Geestelijk kijken

Handelingen 27

9 En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen 10 en zei tegen hen: Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. 11 Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. 12 En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam ook vandaar weg te varen: misschien konden zij in Fenix komen om te overwinteren, een haven op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het noordwesten uitziet. 13 En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn; en nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Kreta.  (Handelingen 27:9-13)

Tegenwoordig wordt democratie als een vooruitgang gezien. Maar hier zien we wat democratie voor gevolgen kan hebben, de meerderheid kiest er voor om een groot risico te nemen. Ze vonden het raadzaam omdat de huidige plek geen mogelijkheden bood om te overwinteren. En Paulus was de enige die er anders over dacht, maar daar werd niet naar geluisterd.

Er staat niet bij hoe Paulus dit precies wist, maar we kunnen ons voorstellen dat hij antennes heeft die de anderen niet hebben. Denk aan een Elisa die ogen had waarmee hij het hemelse leger mee kon zien. Het klinkt misschien vreemd voor ons maar als wij werkelijk geestelijk gaan leven zoals de bijbel dat beschrijft gaan wij ook een andere wereld zien.

Dit gaat niet over onderbuik gevoelens, dit gaat over een leven dat geestelijk kan zien. Een leven dat verlangt naar de leiding van God, een leven dat niet kijkt naar wat er om hem heen gebeurd, maar kijkt naar wat God aan het doen is. We worden dagelijks overspoeld met zoveel informatie, het terreur lijkt steeds dichterbij te komen, maar zien wij ook wat God in deze tijd aan het doen is?

Paulus wist wat er aan zat te komen, ook al had de hele wereld om hem heen een goed gevoel. Paulus keek niet met dezelfde ogen en ook wij moeten leren om met andere ogen te kijken. God is ook vandaag nog degene die alles in handen heeft. Ook al denken de terroristen dat ze een god dienen, ze zullen voor Zijn stoel verantwoording moeten afleggen. Ook al denken de politici dat ze het goed doen, ook zij zullen verantwoording moeten afleggen.

Als we met geestelijke ogen zouden kijken naar hoe de geschiedenis zich ontvouwt dan mogen we weten dat God naar de climax toewerkt. We mogen weten dat alles wat er nu gebeurd, gebeurt om de wereld klaar te maken voor de komst van Zijn Zoon, de Messias. Geen paniek, want wij leven in een bijzondere tijd waarin de kerk zal opstaan. Niet het instituut kerk, maar het lichaam van Christus zal meer en meer zijn plek innemen zoals God die voor ogen heeft.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Eindelijk op weg

Handelingen 27

1 En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over honderd, van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. 2 En omdat wij langs de kustplaatsen van Asia wilden varen, gingen wij aan boord van een Adramytteens schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, was bij ons. 3 En de volgende dag kwamen wij aan in Sidon. En Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar de vrienden te gaan om door hen verzorgd te worden. 4 En nadat wij daarvandaan weggevaren waren, voeren wij onder Cyprus langs, omdat de wind tegen was. 5 En toen wij de zee waarlangs Cilicië en Pamfilië liggen, overgevaren waren, kwamen wij aan in Myra in Lycië. 6 En de hoofdman, die daar een schip gevonden had uit Alexandrië dat naar Italië voer, liet ons daarin overstappen. 7 En omdat wij vele dagen maar langzaam vooruitkwamen en wij nauwelijks ter hoogte van Knidus gekomen waren, doordat de wind het ons niet toeliet, voeren wij onder Kreta langs, ter hoogte van Salmone. 8 En nadat wij daar nauwelijks voorbijgezeild waren, kwamen wij in een plaats die Schone Havens genoemd wordt, waar de stad Lasea dicht bij lag.  (Handelingen 27:1-8)

Eindelijk is daar het moment dat Paulus op reis gaat naar Rome. Misschien kunnen we het ons nog herinneren, maar voor Paulus was het meer dan twee jaar geleden dat God hem had gezegd dat hij naar Rome zou gaan. Dat het zo lang zou duren wist hij op dat moment niet en ook deze reis lijkt weer niet zo voorspoedig te gaan.

