omdat ze zelf willen bepalen hoe ze leven. Ze verachten de Schepper van hemel en aarde.

Sommige doen dat door te zeggen dat er helemaal geen god is, andere doen het door zelf een god te maken in hun leven. En dat zijn niet alleen moslims en hindoes, er zijn vele christenen die dat ook doen. Ze verzinnen verhalen over een god die zich geen zorgen maakt over zonden als homoseksualiteit of belastingontduiking. Of ze verzinnen een hele strenge God die nauwelijks ruimte geeft voor onze eigen creativiteit.

Goddelozen zijn mensen die er geen rekening mee houden dat er een echte God is die echt Zijn hart wil openbaren aan mensen. Een God die zelf wil bepalen Wie Hij is en niet een leuke theoloog die mooie woorden heeft. Mensen die oprecht verlangen naar de waarheid in God, verlangen naar Zijn verlangen.

Zo niet dan zijn we mensen die slechts kaf zijn, we hebben geen inhoud. Mensen die niet staande kunnen blijven voor de stoel van God. Hoe groots we ook zijn in de ogen van de wereld, er is niets in ons dat ook maar enig nut heeft. Wees niet godloos, maar vul je leven met Zijn heerlijkheid en Zijn verlangen. Dan zijn we als bomen geplant aan waterstromen, dan heeft ons leven nut, dan hebben we werkelijk succes.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Geheim tot succes

Psalm 1

2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.
 (Psalm 1:2-3)

Succes is een heel subjectief begrip en net als schoonheid wordt het vaak bepaald door de maatschappij als geheel. Wat de meerderheid ziet als succes, bepaald de norm van ons leven. Als we dan een andere droom naleven dan wordt het als raar gezien. Als we niet de standaard weg nemen betwijfelt men of we wel succes zullen hebben in dit leven.

Elke maatschappij heeft zo zijn eigen weg naar succes. Het verschil tussen Nederland en India is overduidelijk. In India doet men er alles aan om een overheidsbaan te krijgen. Het is de baan waarmee men echt succes kan hebben in dit leven. Voor ons is dit wereldvreemd, echt succes is voor ons wanneer we een baan hebben waar we het naar ons zin hebben en tegelijk goed kunnen verdienen.

Maar door het lezen van de psalm moeten we realiseren dat wij een hele andere weg naar succes hebben. Wij leggen ons oor te luisteren bij het verlangen van God. Wij luisteren naar Zijn hart en maken dat de bron voor ons leven. En alleen dan hebben we werkelijk succes, een succes dat gegarandeerd is.

Dan zijn we als een boom die naast het water geplant is. Een boom die zich altijd kan voeden met het juiste voedsel voor het leven. Een boom die geen moeite hoeft te doen om kracht te ontvangen. De bron van het leven is Jezus en daar moeten we eens echt in gaan geloven. Hij moet werkelijk onze bron worden, Hij moet werkelijk onze weg naar succes zijn.

Want dat is de volgende stap, onze vruchten zullen een getuigenis zijn van onze bron. We zullen als een boom zijn vol van leven. Altijd dragen we vruchten, alles wat we doen heeft succes. Nogmaals, het is tijd dat we dit werkelijk gaan geloven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Welzalig

Psalm 1

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. (Psalm 1:1-2)

Er komt een moment in ons leven dat we werkelijk vreugde vinden in de wet van God. Het klinkt misschien raar maar het wordt gewoon leuk om de wet te lezen. Er komt een afkeer van de dingen in deze wereld, we voelen ons al misselijk bij de gedachte aan de losbandigheid van de wereld. En de schrijver van deze psalm snapt dat helemaal.

Deze psalm is geen zondagsschool liedje die we leuk kunnen meezingen, deze psalm is een confrontatie met ons leven waarin we het misschien niet zo nauw nemen met de wet van God. Een leven waarin we maar al te graag luisteren naar wat de wereld ons te vertellen heeft. De roddels over de bekende nederlanders, de grootspraak waarin zonden en ongerechtigheid worden verheerlijkt.

Je bent pas echt gelukkig als je er niet bij hoort, als je geen vreugde vindt in de lege woorden van de wereld. Je bent pas echt gelukkig als je de wet leest en ziet hoe mooi het is. Je bent pas echt gelukkig als je niet hoeft te vechten voor een plek in de maatschappij. Je bent pas echt gelukkig als je vecht voor een rechtvaardig leven waarin God alle lof en eer ontvangt.

