Category Archives: Bible

De weg

Handelingen 15 35 En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden, met nog veel anderen, het Woord van de Heere. 36 En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze broeders … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on De weg

Beloften

Handelingen 13 22 En nadat Hij hem had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Beloften

Leven van gebed

Handelingen 12 12 En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. 13 Toen Petrus aan de deur van de poort … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Leven van gebed

Vooruit kijken

Handelingen 3 17 En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, 18 maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Vooruit kijken

Compleet evangelie

Lukas 24 44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on Compleet evangelie

Het licht

Lukas 23 26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. 27 En een grote menigte van volk … Continue reading

Posted in 42 Lukas, Bible | Comments Off on Het licht

Zwaarden

Lukas 22 48 En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus? 49 En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen Hem: Heere, zullen wij er met … Continue reading

Posted in 42 Lukas, Bible | Comments Off on Zwaarden

Waardig

Lukas 21 34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 35 Want als een strik … Continue reading

Posted in 42 Lukas, Bible | Comments Off on Waardig

Beloning

Lukas 19 18 Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. 19 En hij zei ook tegen hem: En u, wees machthebber over vijf steden. 20 En een ander kwam en zei: Heer, zie uw … Continue reading

Posted in 42 Lukas, Bible | Comments Off on Beloning

Populistisch leiderschap

Lukas 19 11 Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. 12 Hij zei dan: Een … Continue reading

Posted in 42 Lukas, Bible | Comments Off on Populistisch leiderschap