Het gebeurd heel vaak dat de belofte die God geeft lang op zich laat wachten. Denk aan Abraham die Izak pas in zijn armen mocht hebben toen hij oud was. Lang had hij op de vervulling moeten wachten, maar God bleef trouw aan Zijn belofte. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarbij de tijd een beproeving lijkt te zijn.

We moeten ons realiseren dat het niet gaat om de beloften zelf, het gaat God in de eerste plaats om ons vertrouwen op Hem. Want zo gauw we ons gaan richten op de belofte zien we dat de motivatie voor onze relatie met God niet meer zuiver is. Zeker in onze fastfood maatschappij willen we alles per direct hebben, maar zo werkt het niet in het Koninkrijk van God.

God zal doen wat Hij heeft beloofd en daar hoeven we niet aan te twijfelen. Hoe lang het ook gaat duren en in welke vorm de vervulling ook komt, God is altijd trouw. In Hebreeen 11 gaat de schrijver zelfs zover door te laten zien dat er mensen zijn in het verleden die niet eens de vervulling van de beloften hebben gezien en toch bleven ze vertrouwen.

Paulus is op weg zoals God had gezegd. Misschien had Paulus een ander idee, misschien had hij onderweg nog even wat gemeenten willen bezoeken. Maar Paulus is nu onderweg als een gevangene, is dat hoe God Zijn beloften vervuld? Daarom moeten we nooit kijken naar de beloften, maar altijd blijven kijken naar de God van de beloften. Dan mogen we weten dat Hij trouw is en altijd bij ons is, de vervulling komt vanzelf.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Voor iedereen

Handelingen 26

28 En Agrippa zei tegen Paulus: U overtuigt mij bijna om christen te worden! 29 En Paulus zei: Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet alleen u maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben, uitgezonderd deze boeien. 30 En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder, Bernice en zij die bij hen zaten, 31 en zij gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden: Deze man doet niets wat dood of boeien verdient. 32 En Agrippa zei tegen Festus: Deze man had losgelaten kunnen worden, als hij zich niet op de keizer had beroepen.  (Handelingen 26:28-32)

Het zal een hard gelach geweest zijn toen Paulus hen liet weten dat hij het liefst wilde dat ze allemaal zouden worden zoals hij, behalve dan zijn boeien. Maar hij meende het wel, in het bijbelboek Romeinen lijkt het er zelfs op dat Paulus zijn eigen zaligheid wilde opgeven voor zijn broeders, de joden.

Als wij naar ons nuchtere Nederlanders kijken dan bespeuren we daar eigenlijk weinig verlangen naar de zaligmaking van onze buren. Er is wel degelijk patriottisme, want hoe trots zijn we met z’n allen dat we als kikkerlandje zoveel kunnen bereiken op het wereldtoneel? Maar dat er nu kerken gevuld zitten met mensen die verlangen naar de zaligmaking van diezelfde mensen waarmee we zoveel hebben bereikt, kunnen we niet beamen.

Zou dat niet te maken hebben met het verschil tussen wat Paulus heeft ontvangen en wat wij hebben ontvangen? Paulus is helemaal vol van het evangelie, hij heeft het hele pakket aangenomen voor zijn leven. Hij weet wat de waarde is en wil daarom niets liever dat iedereen dit mag ervaren.

Paulus heeft namelijk het eeuwige leven op dat moment al ontvangen, dat komt niet pas als Jezus terug komt. En dat eeuwige leven is niet slechts een hoop op wat gaat komen, het eeuwige leven raakt ons nu aan met het vuur van verlossing. En als we dat hebben ervaren dan willen we niets liever dan dat anderen dit ook zullen ontvangen. Het evangelie is niet een theorie, het is een kracht dat werkt in ons leven.

