1 Timotheus 2

3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. (1 Timotheus 2:3-4)

Vele van ons weten van de wet die God aan Mozes gegeven heeft. We weten dat er regels zijn waar we ons aan moeten houden. We begrijpen ook dat de wet er is voor ons, om ons te helpen in een juiste relatie te staan met God en met de mensen om ons heen. Maar de vraag is of we het hart achter de wet hebben leren kennen?

We hebben een overheid die wetten maakt zodat wij ons daar aan moeten houden. Soms lachen we om die wetten, omdat ze nergens op slaan. We begrijpen niet wat ze er mee willen bereiken, helaas moeten we ons er aan houden. Zo moeten we niet naar de regels in de bijbel kijken, God is geen wetgevende macht die orde probeert te houden.

God is onze Schepper, Hij heeft ons gemaakt en toen Hij klaar was zag Hij dat het goed was. Hij schepte er vreugde in. En als we naar de geschiedenis kijken dan zien we dat het belangrijk is voor God wat wij nu doen. Denk aan de tijd van Noach, God had er spijt van dat Hij de mens had geschapen, denk aan de woestijnreis van Israël, Gods ‘emoties’ bereikten soms het kookpunt en denk aan David die het hart van Gods steelt.

En zo zijn er veel verschillende voorbeelden waarin duidelijk is dat God bij ons leven betrokken is. Wij hebben effect op Hem, wij kunnen Zijn hart verblijden maar we kunnen het ook laten huilen. En zo moeten we deze verzen van Paulus lezen, wat wij doen heeft effect op God. Als wij tot Hem in gebed komen met smekingen en dankzegging dan raakt dat Gods hart aan.

En als we eenmaal zover zijn gekomen dan beginnen we ook vers 4 te begrijpen. Want dan begrijpen we meer en meer het verlangen van God voor ons mensen. Hij is niet langer een democratisch gekozen overheid die na vier jaar zijn werk weer mag overgeven. Hij is onze Schepper en heeft een diep verlangen voor ons leven. En wij mogen daarop vertrouwen.

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off

Vrij wil van de ander

1 Timotheus 2

3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. (1 Timotheus 2:3-4)

In de voorgaande verzen ging het over de oproep van Paulus om te bidden en te smeken voor de mensen om ons heen. Altijd in gebed blijven om mensen voor de troon van God te brengen. Dit klinkt misschien raar, want is God niet altijd betrokken bij alle mensen? En in deze verzen beschrijft Paulus zelfs dat God wil dat alle mensen zalig worden, wat is het effect dan van ons gebed? En wat heeft voorbede voor zin?

Het antwoord is vrij simpel, het heeft te maken met onze vrije wil. God zal nooit zijn wil aan ons opdringen, wij moeten een keuze maken. Het is dus onze keuze in gebed om God bij ons leven te betrekken. Zo ook voor de mensen om ons heen, zij hebben een eigen keuze, maar God verlangt er naar dat zij wel tot de kennis van de waarheid komen.

De mensen om ons heen hebben dus een eigen keuze, maar zoals wij andere mensen kunnen beïnvloeden zoals Eva bij Adam heeft gedaan, kunnen we dat ook in de geestelijke wereld. Wij kunnen God om vergeving vragen voor de mensen om ons heen, wij kunnen God vragen om interventie in het leven van onze vrienden. En dat komt omdat wij verbonden zijn met de mensen om ons heen.

Het is de vrije keuze in ons die van invloed kan zijn op de ‘onnozelheid’ van vrienden. Het is natuurlijk een ander verhaal als die vrienden een hele bewuste keuze maken om God buiten te sluiten, dan wordt God meer en meer beperkt in wat Hij kan doen voor hen op antwoord van ons gebed. Maar voordat mensen met deze overdenking aan de haal gaan voor een theologische onderbouwing van hun eigen meningen, het doel van deze overdenking is dat we gaan bidden.

Voorbede voor de mensen om ons heen, God vragen om vergeving, God vragen om bevrijding voor de mensen van wie we houden. Wij hebben die mogelijkheid, laten we de mensen om ons heen werkelijk lief hebben. God is God en Hij zal antwoorden op onze gebeden, Hij zal onze vrij wil beantwoorden in het leven van de mensen om ons heen.

