God beproeft

Psalm 11

4 De HEERE is in Zijn heilig paleis,
de troon van de HEERE staat in de hemel;
Zijn ogen doorzien,
Zijn blikken beproeven de mensenkinderen.
5 De HEERE beproeft de rechtvaardige,
maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft.
(Psalm 11:4-5)

Elke keer komt het er op aan of we dit echt geloven voor ons leven of dat dit slechts een overtuiging is waar we het mondeling mee eens. Het probleem met deze woorden is dat ze heel makkelijk met de mond geaccepteerd kunnen worden zonder dat we daar echt de consequenties van hoeven te accepteren. Natuurlijk zit God op de troon, natuurlijk beproefd Hij de mensenkinderen, maar wat betekent het voor jouw leven?

Want als we dit echt geloven dan gaat er in ons leven een hoop veranderen. Dan zijn het niet langer woorden die vroom uit onze mond komen maar dan is het een vrees waarin we God oprecht liefhebben. Want dan wordt dit een dagelijkse realiteit dat we in alles betrekken. Dan zit God niet op een troon in een ver van onze bed show, maar dan weten we dat Hij boven alles is en alles in Zijn handen heeft.

Want dat is wat deze woorden vertellen, God is boven alles, boven elke autoriteit, elke leider. En tegelijk is Hij heel dichtbij, want Hij ziet elk mensenkind en beproefd iedereen. En dat moeten we geloven voor ons leven, we moeten erkennen als we in de ochtend opstaan dat Hij op de troon zit en regeert. Of de aarde nu onder ons beeft of de ene na de andere terrorist het leven probeert te verwoesten, God is boven alles, Hij zit op de troon.

We moeten mensen niet vrezen, we moeten God vrezen, we moeten werkelijk geloven dat God ons beproeft. En dat is veel meer dan even checken hoe onze rechtvaardige gezondheid er uit ziet. Als God ons beproefd is dat als een tuinier die ons reinigt zodat we meer vruchten zullen dragen.

Zijn ogen doorzien, er is niets dat we voor Hem kunnen verbergen. Hij beproeft ons omdat Hij van ons houdt en er naar verlangt dat we meer vruchten zullen dragen. Hij haat de goddeloze, Hij haat het kwaad en de vruchten van het kwaad. Wat een mooie God en Schepper hebben wij, wij mogen alle vertrouwen in Hem leggen, Hij heeft alles in handen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Pijlen

Psalm 11

2 Want zie, de goddelozen spannen de boog,
zij leggen hun pijlen op de pees
om in het donker te schieten op de oprechten van hart.
3 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald!
Wat kan de rechtvaardige dan doen?
(Psalm 11:2-3)

Het karakter van het kwaad wordt hier heel goed omschreven. Het kwaad is gemeen, het wil het goede uit de weg ruimen. En als we dat nog niet willen geloven als christen dan zijn we echt onverschillig in ons geloof. Dan nemen we het werk van Jezus simpelweg niet serieus. Het kwaad wil de fundamenten onder ons geloof weghalen.

We leven in vijandig gebied, dit is niet ons veilige haven waar we kunnen genieten van het leven. Onze enige veilige haven is in God. De vraag is waarom we ons zo graag begeven in vijandig gebied. Het kwaad is er op uit om ons leven onderuit te halen, het kwaad wil het leven in God ongedaan maken. En als we het christelijke leven in het westen bekijken lijkt het er sterk op dat het gelukt is.

We vragen ons misschien af waar die pijlen dan zijn? We zien niet hoe we worden aangevallen, alles lijkt zo voor de wind te gaan. Paulus heeft het over de geestelijke wapenrusting, het schild waarmee we de pijlen van de vijand moeten tegen houden. De pijlen hoeven geen vervolging te zijn, die pijlen zijn aanvallen op ons hart. De liefde die we hebben voor God wordt aangevallen.

En dat is duidelijk in onze maatschappij. Want als we eerlijk naar ons leven kijken dan hebben we weinig liefde voor God. Ons hart is troebel door alle pijlen die op ons af zijn geschoten. Het verlangen naar een rechtvaardig leven is onder onze voeten weggeslagen. Wat we nog over hebben is een beetje geloof in een God die ver weg is.

