Vallen over woorden

Psalm 59

9 Maar U, HEERE, U lacht om hen,
U bespot alle heidenvolken.
10 Tegenover zijn macht wacht ik op U,
want God is mijn veilige vesting.
11 Mijn goedertieren God zal mij te hulp komen,
God zal mij op mijn belagers doen neerzien.
12 Dood hen niet, anders vergeet mijn volk het;
doe hen rondzwerven door Uw kracht,
werp hen neer, Heere, ons schild,
13 om de zonde van hun mond, om het woord van hun lippen.
Laat hen gevangen worden in hun trots,
om de vervloeking en om de leugen die zij vertellen.
14 Vernietig hen in Uw grimmigheid,
vernietig hen, zodat zij er niet meer zijn;
laat hun weten dat God Heerser is in Jakob,
ja, tot aan de einden der aarde. Sela
(Psalm 59:9-14)

Het is tijd dat de kerk dit leert bidden. Nergens in de bijbel staat er dat we vrienden moeten worden met de wereld, sterker nog, God wil ons er juist uit halen. Het moet ons duidelijk worden dat Jezus kwam om een nieuw koninkrijk te brengen, het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk waar we los zijn van deze wereld.

We kunnen vallen over deze bewoording van David, maar dan hebben we het “socialistische virus” al te pakken. Alsof er in elk mens iets goeds zit, dat is er niet. De wereld ziet alles door de bril van de leugenaar, er is geen zuiverheid in hun harten. De strijd is echt, ook in het hart van de wereld.

Soms moeten we even niet naar het nieuws luisteren, even niet naar de buren luisteren. Laat ons maar een sekte, met onze leider Jezus, laat ons maar een vreemde eend in de bijt zijn. Als de heiligheid, de liefde, de rechtvaardigheid in God maar overwint.

Val niet over de bewoording, zoek naar het hart achter deze psalm. Want dat is het hart dat aan het kruis hing. De liefde die iedereen wil redden, maar niet ten koste van rechtvaardigheid. Want dan zou die liefde niet meer perfect zijn.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vallen over woorden

Uit handen geven

Psalm 59

Word wakker, kom mij tegemoet, en zie.
6 Ja U, HEERE, God van de legermachten, God van Israël,
ontwaak om al deze heidenvolken te straffen;
wees niemand genadig van wie trouweloos onrecht bedrijven. Sela
7 Tegen de avond keren zij terug,
zij grommen als honden
en trekken de stad rond.
8 Zie, hun mond vloeit over;
zwaarden komen van hun lippen.
Want, denken zij, wie hoort het?
(Psalm 59:5b-8)

Iedereen heeft het recht om dit te bidden. Bidden mag altijd. Het probleem is, God mag antwoorden hoe en wanneer Hij wil. En daar zit hem het probleem met veel mensen, wij willen graag het antwoord zelf bepalen. Maar is dat wel mogelijk, hebben wij wel de mogelijkheid om rechtvaardig te handelen?

Daar waar de reformatorische kerken vast hebben gehouden aan de slechtheid van de mensen, is de charismatische beweging mee bewogen met het idee dat er altijd wel wat goeds in een mens zit. En dat is simpelweg niet zo, maar doordat we dit als waarheid zijn gaan accepteren staat God opeens in een slecht daglicht. Zijn oordeel wordt in twijfel getrokken, door wie? Ons.

Wij moeten leren bidden met vertrouwen dat God het juiste zal antwoorden. En dat is een grote stap in het geloof. Werkelijk alles uit handen geven, want dat is wat deze psalm doet. Want wat David hier bidt lijkt misschien wel een beetje haatdragend, maar hij geeft het uit handen.

Het maakt niet uit hoe je bidt, als het bidden maar betekent dat je het uit handen geeft. Want dan zitten we aan de veilige kant van het leven. Daar waar God doet waar Hij goed in is, rechtvaardig handelen op ons gebed.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Uit handen geven

Karakter

Psalm 59

1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; toen Saul dienaren gezonden had om het huis van David te bewaken en hem te doden.
2 Red mij van mijn vijanden, mijn God,
zet mij in een veilige vesting voor wie tegen mij opstaan.
3 Red mij van wie onrecht bedrijven,
verlos mij van de mannen van bloed.
4 Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel,
sterke mannen scholen tegen mij samen, HEERE,
zonder overtreding of zonde van mijn kant;
5 zij komen aansnellen en maken zich gereed,
zonder misdaad van mijn kant.
Word wakker, kom mij tegemoet, en zie.
(Psalm 59:1-5)

Veel van Davids psalmen roepen uit in angst. Waarom zou dat nu zo gebeuren? David was gezalfd door Samuel om koning te worden, maar hij had er niet om gevraagd. Dan zou het toch zo moeten zijn dat de opdrachtgever ook voor de rest zou zorgen. Want nu is het zo dat David elke psalm moet volschrijven met wanhoop gebeden.

Is dit het leven van een christen? Zo ja, waarom zou dit het leven van een christen zijn? Om hier antwoord op te krijgen moeten we eerst onze hele levensvisie opzij zetten. Want zolang we met de huidige maatstaven werken is elke vorm van ongeluk niet plezierig.