Nog een laatste punt, want waar we ook weleens de fout in gaan is de inspanning die we doen voor bekende mensen. Agrippa had het idee dat Paulus hem er van probeerde te overtuigen, maar Paulus wilde daar wel iets bij rechtzetten. Want het maakt hem niet uit of het nu Agrippa is of een zwerver op de straat, dit is voor iedereen. Er gaan echt niet meer engelen juichen omdat het een Gordon is of niet.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Wij zijn gek

Handelingen 26

24 En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: U bent buiten zinnen, Paulus! Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen! 25 Maar hij zei: Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. 26 Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is; het is immers niet in een uithoek gebeurd. 27 Gelooft u, koning Agrippa, de Profeten? Ik weet dat u ze gelooft.  (Handelingen 26:24-27)

Het evangelie is zo ongelofelijk dat mensen ons voor gek houden. Er zijn al zoveel argumenten tegen het geloof in een God of het geloof in het werk van Jezus dat we door de bomen het bos niet meer zien. Geen zorgen, we hoeven al die argumenten niet te ontkrachten, laat de wereld ons maar voor gek houden, ze hielden Jezus en de apostelen ook voor gek.

Want dat is het gevolg van een extreme waarheid, iets dat de wetenschap niet kan bevatten maar toch echt waar is. Een God die ons geschapen heeft, een God die een weg gaat met ons mensen en daarin Zijn eigen Zoon gegeven heeft. Dit is de grootste onzin voor mensen die het niet kunnen accepteren.

En daarom reageert Festus zo heftig, het is ongelofelijk voor hem en wil het daarom niet accepteren. En dat is een keuze die hij maakt. Maar Paulus is geen gek, hij spreekt de woorden van God, de waarheid en daar wil hij zoveel mogelijk tegenover Agrippa over getuigen. Want Paulus is er van overtuigd dat er nog een stukje vruchtbare grond in het leven van Agrippa is om het woord van God te ontvangen.

Paulus moet wel gek zijn, want ook nu boeit het hem niet dat hij gevangen zit. Weer kan hij daar zichzelf op een nuchtere manier verdedigen zodat hij vrijgelaten kan worden, maar nee hij wil dat de waarheid verkondigd wordt. Hij doet een beroep op Agrippa’s geloof in de profeten, als die waar zijn dan moeten de woorden van Paulus ook serieus genomen worden.

Want zo gek is het eigenlijk niet, de profeten hebben het al vele jaren eerder over een Messias gehad die zou sterven en weer zou opstaan uit de dood. Het is ongelofelijk voor mensen die niet bereid zijn om verder dan hun neus te kijken, maar als we dieper gaan tot de kern van ons bestaan zullen we leren hoe diep deze waarheid geworteld zit in de hele schepping.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

De hulp van God

Handelingen 26

21 Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen, 22 maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, 23 namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.  (Handelingen 26:21-23)

Dit is iets wat Jezus ook tegen zijn discipelen had gezegd, ze hoefden zich geen zorgen te maken met wat er gebeurde in hun leven, God is degene die alles in de hand heeft. En misschien juist in het leven van iemand die de roeping van God aanvaard heeft mogen we weten dat op welke weg we ook wandelen, God het is die de weg leidt.

Deze laatste zin zou eigenlijk niet waar moeten zijn, eigenlijk zou het voor elke christen zo moeten zijn dat we weten dat het God is die de weg leidt. Maar op de een of andere manier lijkt het er op dat mensen die een roeping ervaren degene zijn die zich hier van bewust moeten zijn, maar de rest die een ‘gewoon’ leven hebben schijnen zich hier niet van bewust hoeven te zijn.

Natuurlijk hebben wij het ook wel eens over de hulp van God maar of we dat nu werkelijk menen is wel de vraag. Theologisch weten we dat God ons helpt, het staat namelijk in de bijbel maar of het nu werkelijk zichtbaar wordt in ons vertrouwen op Hem is de vraag.

Laten we ten eerste stoppen met de religieuze vorm van deze manier van spreken. We hebben Gods hulp niet in ons leven omdat het nu eenmaal in de bijbel staat. Er is werkelijk een vertrouwen nodig dat van ons uitgaat. Het is heel makkelijk om God buiten te sluiten uit ons leven, God forceert Zich niet in ons leven. Maar Paulus is zich hier wel heel duidelijk bewust van Gods hulp, hij weet gewoon dat het onmogelijk was geweest om hier te staan zonder de hulp van God.