We moeten erkennen dat de leugenaar er op uit is om elke vorm van oprecht geloof uit ons leven te bannen. Het maakt hem niet uit dat we naar de kerk gaan, het maakt hem niet uit dat we voor eten bidden. Maar zo gauw we oprecht God willen liefhebben zal hij er alles aan doen om dat onder onze voeten weg te slaan. Hij wil geen fundament van rechtvaardigheid in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Hoe kun je dat nu zeggen?

Psalm 11

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen.
Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel:
Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel!
(Psalm 11:1)

Dit is de praktijk van geloven, een zeker weten en er daarom naar handelen. Al is de hele wereld tegen ons, al ontkent alles in ons leven een God die om ons geeft, toch vertrouwen we er op dat Hij werkelijk onze God is voor vandaag. Dat wij ook vandaag onze toevlucht bij God mogen nemen. Dit geloof verbleekt elke religieuze discussie over al die dogma’s waar we het maar niet over eens kunnen worden.

Voor David is het heel duidelijk, hij heeft zijn toevlucht tot de Heere genomen, niemand zal kunnen zeggen dat hij uit moet kijken, dat hij moet vluchten. Wij zouden David voor gek verklaren, wij zouden zeggen dat God ons wijsheid geeft en die wijsheid zou vluchten zijn. Maar David is het daar niet mee eens, voor Hem is het vertrouwen op God een vast burcht.

Hoe kan de wereld zeggen dat er geen God is, hoe kunnen de mensen om ons heen zeggen dat er geen hoop is? Zoveel meningen, zoveel leugens, elke dag komen ze op ons af. En er is maar 1 antwoord, hoe kunt u dat nu zeggen, ik heb mijn toevlucht genomen tot God. Er is altijd hoop bij God, er is altijd toekomst in God, er is altijd groei in God en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar dit is het geloof dat wij moeten hebben, zonder dit geloof is het geloof in een kruis slechts een mening. Zonder het geloof dat God elke dag bij ons is en elke dag onze kracht is, is het geloof in een kruis slechts een dogma waarover we discussiëren. Vandaag moeten we geloven dat onze toevlucht in God is en dat Hij ons beschermt, Hij ons kracht geeft om verder te groeien in geloof.

Al het andere valt weg, al het andere heeft geen basis om wortel te schieten in ons leven. Hij is onze hoop, Hij is onze toevlucht, dat is ons geloof, het geloof van het werk van Jezus. Want door het bloed mogen wij elke dag vrijmoedig voor de troon van God komen, onder Zijn vleugels schuilen. Er is hoop in jouw leven, wat de wereld ons ook vertelt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Een leven zonder geweld

Psalm 10

15 Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener,
eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt.
16 De HEERE is Koning, eeuwig en altijd;
de heidenvolken zijn uit Zijn land verdwenen.
17 U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE,
U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan
18 om de wees en de verdrukte recht te doen.
Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.
(Psalm 10:15-18)

God is rechtvaardig en zal over elk mens rechtvaardig oordelen. Dat Zijn oordeel verschillend is van mens tot mens ligt dus niet aan Hem, maar aan elk individu. En eigenlijk is dat het evangelie dat mensen moeten horen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun daden. Want veel mensen preken het kruis en de liefde van God zonder dat de hoorders een aanleiding zien om die God ook maar een beetje serieus te nemen.

Ook hier in India is het evangelie meer een boeddha beeld dat in de woonkamer komt te staan dan dat Jezus serieus wordt genomen in het leven. Het evangelie is dat Jezus je lief heeft en je wil redden, genezen en een toegangskaartje naar de hemel wil geven. Wie wil deze god nu niet toevoegen aan zijn collectie. Er is dus geen enkele hint dat gaat over de rechtvaardigheid van God voor ons leven.

