Intieme tekst

Psalm 18

17 Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij,
Hij trok mij op uit grote wateren.
18 Hij redde mij van mijn sterke vijand
en van wie mij haatten, omdat zij machtiger waren dan ik.
19 Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang,
maar de HEERE was mij tot steun.
20 Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij,
want Hij was mij genegen.
(Psalm 18:17-20)

Het is heel belangrijk hoe wij in het leven staan. Voor veel mensen gaat het leven gewoon met een sneltreinvaart aan hen voorbij. Ze doen maar wat met hun leven en zien wel waar het schip strand. Voor een christen hoort dat niet zo te zijn, wij moeten heel bewust met het leven bezig zijn. En dan gaat het niet om bewust eten of het milieu, maar bewust zijn van onze levenswandel. Wat doen wij met ons leven?

Het leven van David is heel duidelijk, hij wandelt aan de hand van God. En ook dat kunnen we alleen doen als we het bewust doen. We kunnen niet lichtvaardig over het leven doen en dan verwachten dat we ook wandelen met God. We leven hier in een strijd om onze aandacht, overal wordt er aan getrokken en als we daar niet bewust mee omgaan dan zal al die aandacht naar de verkeerde kant gaan.

En dat kunnen we halen uit deze verzen. De ervaring die David hier heeft is intiem met God. Daar waar andere mensen die meer macht schijnen te hebben hem aanvallen is het God die hem bij de hand pakt. Daar waar het water hem aan de lippen stond is het God die hem daar uit optrok. God leidde hem, God redde hem.

Het is God voor en het is God na, het is altijd God. Voor David is er geen andere weg, geen pad waarmee je even kunt afsnijden, voor hem is het altijd God. En dat kunnen we alleen doen als we er bewust mee bezig zijn. Bewust Zijn hand vastpakken, bewust er voor kiezen om niet even af te wijken van de smalle weg.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Intieme tekst

Natuurgeweld

Psalm 18

12 Hij maakte duisternis tot Zijn schuilplaats,
om Hem heen was Zijn tent: duistere wateren, donkere wolken.
13 Door de lichtglans, die vóór Hem was, dreven Zijn wolken weg.
Hagel en vurige kolen!
14 De HEERE deed het in de hemel donderen,
de Allerhoogste liet Zijn stem klinken: hagel en vurige kolen.
15 Hij schoot Zijn pijlen af en verspreidde hen,
Hij slingerde de bliksemflitsen en bracht hen in verwarring.
16 De waterstromen werden zichtbaar,
de fundamenten van de wereld werden blootgelegd
door Uw bestraffing, HEERE,
door het blazen van de adem uit Uw neus.
(Psalm 18:12-16)

 

Natuurgeweld is nog steeds aanwezig, hoezeer we als mensen het ook onder controle proberen te krijgen, het kan gewoon niet. Het is best wel ironisch om te zien hoe de wetenschap elke keer weer de alarmklokken slaat over wat er allemaal gebeurd met onze aarde. Uiteindelijk zal het allemaal niets uitmaken en is het slechts een druppel op een gloeiende plaat met alle zorgen die wij er over hebben.

We moeten namelijk weten dat God de ozonlaag met een handomdraai weer maakt zoals het moet zijn, de temperatuur van de aarde weer zo een graadje lager zet. Kijk naar Jezus hoe Hij de wind gebood om te stoppen, lees deze psalm over hoe David ziet hoe God te hulp komt. God staat boven de natuur, Hij is degene die het geschapen heeft, Hij heeft de orde gemaakt zoals het moet zijn.

En David ziet dat God die orde gebruikt om de situatie naar Zijn hand te zetten. En wat de meeste mensen zien als toevallige gebeurtenissen in de geschiedenis zijn in werkelijkheid werken van God. Een simpele onweersbui of een aardbeving, God gebruikt het allemaal om de geschiedenis, Zijn geschiedenis te maken.