Kunnen wij dat Paulus nazeggen? Want als we eerlijk zijn dan hebben wij het meeste in ons leven uit eigen kracht gedaan. We hebben God helemaal niet betrokken bij beslissingen in ons leven, we hebben helemaal niet gebeden voor Zijn leiding in ons leven. Want als we dat wel gedaan zouden hebben en er naar hadden geluisterd zou ons leven een stuk meer op dat van Jezus zijn gaan lijken.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Gehoorzaamheid

Handelingen 26

19 Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, 20 maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.  (Handelingen 26:19-20)

Dit noemen we kinderlijke gehoorzaamheid, Paulus ziet geen andere weg dan dat hij gehoorzaamd. Dit is in onze tijd nogal een moeilijk punt, we worden nogal onderwezen in mondigheid. We moeten vooral leren om voor onszelf op te komen en zelf keuzes te leren maken. We zijn een individu met onze eigen rechten en daar moeten we voor opkomen.

Dat je vandaag de dag weinig mensen ziet zoals Paulus heeft niets te maken met een God die ons niet meer nodig heeft. Er zijn maar weinig mensen die nog zo radicaal hun leven willen invullen dat ze God gehoorzaam willen zijn. Natuurlijk willen we op zondag nog wel luisteren, maar hoe wij de rest van de week invullen bepalen we zelf.

Toch is God vandaag de dag ook nog steeds op zoek naar mensen die bereid zijn om alles te geven. Dit heeft niets met het verdienen van onze zaligheid te maken, dit heeft te maken met onze liefde voor de Vader. En dat is ook wat er in de bijbel staat: ‘Heb God lief boven alles.’ Paulus deed dit omdat Hij God wilde dienen met alles wat er in hem was. Dat deed hij toen hij de christenen aan het vervolgen was en dat deed hij nadat Jezus hem had geroepen.

Soms lijkt het er op dat wij gierige christenen willen zijn, we willen voor niets op de eerste rij zitten (echt Nederlands). Gebruiken wij Gods genade niet een beetje teveel, is het niet tijd dat wij Zijn liefde beantwoorden? Een relatie hoort van twee kanten te komen. Nogmaals dit gaat niet om het verdienen van vergeving, dit gaat om het beantwoorden van Zijn liefde voor ons.

En dat is wat ons geloof zo kinderlijk maakt. God gehoorzamen, van God verlangen om op Zijn weg te wandelen. En dan gewoon doen wat Hij van ons vraagt. God is het waard dat wij Hem ons leven geven, Hij heeft ons al alles gegeven. En zo moeten we leren van de houding van Paulus, laten we Paulus volgen zoals Hij Jezus volgt.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Persoonlijk evangelie

Handelingen 26

12 Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de overpriesters, 13 zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden, vanuit de hemel omscheen. 14 En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. 15 En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. 16 Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; 17 en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, 18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.  (Handelingen 26:12-18)

De vorige overdenking liet zien dat het evangelie extreem is, het beïnvloed ons hele leven radicaal. Natuurlijk moeten we daar wel open voor staan, simpel het evangelie accepteren als waarheid is dan niet genoeg. Het evangelie moet invloed hebben op alles wat wij doen en de keuzes die wij maken. En als we daarvoor open staan dan begint het evangelie te werken in ons leven, dan beginnen we de hand van God in ons leven te zien.

Getuigen over het evangelie hoeft dan helemaal niet zo moeilijk te zijn, want de beste getuigenissen gaan over wat God in ons leven heeft gedaan. En dat is wat Paulus hier doet, hij getuigt over het werk van Jezus in zijn leven. Niemand kan hem dat afnemen, ze kunnen het misschien in twijfel trekken, maar dat zorgt er niet voor dat het niet gebeurd is.

Mensen kunnen discussiëren over theologie, wat zij denken dat de waarheid is en waarom de ander het verkeerd heeft. Maar op het moment dat het gaat om onze ervaring met God is er geen discussie meer mogelijk. En het enige wat mensen dan kunnen doen is het aannemen of ons laten weten dat we een leugenaar zijn.