We kunnen geen vrienden zijn van deze wereld, want deze wereld veracht onze God. De psalmist heeft het over zondaars en spotters, mensen die God niet vrezen. En zo gauw we daar een relatie mee aangaan zal het ons leven verpesten en zullen we nooit echt gelukkig worden.

Echt geluk zit hem in de wet des Heeren, echt geluk zit hem in het verlangen naar Zijn Koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid. En daar moeten we onszelf van overtuigen. De wereld kan ons nooit dit geluk geven, deze blijdschap over een perfect leven, een leven dat in rechtvaardigheid wandelt. Welzalig is de man die wandelt in de vreugde van de wet.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Actief geloof

2 Petrus 3

17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. 18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2 Petrus 3:17-18)

Als christen hebben we een hele duidelijke taak en dat is dat we actief zijn in ons geloof. Actief bezig zijn om niet te vallen, actief bezig zijn om te groeien in God. En we hebben werkelijk een vastigheid in ons geloof als ons geloof rotsvast in Jezus is, de relatie dynamisch is en werkelijk interactie heeft.

We kunnen Jezus niet zien als een standbeeld waarachter een god verscholen zit waarin we moeten geloven. Jezus zit niet ergens op een troon waar we geen toegang hebben. We zijn nu op een geestelijke reis samen met Jezus zoals de discipelen ook op reis waren. En in die context moeten we deze verzen lezen, in die context moeten we hard werken aan ons geloof.

Want onze vastigheid is niet een religie of een kerk, onze vastigheid is in Jezus, Hij is onze hoop en daar moeten we sterk in staan. Als we Jezus niet kennen, dan is onze christelijke identiteit helemaal niets waard. Want dat is de bron voor de losbandigheid en normloosheid in onze kerken. Mensen die Jezus niet persoonlijk kennen, maar de religie christendom aanhangen, zij maken van het christendom wat zij willen dat het voor hen is.

Groeien in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus doen we niet door leuk elke zondag naar de kerkdienst te gaan. Het is werk. Zoals een relatie, een huwelijk ook werk is, zo is onze relatie met Jezus ook werk. Wees op je hoede, luister niet naar de wereld, zij zijn de normloze mensen die geen enkele vrees hebben voor God. Luister naar de Heilige Geest die jou de liefde van Jezus wil openbaren.

Petrus sluit zijn brief af met een hele sterke waarschuwing die wij helemaal tot ons moeten laten doordringen. Het geloof is niet een religie, het geloof is een leven met Jezus waarin we Hem beter moeten leren kennen. En daarom moeten we actief blijven zoeken naar de bron van dat leven. Niet luisteren naar de wereld om ons heen, maar luisteren naar wie Jezus is voor ons.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Elk moment

2 Petrus 3

14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. (2 Petrus 3:14-16)

Het moet nu onderhand wel duidelijk zijn, we kunnen niet zomaar leven alsof we in een wachtkamer zitten. Als Jezus terugkomt dan kunnen we het ons niet permitteren dat we ons leven vergooien met de dingen van deze wereld. De eerste keer dat we thuis bleven en onze ouders wel op vakantie gingen, wat deden we op die dag dat we wisten dat ze thuis zouden komen? Het hele huis kreeg een poetsbeurt.

En zo roept Petrus ons op om actief ons leven schoon te houden, want we weten niet wanneer Jezus terugkomt. En dat is het hele punt. Maar wij worden al moe bij het lezen van de tien geboden. We willen niet elke keer geconfronteerd worden met wat we verkeerd doen. En dat is ook helemaal niet de bedoeling, we moeten geconfronteerd worden met het goede dat we wel moeten doen.

Er zijn misschien mensen die het allemaal niet zo serieus nemen. Het duurt zo lang, het zo nog wel even een tijdje duren. Maar dat het zo lang duurt moeten we positief inzien, het is om ons de tijd te geven. Het is Zijn genade dat we deze tijd hebben.

Natuurlijk zijn er mensen die er hun eigen draai aan willen geven, maar als we dichtbij de openbaringen van God blijven dan zullen wij dit hart hebben. Het hart dat verlangt om de wil van God te doen, om altijd klaar te staan om Jezus te ontvangen. Dit is niet een doctrine waarmee we het eens of oneens kunnen zijn, dit is leidend voor ons leven, het bepaald hoe wij in dit leven wandelen.