En natuurlijk hebben we dan weer mensen die daar kritiek op hebben, voorbeelden van natuurgeweld die ‘onschuldige’ mensen slachtoffers maakt. We zullen het nooit helemaal kunnen uitleggen en God is al helemaal niemand een uitleg verschuldigd. Maar het is duidelijk, God heeft de macht en wij mogen er op vertrouwen dat in alle omstandigheden Hij die macht gebruikt omdat Hij ons liefheeft en voor ons is.

Natuurlijk zal het sommige mensen tegen zitten, maar als we God leren kennen en weten wat Hij wil doen in ons leven dan mogen we er op vertrouwen dat het voor ons is en niet tegen ons. En dat is de sleutel in dit hele verhaal, het vertrouwen op Gods goedheid en Gods liefde, weten dat we bij Hem mogen schuilen. En dan zal al dat natuurgeweld rechtvaardigheid teweegbrengen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Natuurgeweld

Een draak

Psalm 18

9 Rook steeg op uit Zijn neus
en vuur uit Zijn mond verteerde.
Kolen werden daardoor aangestoken.
10 Hij boog de hemel en daalde neer,
een donkere wolk was onder Zijn voeten.
11 Hij reed op een cherub en vloog,
ja, Hij zweefde snel op de vleugels van de wind.
(Psalm 18:9-11)

God wordt omschreven als een bovenaards wezen, het lijkt zelfs een beetje op een draak zoals we die in de films zien. Vuur uit zijn mond, rook uit de neus en vleugels om mee te vliegen. Hoog boven alles vervuld hij de mensen met angst, een kracht die niet te stoppen is door mensen.

Als een van ons vandaag zo’n lied zou schrijven zouden we ons van hem afkeren. Hoe kunnen we op zo’n manier over God praten? Hoe kan David op zo’n manier God omschrijven, is het slechts beeldspraak of is het de werkelijkheid? Verheerlijken deze verzen God of maken ze van God een leuk verhaaltje?

Nu zijn er wel meerdere beelden in de bijbel die niet helemaal te begrijpen zijn vanuit menselijk perspectief. Denk aan de visioenen die de profeten kregen, maar elk beeld is vol van betekenis. En ook dit beeld dat David schetst is vol van betekenis. God is niet zomaar een verhaaltje, God wordt hier afgebeeld als de almachtige kracht die niet te stoppen is. Hij hoort als wij roepen, Hij is bereid om van Zijn troon te komen om in ons leven te helpen.

En het is duidelijk dat David het zo heeft ervaren. God is niet te druk om alles even neer te leggen en Zich helemaal op het probleem van David te richten. God is op een heftige manier bij zijn leven betrokken. En dat moeten wij ook weten, het laat God niet onberoerd als ons iets overkomt. Natuurlijk is Hij rechtvaardig in die boosheid, Hij is heilig in Zijn beroering, maar ons leven heeft wel degelijk invloed op wat Hij doet.

Het is misschien een beeldspraak die eerder in een film voorkomt, maar het is wel een beeldspraak die laat zien dat God niet lui is en alles over Zijn kant laat gaan. God laat niet gaan wat Zijn hand begon, en zal afmaken waar Hij aan begonnen is. En daarin is Hij zoals David Hem hier beschrijft. Een God die vol van actie is, een God die klaar staat en niet met Zich laat sollen. Een God die hoort en antwoord.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een draak

Geborgen in God

Psalm 18

7 In mijn nood riep ik de HEERE aan,
ik riep tot mijn God;
Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis,
mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.
8 Toen daverde en beefde de aarde,
de fundamenten van de bergen sidderden en daverden,
omdat Hij in toorn ontstoken was.
(Psalm 18:7-8)

Kan God boos worden als iemand ons iets slechts aandoet? Volgens David in ieder geval wel. God kwam met een heftige reactie op het moment dat David in zijn nood zich tot de Heere richtte. Hij roept God aan en God hoorde zijn stem, toen daverde en beefde de aarde omdat God in toorn ontstoken was. Blijkbaar was God niet blij om te horen dat Zijn gezalfde werd aangevallen door mensen met een kwade motivatie.