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off

Smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen

1 Timotheus 2

1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. (1 Timotheus 2:1-2)

In het vers hiervoor heeft Paulus mensen overgegeven aan satan, een harde uitspraak die hij in liefde doet. Want dat kunnen we gelijk lezen in deze verzen die daarna komen. Paulus doet zoiets namelijk niet lichtvaardig omdat hij vele malen voor die mensen in gebed is gegaan. En daar roept hij Timotheus dan ook toe op. Dat Paulus mensen bij name noemt is geen manier om te roddelen, maar om de waarheid in liefde te brengen en vooral de redding van die mensen.

We hebben vast al eerder preken gehoord over het bidden voor onze leiders en daar is niets verkeerds mee. En na de preek hebben we dan een gebedsmoment waarin we dus voor de koning en de premier bidden. Maar als we deze verzen goed lezen gaat het om veel meer dan een schriftelijk gebed dat we even naar God opsturen.

Ten eerste heeft Paulus het over smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Hier spreekt heel duidelijk een man van gebed waarin hij samen met God aan het werk is voor de mensen om hem heen. Gebed is voor Paulus dan meer dan wat verzoeken die hij tot God richt, gebed is een manier van leven met de Vader. Het gebed is dan praten met de Vader in afhankelijkheid voor zijn eigen leven en voor de levens van de mensen om hem heen.

Ten tweede gaat het niet speciaal om de leiders, het gaat juist om de mensen om ons heen. Paulus wil dat we daarin dan niet de leiders vergeten, want door de afstand zouden we die makkelijk kunnen vergeten. Maar de kern van de boodschap van Paulus is dat we uiteindelijk vol verlangen zijn voor de redding van de mensen om ons heen.

Gebed is dan een tijd waarin we voor de troon van de Vader komen, we vertellen Hem wat we op ons hart hebben. Daarna draaien we het om en luisteren naar wat Hij daar over te vertellen heeft en in vol vertrouwen danken we Hem voor Zijn antwoord. Soms gaan we verder en worden het smekingen, een diep verlangen om het hart van God aan te raken. Dit zijn niet de gebeden die vaak tijdens een dienst worden opgezegd, dit zijn gebeden die gebeuren als we alleen in een kamertje zijn.

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off

Overgeven aan satan

1 Timotheus 1

18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. 19 En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. 20 Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. (1 Timotheus 1:18-20)

In de vorige overdenkingen hebben we geleerd dat God in ons leven wil spreken zodat we sterk blijven staan. Hij wil dat we houvast hebben aan Zijn beloften die Hij aan ons persoonlijk geeft. Mensen die nu komen met de smoes dat we de bijbel toch hebben, begrijpen niet het verlangen van God om bij ons leven betrokken te zijn. Eigenlijk sluiten we God buiten ons leven door deze smoes, terwijl God juist dichtbij wil komen en met ons op avontuur wil gaan.

En dit is ook de weg die ons behoed voor een schipbreuk, het geloof en vertrouwen in Jezus en Zijn plan met ons leven moet ons gericht laten zijn op een toekomst die groeit in Zijn aanwezigheid. Maar als we deze focus niet hebben is er een grote kans dat we schipbreuk lijden. Het geloof is dan niet meer een actief vertrouwen in Jezus maar een debat geworden over wat wij denken dat de waarheid is.

Mensen die het allemaal niet zo serieus nemen, ze wanen zich veilig voor een toekomst in de hemel en alles er omheen is slechts een spelletje. En Paulus noemt daarbij twee namen om Timotheus een duidelijk voorbeeld te geven over wat hij het heeft. Sterker nog hij geeft gelijk ook aan dat hij hen heeft overgeleverd aan satan zodat ze vooral niet meer door kunnen gaan met het destructieve werk waar ze mee bezig zijn.

Het klinkt vrij angstaanjagend om Paulus zo te zien denken. Overgeven aan de duivel omdat ze niet langer met een zuiver geweten Jezus willen volgen. Maar we moeten ons er bij realiseren dat ze daarbij wel een voorbeeld zijn voor andere mensen. Zo kunnen we Jezus niet volgen, dan is het beter dat ze achterna worden gezeten door de duivel en ze wanhopig worden.