Vergeet elk excuus dat we elke keer weer verzinnen om maar niet moeilijk te hoeven doen. Wij moeten nu klaar staan als de vijf wijze maagden. Wij moeten Jezus verwachten, ook vandaag. Want ook vandaag kan Jezus komen.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Wat de toekomst brenge moge

2 Petrus 3

13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13)

Het gaat in dit vers om het woord verwachten. Het moet ons hart laten branden, het moet ons leven beheersen, het moet de rode lijn in ons leven zijn. Wij verlangen naar die belofte die God gegeven heeft en dat is geloof, dat is vertrouwen op de Schepper van hemel en aarde die Zijn Zoon gegeven heeft.

Hier is Hebreeen 11 vol van, mensen die hopen op de beloften van God, ook al zien ze niet de vervulling ervan. Geloven is verlangen naar wat God gaat doen, geloven is hopen op een tijd waarin Gods beloften volledig vervuld zijn. Het gaat niet om wat wij geloven het gaat om op Wie wij vertrouwen.

En dat is wat onszelf moeten afvragen. Want wij moeten bezig zijn met deze rode lijn in de bijbel die niet gestopt is bij het kruis maar doorgaat tot de wederkomst. Want dan zal er een nieuw hemel zijn en een nieuwe aarde, een plaats waar alleen maar gerechtigheid woont. En als oprecht christen is dit ons diepste verlangen om in die eeuwigheid van rechtvaardigheid te wandelen.

We zijn zoveel verloren door de tijd heen. De kerk heeft zoveel verkeerde afslagen genomen, maar nu is het de tijd dat we weer tot de kern komen. De kern van het evangelie, de kern die verlangt naar de rechtvaardigheid die in God is. Vul jezelf met dit verlangen, het komt niet aanwaaien. Zoals iemand met een hobby overal alleen nog maar postzegels ziet of treinmodellen zo moeten wij vol zijn van dit verlangen.

Het is dan geen hobby, maar het is van levensbelang, want alleen dan zijn we als de vijf wijze maagden die hun lamp vol hadden. Vul je leven met dit verlangen, vul je hart met de rechtvaardigheid die in God is. Want dan zie je werkelijk wat de toekomst brenge moge.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Wachtkamer metaliteit

2 Petrus 3

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. (2 Petrus 3:11-12)

Dit vat heel goed samen wat het doel is van ons leven hier op aarde nadat we de keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen. We zitten hier niet in een wachtkamer te wachten totdat we geroepen worden om voor Hem te verschijnen. Het leven dat wij hier hebben is een actief leven vol van het verlangen naar de dag die gaat komen.

Wat doen we in een wachtkamer? We zitten te wachten en misschien in een boekje te lezen of op de telefoon te kijken. We entertainen onszelf een beetje totdat we geroepen worden. En als we eerlijk zijn ziet ons leven er zo uit, we hebben het gezellig samen als gemeente, daarnaast hebben we ons eigen leven. We wachten wel af wat er ons op die grote dag te wachten staat.

Het is zo jammer dat we als christenen zo passief zijn geworden. Want dat is niet het doel dat Jezus met ons heeft, Hij stierf daar niet aan het kruis zodat wij hier in een wachtkamer terecht komen. Hij stierf aan het kruis zodat wij vandaag de dag het kwaad mogen overwinnen in ons leven. Nu is het de tijd dat wij met Hem opstaan uit de dood van de zonden.

En daarom verbindt Petrus het leven dat wij nu hebben met een heilig leven. Wij moeten de zonden zat zijn, wij moeten een heilige afkeer hebben tegen alles dat op ons afkomt en heel duidelijk het werk is van het kwaad. Wij moeten een diep verlangen hebben naar de heiligheid van Gods liefde hier op aarde. En daarom verlangen wij naar de komst in Jezus.

En dat is geen wachtkamer-verlangen dat is een diep verlangen naar al het goede in God. Wij verlangen dan naar echte liefde, wij verlangen dan naar echte blijdschap. De wereldse wachtkamer geeft ons alleen surrogaat, maar wij moeten weten dat het nep is. En wij moeten verlangen en daarom moet dat verlangen in ons leven in de kracht van de Heilige Geest, werkelijkheid worden.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off