Nu moeten we uitkijken met de gedachte dat God altijd aan onze kant staat. Dat is simpelweg niet zo, Hij zal altijd naar ons hart kijken en rechtvaardig oordelen. Voor David was het in deze situatie duidelijk, hij is de gezalfde van God en werd aangevallen door onrechtvaardige mensen die hem het leven aan stonden. En daar wordt God boos om, als mensen in hun slechtheid andere mensen naar het leven staan dan gaat dat tegen Gods verlangen in.

God wil echt wel aan onze kant staan, maar Hij doet dat in rechtvaardigheid. God is niet partijdig, Hij heeft er geen behoefte om bepaalde mensen voor te trekken. Hij kijkt naar het hart en verlangt naar mensen die op Hem vertrouwen. Mensen die in hun nood zich op Hem richten. Mensen die hun lot niet in eigen handen nemen, die in hun trots niet egoïstisch zijn, maar mensen die in afhankelijkheid nederig voor Zijn troon durven te komen.

Het vraagt geloof, het vraagt vrijmoedigheid om voor Zijn troon te komen. Het vraagt het verlangen om Zijn gezalfde te zijn om in Zijn aanwezigheid te wandelen. Het vraagt een leven waarin we niet op onszelf vertrouwen maar ons leven volledig in Zijn handen leggen. Dan komen we op een punt dat we geborgen zijn in Hem en als ons dan wat wordt aangedaan zal Hij daarop reageren.

Hoe kunnen we Zijn gezalfde aanraken? Blijf van Mijn kinderen af, ze zijn van Mij, doe hen niets aan. Ze vertrouwen op Mijn bescherming en daarom word Ik toornig als iemand hen ook maar iets aandoet. Zo zal God ook over ons leven denken als wij werkelijk in Hem geborgen zijn.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geborgen in God

Hoop in hopeloosheid

Psalm 18

4 Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is,
en werd verlost van mijn vijanden.
5 Banden van de dood hadden mij omvangen,
beken van verderf joegen mij angst aan.
6 Banden van het graf omringden mij,
valstrikken van de dood bedreigden mij.
(Psalm 18:4-6)

We kunnen hier maar 1 conclusie uit trekken en dat is dat er geen probleem te groot is voor onze God. En daar hebben we toch echt wel geloof voor nodig. We kunnen het wel leuk zingen zo’n psalm, maar zolang wij niet geloven dat God ons werkelijk uit elk probleem kan bevrijden betekent zo’n psalm helemaal niets.

De omstandigheden die David beschrijft zijn ronduit rampzalig, er lijkt geen hoop meer voor hem. De dood had hem gegrepen, beken van verderf joegen hem angst aan. Dit is geen drama dat wordt aangedikt, dit was de realiteit voor zijn leven. De problemen die wij hebben mogen wij ook serieus nemen, soms komt alles zo heftig op ons af dat we ook geen uitweg meer zien.

En juist in die hopeloze situaties hebben we het geloof nodig dat David hier heeft. God zal mij ook uit deze omstandigheden verlossen. Hij is machtig en Hij is bereid om mij te helpen in alle omstandigheden.

We hebben onszelf als christenen te lang groot gehouden, alsof we geen zwakheid mogen tonen. Klagen over onze omstandigheden wordt gezien als ongeloof. En natuurlijk is er een klagen waarmee we God geen plezier doen, het klagen zonder geloof. Maar op het moment dat we onze wanhopige situatie voor de troon van God brengen wetende dat niets onmogelijk is voor onze almachtige en liefdevolle Vader, wil God maar al te graag luisteren.

Er is hoop in elke hopeloze situatie. Het maakt niet uit hoe diep je in de put zit, hoe groot het probleem, God heeft een weg naar bevrijding en verlossing. Blijf er niet in zitten, denk niet dat dit je lot is. Zoals Jezus zei over die blind geboren man, het is God die verhoogd moet worden in de verlossing van zijn blindheid, zo moet God verhoogd worden in jouw leven in de verlossing van jouw hopeloze situatie.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hoop in hopeloosheid

Hartelijke liefde

Psalm 18

2 Hij zei:
Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
3 De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.
(Psalm 18:2-3)

Soms is het moeilijk om iemand lief te hebben, dat vervelende kind in de klas, de irritante collega, je wil er eigenlijk geen enkele aandacht aan besteden. Alleen als het echt moet laten we zien dat we wel wat interesse hebben, maar vooral niet teveel. Soms lijkt het er wel op alsof we God ook zo behandelen. We weten dat we Hem moeten liefhebben maar of dat nu met een diep verlangen of een oprecht hart gebeurd is maar de vraag.