Het is helemaal niet zo raar wat Paulus hier doet, het is liefde. Liefde voor de gemeente en liefde voor deze mensen. Want echte liefde verlangt er naar dat we met een zuiver geweten en een oprecht geloof Jezus volgen. En dat is het doel van deze woorden van Paulus en dat is het doel van gemeente zijn, elkaar scherp houden zodat we Jezus oprecht volgen.

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off

Schipbreuk

1 Timotheus 1

18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. 19 En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. (1 Timotheus 1:18-19)

Een van de redenen dat een profetie zo belangrijk is, is omdat het ons elke keer weer kan bemoedigen in de goede strijd. De woorden van God zullen altijd weer terugkomen op het moment dat we het moeilijk hebben, we zullen ons er aan kunnen optrekken. En daarom is het zo belangrijk dat we er voor open staan. Het geeft ons houvast.

Want het is mogelijk dat ons geloof schipbreuk lijdt. Momenten dat we in een storm zitten en even geen enkele houvast lijken te hebben, dat zijn momenten waarin we keuzes moeten maken en soms maken we dan de verkeerde. Het geloof krijgt een deuk of erger nog het verdrinkt.

Dat vele van ons daar niet over mee kunnen praten heeft niet te maken met het grote geloof dat we hebben. Het is gewoon simpel, we laten onze boot aan de kant liggen, we gaan er gewoon niet op uit en er kan ons dan ook niets gebeuren. Tenzij er een storm dicht bij huis op steekt.

Het geloof is niet iets dat we op zak hebben en aan de kade kunnen laten liggen. God wil in ons leven spreken en ons er op uit sturen. Hij wil dat wij in geloof Zijn woorden volgen in ons leven. En dan betekent geloof dat we er aan vasthouden, strijden de goede strijd. En dat is de boodschap die Paulus hier voor Timotheus heeft, blijf sterk, richt op je op de woorden die God in jouw leven spreekt en laat je vooral niet afleiden door de mensen om je heen.

Dit leven is weggelegd voor iedereen. Zoals in de vorige overdenking al is besproken, Timotheus was geen bijzondere christen. Hij was een volgeling van Jezus en Jezus had in zijn leven gesproken en daar mocht hij aan vasthouden. En dat is de boodschap die wij ook in ons leven moeten omarmen, anders is de kans op een schipbreuk erg groot.

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off

Op ons niveau

1 Timotheus 1

18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt.  (1 Timotheus 1:18)

In onze meer traditionele gemeenten hebben we niet zoveel met profetieën. Het enige waar we dan aan denken is een bijbelboek, zoals die van Jesaja. Profeten staan voor ons, net als bij de religieuze leiders in de tijd van Jezus, op zo’n hoog niveau dat ze niet te bereiken zijn. Het zijn uitzonderingen, de soort supermans van de bijbel.

Paulus heeft het hier over profetieën die over het leven van Timotheus zijn uitgesproken. Nergens in de bijbel wordt beschreven wat die profetieën precies zijn. Ook is Timotheus niet echt een man met een belangrijke positie in de kerk zoals Paulus en de andere apostelen en toch wordt er een profetie over hem uitgesproken.

Waarom? En waarom nu niet meer? Hebben wij vandaag de dag geen profetie meer nodig? Laten we eerst eens de lat een stuk lager leggen, een profetie is er om God in ons leven te laten spreken. Of het nu een profetie van nationaal belang is of een profetie voor ons persoonlijk, voor God is het allemaal even belangrijk.

En omdat wij het zover van ons vandaan hebben geduwd is het onbereikbaar geworden, terwijl dat God het juist zo dichtbij wil hebben. Een profetie is er niet om de persoon die het uitspreekt belangrijk te maken, het is juist om God te laten spreken. En daarom moeten we profetieën zo serieus nemen en niet kijken naar de boodschapper.

Het is misschien moeilijk voor ons traditionele christenen om hier een weg in te vinden. En nee we hoeven echt niet naar een charismatische gemeente om het te kunnen vinden, wij mogen zelf zoeken naar wat God vandaag de dag ook tegen ons wil zeggen. Het vraagt van ons geloof en verlangen, een verlangen naar de leiding van God, het horen van Zijn woorden. Wees niet bang, alle begin is moeilijk, maar als we hierin bewust een stap zetten in gebed zal God antwoorden.