Als we uitgaan van het moraal van deze wereld dan zijn er weinig mensen die echt kwaad doen. Het yin en yang in de mens brengt alles in evenwicht. Het egoïsme wordt in balans gebracht door het beetje goed dat we doen voor de ander. We zien onszelf niet echt als een monster die niet in de aanwezigheid van God mag komen, we zijn eigenlijk goed genoeg van onszelf om bij God te mogen komen.

En door deze gedachte kunnen wij deze woorden van de psalmist niet plaatsen. Die goede vriend van ons zien we niet als een goddeloze, maar eerder als een goed persoon die Jezus niet heeft geaccepteerd. Maar als we goed kijken naar de tegenstellingen in deze psalm dan zit het verschil hem in de trotse mensen en de nederige. De verdrukte en de kwaaddoeners.

De trotse mens die denkt zonder God verder te kunnen zal worden gestraft, niet om de goede daden, maar om de arrogantie. En God zal omkijken naar de mensen in nood, de nederige en de verdrukte. Zij zijn de toekomst, een leven waarin aardse stervelingen geen geweld meer bedrijven. Dat is het doel van het evangelie en dat moeten de mensen weten, want zolang zij dat niet weten zullen ze nooit bereid zijn om nederig voor God te komen en alle hulp van Hem te verwachten. Want met het huidige evangelie hebben ze dat niet eens nodig.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Jezus leeft vandaag

Psalm 10

11 Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten,
Hij heeft Zijn aangezicht verborgen,
Hij ziet het in eeuwigheid niet.
12 Sta op, HEERE God, hef Uw hand op,
vergeet de ellendigen niet.
13 Waarom lastert de goddeloze God?
Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen?
14 Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geeft;
op Ú verlaat de arme zich,
U bent geweest een Helper van de wees.
(Psalm 10:11-14)

Laten we dit vandaag eens omdraaien, de afgelopen overdenkingen hebben we het vooral bezien vanuit het standpunt van de wereld. De wereld die geen enkele aandacht aan God wil besteden. Ze zijn doof voor elke morele invloed van God. Maar als we dat vandaag nu eens op onszelf betrekken, hoe ziet ons geloof er dan uit?

Want geloven wij echt wat in deze verzen beschreven wordt? Geloven wij echt dat God ons ziet, dat Hij wel rekenschap zal eisen van ons? En dat is niet iets om bang voor te zijn, maar wel om God serieus te nemen. Want de psalmist schrijft dit niet om mensen bij God vandaan te duwen, hij schrijft het zodat wij serieus naar God toe gaan.

Good vergeet jou niet, Hij weet wat je doet en Hij weet wat het beste is voor jou. Hij zal je niet verlaten al verlaat de hele wereld je. Hij ziet jouw moeite en verdriet als we het in Zijn handen leggen. Hij wil helpen, Hij wil voor ons zorgen, maar Hij vraagt van ons dat we het overgeven aan Hem. En daar hebben wij geloof voor nodig.

We kunnen wel zeggen dat de wereld zich God niet aantrekt en zelfs ontkent, maar vaak zijn wij degene die God ontkennen in ons leven. Natuurlijk zijn we er van overtuigd dat Jezus daar aan het kruis hing voor onze zonden, de vraag is of wij het geloof hebben dat Jezus ook vandaag nog met ons wil wandelen? Want dat is pas echt geloof, dan moeten we werkelijk vertrouwen op de woorden van deze psalm.

Ons leven moet laten zien dat Jezus werkelijk leeft, dat Hij ook vandaag betrokken is bij ons leven. Want alleen dan erkennen we werkelijk dat Jezus is opgestaan uit de dood en zit aan de rechterhand van God. Dat doen we niet met woorden, dat doen we met ons leven. Alleen dan erkennen we dat Jezus leeft in ons.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Het kwaad heeft een naam

Psalm 10

8 Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen,
op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige,
zijn ogen loeren op de arme.
9 Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats,
zoals een leeuw in zijn schuilplaats;
hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen,
hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt.
10 Hij duikt neer, hij bukt zich,
en de arme valt in zijn sterke poten.
(Psalm 10:8-10)

Het kwaad heeft een doel en soms moeten we daar even stil bij staan. Het kwaad is niet zomaar een ongelukje, het heeft een bewust doel en dat is vernietigen. En dat zijn de woorden die de psalmist in deze psalm ook gebruikt. En het is ook Jezus die het daar over heeft in Johannes 10, het kwaad is namelijk gekomen om te stelen en te doden. En als we die tekst in Johannes goed lezen weten we dat Jezus het daar over de religieuze leiders heeft en niet over de duivel.