Jezus heeft het ons gezegd, we moeten God liefhebben boven alles en we weten dit maar al te goed. En toch is onze liefde soms (of vaak) niet zo hartelijk als waar David het hier over heeft. En dat heeft niets met onze gevoelens te maken die altijd alle kanten opgaan, het heeft te maken met een devotie voor onze Vader in de hemel. Want liefde is niet afhankelijk van gevoel, het is afhankelijk van een keuze die we maken in het leven.

En soms komt het dan voor dat die ene rare collega, of die vreemde klasgenoot opeens je beste vriend wordt. En de reden dat het veranderde is niet omdat die collega opeens veranderd is, maar omdat we die collega beter leerde kennen. We wisten niet dat die persoon ergens mee zat of dat die persoon een heel ander leven heeft dan we aan de buitenkant konden zien.

Zo is het ook in ons geloof, hoe minder we God kennen hoe minder liefde er in ons leven zal zijn voor de Vader. David heeft God leren kennen in zoveel omstandigheden en daarom wijdt hij een lied aan wat God allemaal voor Hem heeft gedaan. Zijn liefde voor God is hartelijk omdat Hij weet hoe goed God is.

En daar moeten wij ook aan werken, we moeten God echt leren kennen. We moeten niet vertrouwen op de voorganger of onze ouders. Wij moeten God persoonlijk leren kennen zodat er een hartelijke liefde in ons leven zal komen voor een Vader die zo goed is dat we niets anders willen dan in Zijn armen wonen. Hij wordt dan echt onze toevlucht, echt onze burcht waar we veilig kunnen schuilen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hartelijke liefde

Nieuw lied

Psalm 18

1 Voor de koorleider, een psalm van de dienaar van de HEERE, van David, die de woorden van dit lied tot de HEERE gesproken heeft, op de dag waarop de HEERE hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul.(Psalm 18:1)

We zijn erg trouw gebleven aan de psalmen die in de bijbel staan. Lange tijd hebben we als gereformeerde kerken alleen maar psalmen gezongen. We willen trouw blijven aan de bijbel, we willen niet meegaan met een hype of de nieuwste muziekstijlen. En daar is heel veel voor te zeggen, want aanbidding heeft helemaal niets te maken met de hele popcultuur. We hoeven niet te concurreren met de wereld, God loven en prijzen komt uit een hart dat God lief heeft en niet uit een bepaald verdienmodel.

Maar als we dit vers lezen dan zien we dat David een psalm heeft geschreven uit dankbaarheid voor wat God had gedaan. God was betrokken bij zijn leven en uit die betrokkenheid schreef David psalmen. Liederen waarmee hij God dankte, liederen waarmee hij vergeving vroeg voor zijn zonden. Waarom zouden wij dan geen liederen mogen schrijven over wat God in ons leven doet?

Zijn er momenten in ons leven waarvoor wij dankbaar mogen zijn? We moeten ons realiseren dat deze psalmen komen uit een leven met God. David is bewust bezig met wat God aan het doen is in ons leven en daarom gaat hij er voor zitten en schrijft hij liederen. En dat moeten wij ook doen, wij moeten ook bewust zijn van het werk dat God aan het doen is in ons leven.

En het hoeven niet allemaal liederen te zijn, het kunnen gedichten zijn, het kunnen schilderijen zijn, het kan van alles zijn waarmee we onze dankbaarheid uitten naar God. Maar dat het vooral een heel bewust proces is. De hele muziek industrie heeft het verpest, het zou zo mooi zijn als we liederen componeren zonder dat we ze willen publiceren. Liederen die alleen in onze gemeente worden gezongen omdat het uit het hart van onze gemeente komt.