 

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off

Wie geloof jij?

1 Timotheus 1

15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. 17 De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.  (1 Timotheus 1:15-17)

Als je zou kunnen zien wat Jezus in jou ziet dan zou jouw beeld over jezelf compleet veranderen. Elke onzekerheid zou verdwijnen als sneeuw voor de zon. Jezus ziet potentie in ons, Hij ziet een toekomst waarin we als Zijn schepping wat kunnen bereiken, waarin we Zijn voorbeeld kunnen volgen. En hoe de situatie er vandaag de dag ook uit ziet, de toekomst ziet er wonderlijk en heerlijk uit.

Voor vele christenen klinkt dit onmogelijk, Jezus is het beeld van iets dat we nooit zullen kunnen bereiken. Hij was de perfecte mens hier op aarde, maar we zullen Hem daar nooit in kunnen volgen. Toch staat er in Hebreeen 12 dat Jezus de auteur en degene is die ons geloof volledig vervuld heeft. Veel mensen willen hier een soort magie van maken, alsof we nu hocus pocus ineens volmaakt zijn in Jezus.

Maar dat is niet de betekenis van dat vers, Jezus is ons voorgegaan en Hij gelooft er in dat wij Hem daarin kunnen volgen. En dit draait alles om in ons leven, want nu is het niet langer wij die almaar kunnen benadrukken dat wij toch niets voor elkaar krijgen, maar is het Jezus die geloof heeft in ons.

Hij vertrouwt er op dat wij kunnen doen wat Hij van ons verlangt. En Paulus is daar een heel mooi voorbeeld van, want het was Jezus in Paulus die van Hem een ander leven maakte. Een leven dat Jezus voor ogen had. Een leven waarin niet onze zonde elke keer weer de schuld krijgt, maar waarin Jezus werkelijk wordt verheerlijkt voor wat Hij heeft bereikt in ons leven.

Is jouw leven een plek waar Jezus Zijn gang kan gaan om te doen wat er kan gebeuren in ons leven? Of is jouw leven een oneindige klaagzang over hoe slecht wij zijn? Het is een keuze die wij moeten maken, geloven wij wat wij zien elke dag, of geloven wij wat Jezus in ons ziet? En dat is de vraag die we moeten beantwoorden.

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off

Wat ziet Jezus?

1 Timotheus 1

12 En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening, 13 mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. 14 De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus.  (1 Timotheus 1:12-14)

Paulus ziet in dat Jezus hem trouw geacht heeft, het probleem hier is dat Paulus op dat moment helemaal niet zo goed bezig was toen Jezus hem trouw achtte. Elke christelijke leider in die tijd zou Paulus absoluut niet hebben gekozen voor zo’n belangrijke taak. En toch was het Jezus die wel deze keuze heeft gemaakt.

Wij moeten dat ook inzien, God heeft jou gekozen omdat Hij er vertrouwen in had dat het zou slagen. God heeft veel meer vertrouwen in jou dan jij hebt in jezelf. En dat moet een openbaring zijn voor ons. Wij zien ons geestelijk leven vaak zo negatief in, we zien niet in hoe God ons kan gebruiken, wat wij voor het evangelie kunnen betekenen.

Paulus was een verdrukker, een vervolger en toch was het Jezus die hem had uitgekozen voor een heerlijk werk. Wij kunnen van onszelf denken dat we zondaars zijn, niet van nut voor het koninkrijk van God. Jezus kijkt heel anders naar ons leven, Hij ziet ons vanuit Zijn genade en barmhartigheid.

Laten we niet luisteren naar wat andere mensen van ons denken, of wat de duivel in ons ziet, laten we luisteren naar wat Jezus in ons ziet. Onze ogen zullen dan geopend zijn en we zullen dan zien wat Jezus met ons leven kan doen. Hij heeft vertrouwen in ons, Hij heeft zoveel toekomst voor ons, wat ons rest is geloven.

Durf jij dit te zien ondanks alles wat je over jezelf weet?

