Dienstbaarheid

2 Timotheus 4

9 Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, 10 want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. 11 Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. 12 Maar Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. (2 Timotheus 4:9-12)

Paulus begint als een oude man te klinken die alleen wegkwijnt in het bejaardentehuis. Blijkbaar heeft hij toch ook behoefte aan mensen om hem heen die hem bemoedigen. En daarom is het zo belangrijk dat we mensen om ons heen hebben die ons aansporen het goede te doen. De juiste vrienden in ons leven is zo belangrijk.

Natuurlijk moet ons geloof er niet van af hangen, maar als we kijken naar het leven van Paulus dan is dat vol tegenslagen. Bijna dood, in de gevangenis en ga zo maar door, niet echt avonturen om bemoedigt door te raken. Dan hebben we echt wel bemoediging nodig, iemand die naast ons komt staan en ons helpt.

Het probleem in onze tijd is dat als we helpen we er blijkbaar eisen aan mogen stellen. Want wat als we het niet helemaal eens zijn met de theologie die een bepaalde zendingswerker aanhangt. Dan hebben we niet zo’n behoefte aan het helpen, want we willen wel duidelijk hebben dat wij het niet zo eens zijn met die persoon.

In de dienst van God moeten we weten dat we niet alleen staan. Het is een werk dat we als lichaam van Christus mogen doen. En zo moeten we ook met elkaar omgaan, elkaar bemoedigen, elkaar de hand aan reiken, omdat we hetzelfde doel hebben. En de roep om hulp van iemand op het zendingsveld moeten we niet afdoen alsof iemand anders het wel zal doen.

Er zijn natuurlijk altijd mensen die wel wegvallen. We weten niet de exacte geschiedenis van die mensen waar Paulus het over heeft. Maar gezien zijn brief aan Timotheus zal Paulus het niet zomaar hebben laten gebeuren. Hij zal in liefde op hen in hebben gepraat, maar dan komt er een moment dat we het los moeten laten. Het doel blijft het werk van God, de dienstbaarheid voor het evangelie. En daar mogen we met z’n allen op gericht zijn.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Een doel

2 Timotheus 4

6 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. 7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. 8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. (2 Timotheus 4:6-8)

Hoe kijken wij terug op ons leven als we oud zijn? Hebben wij dezelfde zekerheid als Paulus of hebben we het idee dat we met de hakken over de sloot de eindstreep halen?

In onze tijd staat euthanasie op de agenda, mensen die een voldaan leven hebben en het wel tijd vinden om er uit te stappen. Voldaan betekent in die context vaak dat ze geen nut meer hebben om te leven. Ze zitten wat achter de geraniums of hebben te maken met ernstige ziekte. Ze hebben misschien erg genoten van het leven, maar ze zien het in de toekomst niet meer gebeuren.

Als christen horen wij zo niet te kijken, ons succes zit hem niet in het comfortabele leven dat we mogen hebben. Ons succes zit hem in het leven voor God. Paulus heeft het over een leven als een plengoffer, dat uitgegoten wordt. Hier in India zien we dat geregeld gebeuren, mensen die aan de kant van de weg voor een god een kom water leeggooien als een offer. Met een langzame straal laten ze het water voor de god vallen.

Zo ziet Paulus zijn leven, hij heeft alle inspanning voor God gegeven en zo langzamerhand raakt hij leeg. Het is voorbij en hij voelt dat God hem naar huis zal halen. En dat is geen verlangen naar Euthanasie, dat is weten dat je leeg bent, je alles hebt gegeven voor God en dat het tijd is dat God de beslissing neemt.

En Paulus mag weten dat hij beloond zal worden, niet omdat hij de genade van God verdient heeft. Maar Paulus heeft zijn leven wel als offerande aan God gegeven en God zal dat belonen. Hij heeft de race ten einde gebracht als een winnaar die de kroon van rechtvaardigheid zal ontvangen. En dat is een doel waar we voor mogen leven.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Alleen

2 Timotheus 4

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. (2 Timotheus 4:3-5)

Uiteindelijk staan we er allemaal alleen voor. Het is natuurlijk heel gezellig om samen een gemeente te zijn en mensen zoeken ook vaak een gemeente waar ze zich thuis voelen. Maar we zullen nooit als gemeente als geheel voor de troon van God komen te staan waar Hij ons zal oordelen. Daarom moeten we uitkijken dat ons geloof niet afhankelijk wordt van de gemeente om ons heen.

Daarom moeten we heel goed luisteren naar vers 5, wij moeten volharden, wij moeten onze taak ten volle vervullen. We mogen er zeker van zijn dat er christenen zullen komen die een eigen theologie zullen verzinnen. Denk aan gemeenten die open staan voor homoseksualiteit, ze wijken af van de waarheid om te kunnen voldoen aan hun begeerten. Ze bouwen een kerkje met hun eigen theologie en verzamelen mensen die hetzelfde denken.