Aanbidding is niet afhankelijk van de nieuwste liederen die op de markt zijn, aanbidding komt uit een leven samen met God. En dat moet zo blijven, maar daar horen wel degelijk nieuwe liederen bij uit onze wandel met God. Het gaat niet om de stijl, het gaat niet om de beat, het gaat om het hart, het verlangen om God alle lof en eer te geven. En dat mag en moet elke keer weer met nieuwe liederen, liederen uit het hart van geloof.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Nieuw lied

Een bekrompen leven

Psalm 17

13 Sta op, HEERE, treed hem tegemoet, vel hem neer;
bevrijd mijn ziel met Uw zwaard van de goddeloze,
14 bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE,
van de mannen van de wereld,
die hun deel hebben in dít leven.
U vult hun buik met Uw verborgen schatten;
hun kinderen worden verzadigd
en laten hun overschot na aan hún kinderen.
15 Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen;
ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.
(Psalm 17:13-14)

Bekijk de beschrijving van David eens over de mannen van de wereld. Zij hebben hun deel in dit leven, zij hebben echt een verzadigd leven. Zij laten een overschot na aan hun kinderen. Soms is de kritiek van de wereld op ons leven dat wij niets uit dit leven halen en zij wel. Zij genieten met volle teugen en wij met onze religie in de hand ontzeggen onszelf de geneugten van het leven.

Vaak proberen wij onszelf dan te verdedigen. Wij genieten wel degelijk van het leven, wij hebben wel degelijk plezier. We willen vooral niet overkomen als christenen die in het zwart gekleed zijn en nooit lachen. Maar we moeten uitkijken dat we daarin niet doorschieten en tegen de wereld aan beginnen te schuren. Want ons doel is niet dat we zoveel mogelijk genieten van onze tijd hier op aarde.

Onze tijd hier op aarde is om onszelf te vullen met de dingen van God, vol zijn van Zijn rechtvaardigheid. Ons doel is niet om zoveel mogelijk te genieten van de lusten van dit leven. En dat moeten we als christenen leren accepteren. Ons verlangen, ons leven, onze toekomst visie moet doordrenkt zijn met het zoeken naar het koninkrijk van God.

Probeer jezelf niet voor te doen als een moderne christen die met beide benen in de wereld staat. Wij zijn moderne christenen die maar 1 doel hebben en dat is het leven van Jezus in ons te vervullen. We zoeken niet de grens op van zoveel mogelijk genieten en toch de hemel in komen. We zoeken juist naar het maximale van Christus in ons leven hier op aarde.

Maak je geen zorgen over wat de wereld over ons denkt, de enige manier om hen jaloers te maken is als wij werkelijk een relatie met God hebben zoals David die had. En als ze niet jaloers worden, zullen ze ook geen behoefte hebben om God toe te laten in hun leven als wij wel een beetje van deze wereld in ons leven toelaten. Zoek deze weg die Jezus ons is voorgegaan, de weg die vers 15 zo mooi beschrijft.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een bekrompen leven

Het vetrandje

Psalm 17

10 Met hun vet hebben zij hun hart afgesloten,
met hun mond hebben zij trotse taal gesproken.
11 Zij omringen nu onze schreden,
zij loeren op ons, door zich ter aarde neer te buigen.
12 Hij is als een leeuw die ernaar verlangt te verscheuren,
als een jonge leeuw die op verborgen plaatsen zit.
(Psalm 17:10-12)

Er is een weg die we niet moeten bewandelen, een weg die gaat van kwaad tot erger. Jakobus beschreef deze weg ook in zijn brief, van gedachte naar daad. De zonde begint in onze gedachtewereld en op het moment dat we er handen en voeten aangeven gaat het fout. Het is een weg waarin we de leugens in ons leven toelaten en laten groeien.