De wereld is niet het slachtoffer van het kwaad, het heeft het geaccepteerd en ze hebben geleerd er naar te leven. Maar het kwaad heeft maar 1 doel en dat is het lostrekken van God. Het gebeurde al bij Eva, met kleine leugens werd ze losgeweekt van haar afhankelijkheid van haar Schepper. En zo gaat het nog steeds, het kwaad belooft mooie dingen maar in werkelijkheid geeft het dood en verderf.

Je kunt het een zielig denken vinden, maar we zijn als christenen nog steeds in de gevaren zone. Jezus heeft het tegen de gemeenten in klein-Azië over het volharden tot het einde toe, dan zal men de kroon ontvangen. Hij heeft het daar niet over het uitzitten van onze tijd hier op aarde en dan komt het vanzelf goed, Hij heeft het over een gevecht waarin we sterk moeten blijven.

En alles wat we om ons heen zien is de vrucht van het kwaad dat op ons afkomt. En zolang we het gevaar niet zien zijn we zwak, zolang we denken dat het allemaal wel mee valt, geloven we in een leugen. Want het zijn die kleine leugens die ons zwak maken, die ons ongeloof geven, die ons wegtrekken bij de Vader vandaan.

Het kwaad heeft een naam, ‘het kwaad’. En we moeten dat kwaad identificeren, we moeten erkennen dat het uit is op onze vernietiging. Alle porno op het internet is uit op onze vernietiging, het is geen onschuldig plezier. En zo zijn er nog zoveel meer afleidingen die misschien onschuldig lijken, maar het is er allemaal om onze relatie met de Vader ongedaan te maken. En dat moeten wij ons realiseren, het is niet onschuldig, het heeft een naam.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Negatieve overdenking

Psalm 10

5 Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet.
Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich;
al zijn tegenstanders blaast hij weg.
6 Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen,
want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen.
7 Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list,
onder zijn tong is kwaad en onrecht.
(Psalm 10:5-7)

Een rare psalm eigenlijk, een psalm moet toch God verheerlijken? Er zijn weinig opwekkingsliederen die deze psalm nadoen, waarschijnlijk geen een. Het gaat altijd om het prijzen van hoe goed God is, het kruis en het werk van Jezus. Wie schrijft er nu een psalm over hoe slecht de wereld is?

Misschien is dit wel een van de redenen waarom we als christenen vergeten zijn dat het wereldse denken echt niet goed is. De trots en arrogantie over wat men bereikt en wat men heeft is een leugen waar we niet jaloers op moeten zijn. Want ook al doet men nog zoveel humanistische projecten om het leven van de mens te verbeteren, dat maakt het hart er echt niet beter op.

Deze psalm heeft wel degelijk een goede reden. Want wij moeten er aan herinnerd worden dat wij niet in deze wereld horen te staan, maar zolang wij denken dat het allemaal niet zo slecht is zullen we dat niet serieus nemen. Sterker nog wij nemen Gods rechtvaardigheid helemaal niet serieus, of nog sterker we nemen het kruis van Jezus helemaal niet serieus. Jezus kwam om voor die mensen te sterven, om te betalen voor die zonden.

Soms kunnen we onszelf er op betrappen dat we het iemand gunnen om christen te worden. Die persoon is zo lief en zo aardig, die gunnen we de hemel zeker wel. Het is een valse reden, het maakt het werk van Jezus klein en nietszeggend. We moeten juist inzien dat het contrast tussen Jezus en de wereld hemelsbreed is. We moeten inzien dat het hart van de mens vol kwaad en onrecht is. En dan gaan we begrijpen dat deze psalmist daarover schrijft.