De huidige maatschappij heeft zo’n beeld geschapen van het perfecte leven waarin niets fout gaat, dat we ons niet meer zouden kunnen voorstellen dat als het leven tegenzit we dat zouden omarmen. We moeten schijnbaar vechten tegen alles wat ons emotioneel tegen staat. Ik wil dit doen, dat moet ik dat doen. Niemand mag mij tegenhouden drugs te gebruiken voor mijn plezier, niemand mag mij tegenhouden om een baby aborteren want ik ben er nu niet aan toe.

Het gaat niet om de omstandigheden, het gaat om hoe wij in die omstandigheden staan. David zou nooit de man naar Gods hart zijn geweest als hij niet door deze fases van zijn leven was gegaan. Het gaat om hoe wij handelen, welk probleem we ook krijgen. En hoe meer tegenstand, hoe sterker wij er uit zullen komen. En dat is het doel en zo zal David deze psalmen blijven zingen. Uitroepen naar de Vader, Hij is het die verlossing brengt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karakter

Veilige Godsdienst

Psalm 58

7 O God, breek hun tanden in hun mond;
breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE.
8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven;
legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken zijn.
9 Laten zij vergaan als een smeltende slak;
laat hen, als de misgeboorte van een vrouw, de zon niet zien.
10 Voordat uw kookpotten de doornstruik voelen,
zal Hij hen als in brandende toorn levend wegvagen.
11 De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet;
hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.
12 De mens zal zeggen: Ja, er is loon voor de rechtvaardige!
Ja, er is een God Die op de aarde recht doet!
(Psalm 58:7-12)

Doe het niet zelf, nooit, vertrouw op God dat Hij het zal doen. Niemand heeft het zelf in handen. Dat maakt het christelijke geloof een erg veilig geloof. Wij hoeven niet, sterker nog, wij mogen geen geweld gebruiken.

Maar wij mogen wel bidden, wij mogen wel verlangen naar Gods hand. En ook daar hoeft niemand bang voor te zijn. Als je niet in een god gelooft zal er natuurlijk niets gebeuren, of toch wel? En als je wel in de God gelooft die alles gegeven heeft in liefde voor ons, mogen we weten dat God rechtvaardig zal handelen.

Hij handelt uit liefde en rechtvaardigheid. En als we dan dit gebed lezen moeten we het niet verwarren met een onrechtvaardige God die uit onrechtvaardige woede zal handelen. Maar dat betekent niet dat er geen woede zal zijn. Hij blijft rechtvaardig en in ons leven hebben wij altijd verantwoordelijkheid voor alles wat we doen.

We zullen deze gebeden alleen leren begrijpen als we God hebben leren kennen. Mensen zullen deze verzen zien vanuit socialistische compassie, maar daarin gaat men uit van het goede in de mens. En dan zal dit lied pijn doen, maar als we God leren kennen als rechtvaardig en vol van liefde, dan begrijpen we dat er keuzes gemaakt worden die wij niet begrijpen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Veilige Godsdienst

Dagelijks gebed

Psalm 58

7 O God, breek hun tanden in hun mond;
breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE.
8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven;
legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken zijn.
9 Laten zij vergaan als een smeltende slak;
laat hen, als de misgeboorte van een vrouw, de zon niet zien.
10 Voordat uw kookpotten de doornstruik voelen,
zal Hij hen als in brandende toorn levend wegvagen.
11 De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet;
hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.
12 De mens zal zeggen: Ja, er is loon voor de rechtvaardige!
Ja, er is een God Die op de aarde recht doet!
(Psalm 58:7-12)

Vele van ons bidden dit gebed dagelijks. Misschien zijn we ons er niet van bewust maar het onze Vader begint met dit gebed. Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil geschiede. Woorden die verlangen naar Gods liefde, Gods rechtvaardigheid hier op aarde.

Dit zijn geen woorden van haat naar mensen, dit is het kwaad haten. En mensen hebben daarin een keuze. En die keuze moeten wij accepteren, maar dat heeft wel gevolgen. We leven niet in een wereld waarin we geen verantwoording meer hoeven af te leggen. Het lijkt misschien wel zo, alsof we alles mogen doen wat we willen, maar de werkelijkheid is anders.

Ieder van ons maakt keuzes, maar die keuze heeft wel gevolgen. We kiezen het licht of de duisternis. En zij die het licht kiezen mogen vol van verlangen zijn dat het licht voor eeuwig zal blijven schijnen. Dat de duisternis verdwijnt. Dit is geen haat naar mensen, dit is de haat tegen het kwaad.

Er is een groot verschil tussen de islam en het christendom. De islam neemt het heft in eigen handen, met geweld wil men deze woorden opvolgen. Maar het gebed is duidelijk, God moet het doen. En daar mogen wij in berusten als christenen, bidt voor Zijn komst, Hij zal het doen. En alleen mensen die echt het geloof hebben zullen bidden: “laat uw koninkrijk komen.”

