Category Archives: 40 Matheus

Mate van geloof

Johannes 11 20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. 21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, 22 maar … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on Mate van geloof

Intimiteit met de Vader

Johannes 7 53 En ieder ging naar zijn huis. 1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En ‘s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on Intimiteit met de Vader

Het woord aannemen van de Vader

Johannes 5 39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. 41 Eer van mensen … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on Het woord aannemen van de Vader

De werken van God doen

Johannes 5 33 U hebt mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd. 34 Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg Ik opdat u behouden wordt. 35 Hij was de brandende … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on De werken van God doen

Lezen wat er niet staat

Johannes 4 8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag. (Johannes 5:8,9) Jezus … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on Lezen wat er niet staat

Kostbaar bloed

1 Petrus 1 17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 60 1 Petrus | Comments Off on Kostbaar bloed

Er mee bezig zijn

1 Petrus 1 10 Naar deze zaligheid hebben  de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11   Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 60 1 Petrus, 62 1 Johannes | Comments Off on Er mee bezig zijn

Jezus terecht wijzen

Matheus 16:13-23 22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! (Matheus 16:22) Een valkuil waar menig (misschien wel alle) Christen in valt. Wij … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Jezus terecht wijzen

Je bent wat je doet

Openbaring 22 15  Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. (Openbaring 22:15) Ik ben toch wel goed, het is toch niet zo slecht met mij? Ik … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 66 Openbaring | Comments Off on Je bent wat je doet

Het wordt erger

Openbaring 22 11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 66 Openbaring | Comments Off on Het wordt erger