We zullen dit niet begrijpen als we God niet hebben leren kennen. We zullen dit niet begrijpen zolang we door de ogen van de wereld kijken. Want dan vinden we dit een donkere overdenking waarin weinig positiviteit in zit. We kunnen dit alleen begrijpen vanuit het perspectief van God. Want dan zien we het contrast, dan zien we dat we God nodig hebben en dat is het probleem van de wereld, ze kunnen zonden God.

En dat is wat we hier uit moeten halen, we hebben God nodig. In gebed moeten we in afhankelijkheid van Hem leven. Dat is waar we werkelijk vrede zullen vinden. In Hem die ons lief heeft.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Zegen de hebzuchtige niet

Psalm 10

3 Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens;
hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE.
4 De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet.
Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!
(Psalm 10:3-4)

De discussie is niet of er wel of niet een god bestaat, de echte vraag is of we bereid zijn om een god te erkennen over ons leven? Want als er een god is in ons leven dan kunnen we niet zomaar doen wat ons hart ons ingeeft. En dat is precies de reden waarom de wereld God wil ontkennen. De goddeloze is geen vieze man die rare dingen doet, de goddeloze is de mens die God niet toelaat in zijn/haar leven. De goddeloze is degene die met zijn neus trots omhoog de confrontatie van het leven niet aangaat.

Want op het moment dat we over het leven gaan nadenken dan komen we op een punt dat we ons eigen leven moeten confronteren. En dat is een plek waar elke christen moet komen, een moment waarop we voor de troon van God staan en alles van ons leven in twijfel trekken. De doordringende ogen van God moeten door ons heen kijken en ons leven transparant maken.

Want dat is het geloof in God. We hoeven God niet te bewijzen aan de wereld, als wij voor Zijn troon komen is er geen enkel argument dat die werkelijkheid zal kunnen ontkennen. En als jij daar nog niet bent geweest, dan is er maar 1 weg en dat is de weg van nederigheid en afhankelijkheid. In gebed moeten wij ons afhankelijk maken van Hem die ons heeft gemaakt.

Want het tegenovergestelde is precies wat de wereld doet. Zij zijn trots op wie zij zijn en zegenen de hebberigheid. Zij hebben geen behoefte aan afhankelijkheid want ze zorgen er wel voor dat ze in voorspoed leven en het maakt niet uit hoe ze er aan komen. Het zijn twee compleet andere werelden, het koninkrijk van God en de wereld. We kunnen geen twee heren dienen en dat is het geloof dat wij moeten hebben.

Wees afhankelijk van God, wees nederig in Zijn liefde en Zijn trouw. Dan hoef je God niet te bewijzen, want is Hij is met jou. Zegen niet de hebzuchtige in de wereld, want dan leef je met 1 been in de wereld. Want als we de hebzuchtige in de wereld zegenen dan kijken we en zeggen we met jaloezie dat diegene een mooi leven heeft. Wees niet jaloers, wees nederig en afhankelijk.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Je mag God missen

Psalm 10

1 HEERE, waarom blijft U van verre staan?
Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
2 Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige.
Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben!
3 Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens;
hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE.
(Psalm 10:1-3)

Voor veel christenen is het eigenlijk een zonde om dit te zeggen. Want hoe kan het nu dat wij ons verlaten voelen, weten we niet dat God altijd met ons is? Het is ongeloof als wij zeggen dat God zo ver van ons is, of het is slechts een gevoel dat we moeten negeren. We hebben toch de bijbel en daar staat toch echt dat God ons nooit zal verlaten.

Laten we dat nu eens omdraaien, wat nu als God Zich echt terugtrekt, als Hij echt even Zijn gezicht niet laat zien in jouw leven? Is dat mogelijk? Ja, en dat is even schrikken voor veel christenen. Er zijn werkelijk momenten in ons leven dat God Zich terugtrekt, niet omdat Hij niet meer om ons geeft, maar juist omdat Hij zoveel van ons houdt.

We kunnen de bijbel niet gebruiken als een wapen waarmee we een antwoord hebben voor elk probleem. God is geen algoritme of een computer programma waardoor Zijn reactie op ons leven en ons gebed wordt bepaald. Ieder leven is uniek en zo is Gods antwoord op ieder leven ook uniek. En dan kan het inderdaad zijn dat God Zich even niet laat zien. Maar dat doet Hij met een reden.