En toch zullen al die mensen persoonlijk voor God staan en zichzelf moeten verantwoorden. Ze zullen zich niet kunnen beroepen op de voorganger die hen heeft misleid. De tijd is hier en wij moeten ons daarvan bewust zijn. We moeten de waarheid verkondigen, hoe simpeler hoe beter.

Daarom moeten we ook uitkijken met de boodschap waarmee we mensen hun gehoor proberen te strelen. Dit betekent niet dat we een haatdragende boodschap moeten gaan vertellen, maar alleen de liefde van God zonder de verlossing van de zonden is niet genoeg. De boodschap moet dicht bij Gods hart liggen en niet bij het hart van de wereld die zijn begeerten volgt.

Zoals al eerder beschreven in de overdenkingen moeten we hongerig zijn naar de waarheid. En dat is verlangen naar wat op Gods hart ligt. En als we daarin leven zijn we anders dan de wereld. We leven niet met de begeerten van deze wereld, maar met het verlangen van Gods hart.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Leren en onderwijzen

2 Timotheus 4

1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. (2 Timotheus 4:1-2)

Dit is een overtuiging van Paulus die er stevig in hakt. Min of meer zegt Paulus dat we het verplicht zijn tegenover God om het Woord te prediken. Er komt namelijk een moment dat iedereen voor God zal moeten verschijnen, Hij zal over ons oordelen. En de taak van Timotheus is om mensen daar zoveel mogelijk op voor te bereiden door hen te onderwijzen.

Iedereen moet zelf voor de troon van God staan. Als we daar staan kunnen we niet terugvallen op de dominee of voorganger, ook niet op onze ouders of goede vrienden. Nu is het de tijd voor onderwijs, nu is het de tijd dat we leerlingen zijn en verder studeren. Nu is het de tijd dat we onderwijs geven aan de mensen die nog nieuw zijn in het geloof.

Hoe graag we het ook zouden willen, dit leven is niet om een beetje op ons dooie gemakje doorheen te wandelen. Dit leven is van waarde voor het eeuwige leven. We hebben praktijk opdrachten meegekregen van Jezus om toe te passen in dit leven. Denk aan de oproep om het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid te zoeken in dit leven.

We moeten leren en onderwijzen. We moeten groeien in het kennen van Gods verlangen en dat overdragen aan de mensen om ons heen. Eigenlijk zouden we allemaal een theologie opleiding moeten volgen. Zoeken naar wat God ons wil vertellen en er naar leren leven.

En daarom is dit zo belangrijk en gebruikt Paulus van die heftige woorden. Het is geen grapje, het is Gods weg die Hij met ons wil gaan. Het moge duidelijk zijn, we hebben een opdracht gekregen en daar moeten we mee aan de slag gaan. Vandaag nog.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

De bijbel als een boek om van te leren

2 Timotheus 3

14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Timotheus 3:14-17)

Het opmerkelijke hier is de nadruk die Paulus legt op de heilige Schriften. Het evangelie staat bij ons in het nieuwe testament, waarvan deze brief een onderdeel is, maar het evangelie staat niet in het oude testament. Waarom is het oude testament dan nog steeds zo belangrijk voor Paulus?

Voor Paulus zijn de heilige Schriften nog steeds te gebruiken voor het onderwijs, voor corrigeren van het leven, voor het opvoeden in rechtvaardigheid. En dat zijn geen kleine ingrepen, dat is een van de hoofd onderdelen van ons geloof. Waarom grijpt Paulus dan terug op het oude testament, de geschriften die nog vallen onder de wetten van Mozes?

Dat heeft te maken met het feit dat God altijd dezelfde is gebleven. De God van het oude testament is precies dezelfde God als het nieuwe testament. En ook Jezus heeft het er over dat er geen komma van de wet zal verdwijnen ondanks het kruis. De woorden van het oude testament zijn net zo het hart van God als de woorden van het nieuwe testament. Het verlangen van God druipt van elke pagina in de bijbel.

En dat is wat Paulus zag en wij ook moeten zien in de bijbel. We kunnen wel zweren bij de bijbel en het zo hoog in het vaandel zetten, maar als we het niet gaan toepassen op ons eigen leven heeft de bijbel geen kracht. We moeten woorden proeven en in ons leven laten rondgaan als een lied dat we niet meer uit ons hoofd kunnen krijgen.