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off

De wet vervullen

1 Timotheus 1

7 Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. 8 Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, 9 en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, 10 voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, 11 overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is.  (1 Timotheus 1:7-11)

Voor een strenge jood is de wet van Mozes 1 van de belangrijkste pilaren van het geloof. Het zijn de woorden van God zelf en daar willen ze alles voor het leven uithalen. En Paulus wil daar helemaal niets aan af doen, hij bevestigd de waarde van de wet. En toch zit er een maar in de woorden van Paulus, en dat heeft te maken met de manier waarop zij omgaan met de wet van Mozes.

De wet is er namelijk om mensen te weerhouden van slechte dingen. De wet is degene die probeert kaders te zetten waartussen mensen zich moeten begeven. Die kaders zijn er op gericht dat men rechtvaardig wandelt, maar op het moment dat iemand uit zichzelf rechtvaardig wandelt is die hele weet niet meer nodig.

En dat is het punt dat Paulus hier wil maken, het christelijke geloof is niet gebaseerd op wetten waaraan we ons moeten houden, maar juist om de kracht in ons die de vruchten van liefde en genade doet groeien in ons leven. De wet moet ons in de armen van God drijven zodat we uit Zijn kracht rechtvaardig worden.

Dat is het evangelie dat Paulus is toevertrouwd, dat is het evangelie waaraan wij ons vast moeten klampen. De hele rij van mensen waarvan Paulus beschrijft dat ze het verkeerd doen, zij hebben de wet nodig, zij hebben geen moraal in hun leven. Maar wij die in Christus opnieuw zijn geboren, moeten niet de wet lezen zodat we er uit kunnen halen hoe wij ons leven moeten leven, maar het zien als de liefde van God.

En dat klinkt raar voor een ieder die de wet nog nodig heeft om zichzelf in het gareel te houden. Maar mensen vervuld zijn geraakt met de Heilige Geest, begrijpen dat er in ons een verlangen is om te leven zoals God het voor ogen heeft. Een verlangen die niet langer worstelt met de regeltjes, maar ze juist wil vervullen zoals Jezus de wet heeft vervuld.

Posted in 54 1 Timotheus, Bible | Comments Off

Praktisch geloof

1 Timotheus 1

3 Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, 4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. 5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. 6 Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. 7 Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken.  (1 Timotheus 1:3-7)

Onderwijs in de kerk is erg belangrijk, maar we moeten wel kijken naar wat voor onderwijs het is. Het onderwijs dat Jezus gaf had altijd een effect. Daarmee wordt bedoeld dat mensen tot actie werden opgeroepen. Het onderwijs was dus opbouwend met als doel dat men ging wandelen zoals God het van ons verlangt.

Dit staat in contrast met de leer die andere mensen in Efeze verkondigden. Het was een leer die te maken had met geslachtsregisters en andere theologie dat alleen maar twistgesprekken teweegbracht. Het gaat dan niet om onderwijs dat ons dichter bij God brengt, maar onderwijs dat alleen maar de hersens kietelt.

Soms willen wij zo graag een theorie hebben waarvan we in extase raken. En juist bij religieuze mensen kan dit nogal doorschieten. Meestal zijn ze niet te staven en gaat het om een bepaalde interpretatie van de bijbel. Maar als we goed kijken naar die theorie heeft het geen enkele betekenis voor ons geloofsleven. Het enige wat we er mee moeten doen is het accepteren als waar of niet.

En dat is dan ook waar de discussies beginnen. Maar als je het hele evangelie van Jezus nagaat, heeft het niets te maken met een bepaalde theorie. Alles gaat om het leven in het Koninkrijk van God. Het is de praktijk waarin wij wandelen dat van belang is. We moeten ons niet laten afleiden door onderwerpen die er niet toe doen, we moeten luisteren naar wat Jezus ons te vertellen heeft voor ons leven vandaag de dag.

En dat is de boodschap die Paulus hier had voor Timotheus. Laat de gemeente in Efeze niet afgeleid worden van de kern van het evangelie, anders raken ze hun eerste liefde voor Jezus kwijt. Laat ze sterk blijven in een praktisch geloof zoals Jezus dat heeft onderwezen. En dat is waar wij ons ook mee bezig moeten houden.

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off