Soms doen we zo basaal als er mensen zijn die twijfelen aan hun eeuwige redding. We lepelen weer even het evangelie op om zo de mensen weer vertrouwen te geven. Maar wat als die twijfel een doel heeft, wat als God die mensen uit hun schulp wil trekken en hen in Zijn aanwezigheid wil roepen. Dan zijn die bemoedigende woorden helemaal niet zo goed, want God verlangt er juist naar dat we uit onze schulp kruipen naar Zijn troon toe.

Soms verstopt God Zich omdat wij moeten groeien. Het evangelie is duidelijk dat we vanaf het moment dat we Jezus volgen we groeien van glorie naar glorie. En soms moeten we daarvoor door onze eigen muren heen boksen, soms moet er een moment in ons leven zijn waardoor we wanhopig worden en nog dieper verlangen naar God. En dat is het mooie van deze psalm, de wanhoop is een uiting van het verlangen naar God. De psalmist wil niet zonder God verder en dat is juist het mooie van deze verzen. Vergeet religieuze correctheid, zoek God in alle omstandigheden en vertel Hem eerlijk als je Hem mist.

 

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Verlangen naar Gods heerschappij

Psalm 9

18 De goddelozen keren terug, naar de hel toe,
alle heidenvolken, die God vergeten.
19 Want de arme wordt niet voor altijd vergeten,
de hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig.
20 Sta op, HEERE, laat de sterveling zich niet sterk maken;
laat de heidenvolken voor Uw aangezicht geoordeeld worden.
21 HEERE, jaag hun vrees aan;
laat de heidenvolken weten dat zíj stervelingen zijn. Sela
(Psalm 9:18-21)

Jezus leerde ons bidden dat de Naam van de Vader wordt geheiligd en dat Zijn Koninkrijk zou komen. Dat is een verlangen naar de heerschappij van een goede God die vol van liefde is. Een heerschappij waarin de heiligheid van God overvloeit in een ieder die in dat koninkrijk leeft. Een verlangen dat de zonden in de wereld verdwijnen en we als mensen in de kracht van God met elkaar in liefde wandelen.

Als we naar deze verzen in psalm 9 kijken dan lijken we een heel ander beeld te krijgen van de God die David dient. En waarschijnlijk zouden we raar op kijken als iemand zou zeggen dat deze verzen en het gebed van Jezus precies hetzelfde verlangen uitten. En toch is het zo, toch heeft David precies hetzelfde verlangen als Jezus. Want David verlangt ook naar een wereld waar mensen niet goddeloos zijn, maar juist vol van Gods vruchten wandelen.

Het klinkt misschien zo hard en snappen we niet waar die vijandschap vandaan komt. Of misschien hebben we het idee dat David die mensen haat omdat ze Israel elke keer weer aanvallen. Maar waarom vallen die mensen Israel aan? Omdat ze goddeloos zijn, omdat ze God niet serieus nemen, ze hebben geen boodschap aan Zijn verlangens.

Daarom bidt David dat de volken gaan inzien dat ze stervelingen zijn, dat ze helemaal geen recht van spreken hebben, laat staan van handelen. Ze moeten op hun plek gezet worden en uiteindelijk, als men zich niet inkeert en God weer toelaat in hun leven, zullen ze hun verdiende loon krijgen. En dit is geen verkeerde gedachte, dit is niet onmenselijk, het verhaal van de hel is een werkelijkheid, een consequentie die wij moeten accepteren.

Het klinkt als een contaminatie en toch is dit een verlangen naar een heerschappij van liefde en trouw. We kunnen mensen niet dwingen, God kan mensen niet dwingen. We hebben allemaal een keuze om Gods koninkrijk te accepteren. En als wij verlangen naar dat koninkrijk, dan verlangen wij naar de verlossing van de zonden in ons eigen leven, maar ook naar de verlossing van het kwaad in onze maatschappij. Het is een goed en mooi verlangen dat in deze psalm wordt bezongen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off