Want als we zo de bijbel gaan lezen dan maakt het van ons mensen die God toebehoren, volmaakt, tot elke goede werken volkomen toegerust.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Goed moraal leven

2 Timotheus 3

13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. 14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Timotheus 3:13-17)

Eigenlijk is het huidige moraal een systeem dat gedoemd is te falen. Het moraal is zo flexibel dat er op een gegeven moment geen houden meer aan is. Waarom mag een man wel met een man trouwen, maar niet met twee vrouwen of welke andere optie er ook mogelijk is? Waarom mag iemand wel veranderen van geslacht, maar wordt men voor gek aangekeken als men thuis blijft om voor de kinderen en de man te zorgen.

Er is simpelweg geen moraal meer dan de lusten waaraan men zichzelf wil overgeven. En dat is gewoon geen moraal, dan is het einde zoek. Men misleid zichzelf en anderen. En daar moeten wij ons verre van houden. Wij hebben de bron van het moraal, het onderwijs van God.

En Paulus roept Timotheus op om daar aan vast te houden. De heilige Schriften waar Paulus het hier over heeft zijn dezelfde geschriften die wij hebben in het oude testament. Want Paulus weet dat de God van het oude testament dezelfde God is als de God die Jezus naar de aarde zond. Die woorden zijn het nog steeds waard om het hart van God te begrijpen.

Wij hebben een moraal die niets te maken heeft met de lusten die in ons leven branden. Wij hebben een moraal die komt van de Schepper van hemel en aarde. Zoals Hij het bedoeld heeft, dat wij werkelijk tot ons recht komen. En zolang de wereld God niet serieus neemt zal het moraal alleen maar erger worden, daar kunnen we met Paulus van uitgaan.

En daarom moeten wij alleen maar sterker worden in onze overtuiging en ons vertrouwen op God en Zijn Woord. Hij is onze leidraad in een goed moraal leven.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Godvrucht en vervolging

2 Timotheus 3

12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Timotheus 3:12)

Hoe komt het dat we als christenen in Nederland weinig last hebben van vervolging? Heeft het te maken met onze geschiedenis waarin zowat iedereen christen was?

We hebben inderdaad een lange geschiedenis in het christendom. Maar er zit een gevaar aan een christelijke maatschappij, het christendom wordt dan een cultuur waarbij mensen zich voelen aangetrokken. Het is dan de cultuur die de basis wordt van het geloof en niet het vertrouwen in God. En dat kunnen we sterk zien in Nederland.

Nu de cultuur aan het veranderen is, veranderen ook veel christenen. Want wat vroeger niet als normaal werd gezien, wordt nu wel geaccepteerd onder christenen. We worden langzaam meegetrokken met de cultuur van onze maatschappij zonder dat we er bij nadenken. Maar als we de christelijke cultuur nu tegen het licht van de bijbel houden zullen we grote verschillen zien.

In dit vers legt Paulus heel duidelijk een link tussen het godvruchtig willen leven en de vervolging. En het godvruchtig willen leven heeft te maken met het verlangen om God lief te hebben. Het is een persoonlijke keuze waarin we ons niet laten beïnvloeden door de cultuur om ons heen. Het evangelie, het verlangen van God wordt dan onze basis.

En op het moment dat we die keuze maken gaan we niet langer mee met de stroom van de cultuur. Het verlangen om godvruchtig te leven brengt ons in een positie die de rest van de wereld niet kan en wil accepteren. En daar komt dan de vervolging vandaan. Het verlangen om godvruchtig te leven is geen veilig verlangen hier op aarde, maar wel het goddelijke verlangen.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Navolging

2 Timotheus 3

10 Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, 11 in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Timotheus 3:10-12)

We hebben geen keuze in hoe we Jezus volgen, het is alles of niets. Timotheus heeft Paulus nagevolgd in alles, of het nu de levenswandel was of de vervolging, Timotheus was trouw. Het is voor ons ook een oproep om te volgen, niet zomaar een beetje hier en daar zodat we onszelf christen kunnen noemen, maar radicaal.

Het rijtje dat Paulus oplepelt is niet zomaar een rijtje, het is een lijst van standvastigheid en ijver. Timotheus heeft er werkelijk alles aan gedaan om Paulus te volgen. En dat mag ons moed geven om ook sterk te staan in ons geloof. Met vertrouwen op God mogen we elke dag stappen nemen die in het licht staan van Gods verlangen.

Misschien komt de vraag in ons op, waarom was Timotheus Paulus aan het volgen? Waarom volgde Timotheus Jezus niet? En dat heeft alles te maken met evangelisatie, met het bereiken van mensen. Evangelisatie is namelijk meer dan woorden, het is een leven in navolging die andere mensen ook kunnen volgen. Volg mij zoals ik Jezus volg. Daar is helemaal niets verkeerds mee, tenzij we mensen oproepen om ons te volgen om wie wij zijn.