Maar op het moment dat we zo gaan evangeliseren zien mensen niet langer een lijst met regels of een statisch dogma, ze zien een levend evangelie dat effect heeft gehad op ons leven. En dat is een evangelie dat werkelijk kracht heeft. Na deze getuigenis van Paulus zijn er dan ook maar twee opties, of God heeft werkelijk gesproken tot Paulus en moeten wij dat ook accepteren, of Paulus is gek geworden.

Nu zijn er mensen die denken dat Paulus uniek is en dat wij dit helemaal niet in ons leven kunnen verwachten. Maar realiseren wij wel dat het leven van Paulus al uniek was voordat hij geroepen werd. Denk aan David, God keek naar zijn hart en daarom werd hij gekozen om de volgende koning te zijn. God kijkt naar jouw hart en zal Zich openbaren als jij naar Hem verlangt.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Extreem evangelie

Handelingen 26

8 Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? 9 Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, 10 wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had; en als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. 11 En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren; en ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden.  (Handelingen 26:8-11)

Weten wij wel dat het evangelie extreem is? Het is niet zomaar een religie die we aanhangen de gevolgen van het evangelie zijn extreem. En daarom was het Paulus die in het begin zo heftig reageerde tegen de christenen.

Als we de getuigenis lezen was er een enorme haat tegenover de christenen, Paulus kon absoluut niet accepteren dat er ook maar een kleine beetje christelijk gedachtegoed bij de joodse religie terecht zou komen. Het moest in de kiem gesmoord worden, hij beschrijft zichzelf als een tiran die geen enkele genade toonde voor de volgelingen van Jezus.

Het moment dat Paulus dan ook geraakt werd door het licht van Jezus is een radicale ommekeer in zijn leven. Van extreem naar extreem. En dat is nu juist het punt van het evangelie, we kunnen het evangelie niet lichtvaardig accepteren, ook kunnen we niet die onderdelen accepteren die ons nu eenmaal aanspreken.

Want als we op die toer gaan hoeven we onszelf niet meer serieus te nemen. Kerken die bepaalde delen van het evangelie benadrukken omdat het hen beter uitkomt zijn het niet waard om kerk te zijn. Want wat we dan zien gebeuren is dat het evangelie helemaal niets met ons doet, want we accepteren alleen dat wat bij ons leven past. Dan kunnen we net zo goed hindoe worden, dan kunnen we zelf bepalen hoe wij ons religie invullen.

Het evangelie is extreem, het moet ons leven op zijn kop zetten en het moet andere mensen uitdagen. En soms reageren mensen boos en soms accepteren mensen het en dat is nu net het doel van het evangelie.

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off

Waar maakt men zich druk om?

Handelingen 26

1 En Agrippa zei tegen Paulus: Het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt: 2 Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word, 3 vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. 4 Welnu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. 5 Zij weten van mij vanuit het verleden – als zij het maar wilden getuigen! – dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als Farizeeër. 6 En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, 7 die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht en dag, God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd.  (Handelingen 26:1-7)

Misschien krijgen wij ook wel het gevoel van herhaling, want elke keer weer moet Paulus zichzelf verdedigen. En daarboven op komt nog dat de boodschap elke keer weer hetzelfde is. En als wij na twee hoofdstukken al dit gevoel krijgen, hoe moet Paulus zich dan gevoeld hebben, hij zit daar meer dan twee jaar vast. En toch staat Paulus daar weer om te getuigen.

En eigenlijk is de vraag aan de politieke leiders die Paulus hier stelt: ‘waar doen ze moeilijk over?’ Paulus heeft alleen maar een mooie boodschap en als ze daarin niet geloven dan maakt het hem niet uit. Hij komt niet met geweld iets opleggen, hij heeft een boodschap van God ontvangen en alleen die wil hij verkondigen.

En dit is het mooie van het evangelie, helaas hebben veel christenen in het verleden zich hier niet aan gehouden. Het geloof is geen erfenis en kan zeker niet opgelegd worden. We kunnen iemand niet forceren om God lief te hebben dat is voor iedereen een eigen keuze. We kunnen ook niet rondgaan en mensen die niet geloven vertellen wat een slechte mensen ze zijn, we zijn allemaal schepsels van God.