Vers 10 heeft het over mensen die hun hart hebben afgesloten voor enige vorm van correctie. Het opmerkelijke is de bewoording van David, mensen sluiten zich af van signalen van buiten door de luxe waarin ze zich begeven. De zelfverzekerdheid maakt hen ongevoelig voor een idee dat er ook maar iets gewijzigd moet worden in hun leven. En dit is heel duidelijk zichtbaar in onze cultuur, we leven op zo’n luxe wolk dat we niet echt zien hoe God ons wil veranderen.

Alles is in kannen en kruiken, we hebben geen zorgen over wat we eten of wat we drinken. We hebben alles in ons leven geregeld en hebben God eigenlijk niet nodig. En langzaam ontstaat er een hart dat dicht slipt met een trots over wat we hebben en wat we bereiken. Helaas is dit de ideale voedingsbodem voor zonden. Want hierdoor leven we in een eigen wereldje, een wereld waar we zelf koning zijn. Wij bepalen zelf hoe ons leven in elkaar steekt.

Er is geen ruimte meer voor kritisch denken, alles wat er in ons leven gebeurd is perfect, alles wat er in de kerk gebeurd is al volgroeid. Onze gedachten nemen een loopje met ons zonder dat ze gestopt kunnen worden. En David ziet dat de mensen die hem nu het leven aanstaan hier uit voort komen. Ze hebben die trots, die ongenaakbaarheid. Ze zitten daar op hun eigen troon en met hen eigen ‘autoriteit’ willen ze David wel even uit de weg ruimen.

En daarom doen ze wat ze doen. Ze zijn niet te stoppen, ze zijn als leeuwen die op een prooi af willen gaan. Ze gebruiken geen logica, ze gebruiken maar 1 tactiek en dat is de tactiek om alles te vernietigen wat op hun weg komt. Wij moeten het vet van onze hart verwijderen, weer open staan voor kritiek. Luisteren naar de woorden die God ons vandaag nog steeds wil vertellen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het vetrandje

Oogappel

Psalm 17

8 Bewaar mij als Uw oogappel,
verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels
9 voor de goddelozen die mij verwoesten,
voor mijn doodsvijanden, die mij omsingelen.
(Psalm 17:8-9)

Een simpel gebed waarin we vragen om Gods hulp is er bij David niet bij. Bij hem is het meer een theatraal gesprek tussen God en hem. Een gesprek waarin David heel duidelijk laat weten dat hij gelooft. En dat is helemaal niet raar, we kunnen God echt wel laten weten dat we weten dat Hij van ons houdt. Want dat is wat David in deze verzen doet.

David verlangt niet alleen naar bescherming tegen de vijand omdat hij in nood zit, hij verlangt naar bescherming omdat hij weet dat hij de oogappel is van God. En zo mogen wij ook voor de Vader komen, wij mogen ook weten dat wij kinderen van de Vader zijn die verlangen naar Zijn hand in ons leven. Wij willen verborgen worden onder de schaduw van Zijn vleugels.

Het mag dan poëzie zijn wat David schrijft, het is wel poëzie dat uit zijn hart komt. Dit is zijn verlangen, dit is zijn geloof en dat mag in een relatie met God, sterker nog, onze relatie kan niet zonder. Wij moeten dit geloof in ons hart hebben, wij moeten er op vertrouwen dat wij Gods oogappel zijn en uit die relatie moeten wij bidden. Zonder die relatie zal ons gebed niet veel betekenen, er zal weinig geloof achter de woorden zitten die we uitspreken.

Beide verzen staan zo in contrast met elkaar, aan de ene kant de vijand die niets liever wil dan het vernietigen van David. Aan de andere kant God die David ziet als Zijn oogappel en niets liever wil dan het beschermen van Zijn kind. Welke kant zou jij kiezen, waar zou jij je veilig voelen? Natuurlijk in Gods armen, in Zijn liefde.

Laten de Davids opstaan in onze generatie, de Davids die zichzelf geborgen weten onder de vleugels van de Vader. Diegene die bidden vol van geloof omdat ze weten dat God hen wil verhoren. Doe je ogen dicht en richt je op deze Vader, de Vader die echt om je geeft, die echt met je te doen heeft. Je bent Zijn oogappel.

Posted in Bible | Comments Off on Oogappel