Zoek naar mensen in jouw leven die het waard zijn om te volgen. We mogen die mensen nadoen in hun liefde voor God. En als we daarin groeien komen we vanzelf op het punt dat we Jezus zelf volgen, want dat is het uiteindelijke doel. Timotheus volgde Paulus niet omdat Paulus zo’n goede man of leider was. Timotheus volgde Paulus omdat hij zag dat in Paulus het werkelijke leven in God is.

En dat is het evangelie volgen, het is zoeken naar een levenswandel die in God is. En of we daar nu een mooie christen als voorbeeld voor nemen of Jezus zelf, het moet hetzelfde resultaat hebben. En daar moeten we op hopen, daar moeten we naar verlangen. Laten we dit leven als een wedstrijd zien met als doel de kroon van de overwinning.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Jannes en Jambres

2 Timotheus 3

8 Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. 9 Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. (2 Timotheus 3:8-9)

Als deze Jannes en Jambres echt verlangden naar de werken van God voor het volk Israel zouden ze nooit tegen Mozes tekeer zijn gegaan. En daar ligt de sleutel van een eensgezinde kerk. Wat is ons doel in de kerk? Hebben wij tot doel dat we als gemeente onderdeel zijn van het Koninkrijk van God? Hebben wij als doel het plan van God met de gemeente te volbrengen?

Als we twijfelen bij de laatste twee vragen dan moeten we onszelf afvragen of we wel echt met het volgen van Jezus bezig zijn. Want wat is dan wel ons doel met onze lidmaatschap van de gemeente?

Sommige mensen zijn nu eenmaal lid omdat hun ouders lid waren. Andere mensen hebben weer andere motieven. Het voorbeeld van Jannes en Jambres is misschien extreem en vallen we niet in die categorie, maar daarmee moeten wij deze verzen niet afdoen als irrelevant.

Het volgen van Jezus betekent dat wij accepteren wat Hij aan het doen is in de gemeente. We accepteren de leiderschap, we accepteren de weg waarop de gemeente gaat. En als we zien dat de gemeente een verkeerde weg opgaat dan beginnen we met bidden. Dan bidden we net als in het ‘Onze Vader’: laat Uw wil geschiedde, laat Uw Koninkrijk kome.

We moeten een doel hebben, het doel dat Jezus heeft met de gemeente. En alleen dan mogen we weten dat we op de juiste weg wandelen. Met een grote mond de gemeente proberen te veranderen zal niet werken, wij moeten bij onszelf beginnen. Hij is ons verlangen, Zijn verlangen is ons doel.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

De bron van het moraal

2 Timotheus 3

5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. 6 Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, 7 die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. (2 Timotheus 3:5-7)

Moraal is een flexibel begrip, we kunnen dat heel duidelijk in de maatschappij zien. Wat we bestempelen als goed en kwaad veranderd met de jaren, zelfs in ons eigen leven. Religie is een lange tijd de belangrijkste bron geweest van het moraal. De wetten die beschreven zijn in de bijbel zijn veelal de basis van onze grondwet. Maar langzamerhand verdwijnt elke vorm van goddelijk moraal, mensen willen zelf kunnen bepalen wat de moraal is.

En dat is de bron van de ‘schijn van godsvrucht’. Op het moment dat we zelf gaan bepalen wat ons moraal is, kunnen we er van uitgaan dat ons leven perfect is. We leggen onszelf namelijk geen lasten op waar we geen zin in hebben. Dit komt ook voor in de kerk op het moment dat we aan de gang gaan met interpretaties waardoor we onszelf beschermen tegen de wetten die in de bijbel beschreven staan.

En dan is de kracht van het evangelie verdwenen. De kracht van het evangelie zit hem juist in het accepteren van het hele evangelie. Elk onderdeel dat God in ons leven wil bewerkstelligen door het werk van Jezus moeten we accepteren. Op het moment dat we er een loopje meenemen en gaan accepteren dat bepaalde zonden helemaal niet zo erg zijn, is er geen kracht meer in de genade van God.

Zonden zijn slecht en het is Gods moraal waar wij dat aan moeten staven. Dit is niet terug gaan naar wetticisme, dit is vooruit kijken naar het doel dat God heeft met het werk van Jezus. En een onderdeel daarvan is de waarschuwing van Paulus, we moeten weggaan van de mensen die het daar niet zo nauw meenemen, mensen die vol zijn van hun eigen gelijk.

God is ons moraal en daar moeten wij naar op zoek. We moeten niet gedreven worden door allerlei begeerten, maar gedreven worden door het verlangen naar de waarheid. En als dat onze drijfveer is dan hoeven wij ons over het moraal geen zorgen te maken. De kracht van het evangelie in ons zal ons in de werkelijke godsvrucht leiden.

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off