En daarom is Paulus geen gevaar voor wie dan ook. Hij is juist trouw aan het Joodse geloof en daarin heeft hij een overtuiging die hij wil overbrengen op andere mensen. Als mensen dat niet willen accepteren dan schudt hij het stof van zijn voeten en meer niet.

Het evangelie is hoop geven, het evangelie is God laten zien voor Wie Hij werkelijk is, het  evangelie is een boodschap voor mensen die verlossing nodig hebben. En als we het evangelie zo verkondigen dan is er geen discussie mogelijk, het enige wat mensen kunnen doen is het accepteren of het afwijzen. Waar doet de wereld moeilijk over?

Posted in 44 Handelingen | Comments Off

Van de wereld?

Handelingen 25

23 De volgende dag dan, toen Agrippa en Bernice met veel vertoon gekomen en het rechthuis binnengegaan waren, samen met de oversten en de mannen die de voornaamsten van de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voorgeleid. 24 En Festus zei: Koning Agrippa en alle mannen die met ons aanwezig zijn, hier ziet u hem om wie heel de Joodse menigte mij heeft aangesproken, zowel in Jeruzalem als hier, roepend dat hij niet langer behoort te leven. 25 Ik heb echter begrepen dat hij niets heeft gedaan wat de dood verdient, maar omdat hij zichzelf ook op de verheven keizer beroepen heeft, heb ik besloten hem te sturen. 26 Ik kan mijn heer niets met zekerheid over hem schrijven; daarom heb ik hem aan u allen voorgeleid en vooral aan u, koning Agrippa, opdat ik na gedaan onderzoek iets te schrijven heb. 27 Want het lijkt mij ongerijmd een gevangene te sturen zonder de beschuldigingen tegen hem te kennen te geven.  (Handelingen 25:23-27)

Wat een onzin spreekt deze Festus uit, Paulus heeft daar meer dan twee jaar vastgezeten en nu is hij een beetje in paniek want hij weet niet wat hij tegen de keizer moet zeggen. Er is namelijk helemaal geen probleem met Paulus, hij had al twee jaar eerder vrijgelaten moeten worden. En daarom kan hij geen serieuze aanklacht opschrijven om aan de keizer te laten geven.

Zoals in de vorige overdenking beschreven is dit de normale gang van zaken in de wereld. Men maakt er een poppenkast van en het draait niet langer meer om de kern van ons bestaan. Of het nu een communistisch land is of een kapitalistisch land we zetten een systeem op dat een leeg leven achter laat. Een leven dat gaat om wat andere mensen denken.

Als Festus nu gewoon zijn werk had gedaan en naar de feiten had gekeken dan was Paulus al weer onderweg geweest. Als de religieuze leiders hun emoties tot bedaren hadden gebracht en oprecht God hadden gevraagd of dit Zijn weg is, dan hadden ze Jezus kunnen ontvangen als de Messias. Maar we verzinnen er zoveel bij dat we het niet meer los kunnen laten.

En dit zullen we altijd blijven zien. Denk aan de nieuwe regels voor homoacceptatie, denk aan de abortuswetten. Als we zo doorgaan zal het op een gegeven moment niet meer uitmaken wie met wie door het leven gaat of wanneer we iemand het leven ontnemen. Dit is de wereld waarin we leven en het lijkt er nu op dat we als kerk er langzaam in worden meegesleept.

Want het scheidingspercentage in de kerk is net zo hoog als in de wereld. En zo zijn er vast nog meer percentages te noemen, maar er is zoveel dat in de kerk nu normaal is, dat voor Jezus niet normaal is. Wij moeten vast blijven houden aan rechtvaardigheid, aan het Koninkrijk van God en dan zullen we niet afglijden in deze modder van leugens. Dan komen we niet op een punt dat we het niet meer weten omdat we er tot over onze oren inzitten.

Posted in 44 Handelingen | Comments Off