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Dagelijks gebed

Gulden middenweg

Psalm 58

4 De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder;
de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot.
5 Zij hebben vurig vergif, het lijkt op vurig slangengif;
zij zijn als een dove adder, die zijn oren dichtstopt,
6 die niet wil luisteren naar de stem van de bezweerder,
van hem die kundig bezweringen doet.
(Psalm 58:4-6)

Als reformatorische christenen hangen wij heel erg aan het slechte van de mensen. Dat is helemaal niet zo erg, maar we kunnen daarin wel doorschieten. Als charismatische christenen zijn we dit idee liever kwijt dat rijk. Het bloed van het lam is meer dan genoeg, dus we hoeven het er niet meer over te hebben.

En zoals we vaker in het leven tot de conclusie komen, zit de waarheid ergens in het midden. Want we moeten niet vergeten dat de bijbel er heel duidelijk over is. Er is niets, werkelijk niets goeds in ons. En als we dat stukje gaan vergeten dan bestaat het gevaar van een socialistisch christendom. Een christendom dat voort komt uit het zo gezegd het goede dat in ons zelf zou leven, het ying-yang christendom.

Het zondige natuur mag geen enkele ruimte krijgen in ons geestelijk leven. En daar hebben we een punt als reformatorische christenen. Uitkijken voor de valsheid in ons. Maar daar kunnen we ook te ver in gaan. Want er is wel degelijk een weg waarin we bevrijdt worden, bevrijdt van die zondige natuur. De doop is daar het ultieme beeld van.

Daar sterft namelijk onze oude natuur en mogen we opstaan in het nieuwe leven. Geboren worden uit God. Het ligt in het midden, we mogen het niet afdoen als iets dat niet bestaan heeft in ons leven. Maar we mogen het ook niet zoveel eer geven dat het onoverwinnelijk is. Het gevecht moet er zijn en de overwinning is in de kracht van de Heilige Geest.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gulden middenweg

Niets goeds

Psalm 58

1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’.
2 Spreekt u werkelijk recht, raad van rechters?
Oordeelt u billijk, mensenkinderen?
3 Veeleer bedrijft u onrecht in uw hart;
uw handen wegen geweld af op de aarde.
(Psalm 58:1-3)

We hebben waarschijnlijk wel gehoord van de roze bril. Een bril waardoor we alles heel rooskleurig inzien. De vraag is in hoeverre we niet allemaal zo’n bril op hebben, een bril die niet laat zien hoe het werkelijk in elkaar zit. Gekleurd door het onrecht in ons hart.

Onze reformatorische kerken hebben dat feilloos door. We zijn niet te vertrouwen, er is niets goeds in ons. Soms gaan de meer charismatische kerken er teveel vanuit dat er wat goeds in ons is waardoor we God toch wel kunnen dienen. Dat is er simpelweg niet, er is niets goeds in ons, daar is de bijbel heel duidelijk over.

Wij kunnen geen goed oordeel geven, wij kunnen niet rechtspreken. Daarom is het zo gevaarlijk om net te doen alsof we de Heilige Geest hebben. Het kan gewoon niet uit ons komen. Het moet ECHT uit God komen en daar moeten we naar toe gaan. Neerleggen wat er in ons is, niet vermengen onze eigen emotionele goedheid en de kracht van de Heilige Geest.

Dit is geen deprimerende boodschap, dit is de boodschap die God aan het kruis heeft laten zijn. Hij wil ons verlossen, bevrijden van de zonden. Maar dan moeten we met Jezus ook sterven aan onszelf. Er is niets in ons dat het goed doet, maar als de Heilige Geest in ons leven komt gaat dat totaal veranderen. Een nieuw leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niets goeds

Oprechte woorden

Psalm 57

10 Ik zal U loven onder de volken, Heere;
ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.
11 Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel,
Uw trouw tot de wolken.
12 Verhef U boven de hemel, o God;
Uw eer zij over de hele aarde.
(Psalm 57:10-12)

Als je deze verzen leest dan lezen we niet de woorden van een religieuze man die zich geroepen voelt om psalmen te zingen. Dat is ook niet wat God in ons zoekt. Elk geestelijk lied dat we zonder enige bewustzijn zingen is net zo erg als het zingen van een smartlap. Het is leeg en heeft niets te maken met het verhogen van God.

David is doordrongen van Wie God is, hij kent Hem, hij heeft Hem ervaren in zijn leven. En vanuit dit kennen schrijft hij liederen die zijn Heer prijzen. Hij heeft geen oude liederen nodig die door andere mensen zijn geschreven, hij zingt vanuit zijn hart.

En de kerk van vandaag moet ook weer op die plek komen. Liederen die uit het hart komen, liederen die niet geschreven zijn om weer een album te produceren, maar liederen komen vanuit het verlangen van de gemeente. Nieuwe liederen. Waarom zijn we zo bang? Is het niet erger om liederen zonder ons hart te zingen?

Het moet ons verlangen zijn, het moet ons leven worden. Als wij maar blijven zoeken naar de juiste manier van religie komen we nooit voor de troon van God. We moeten Zijn aangezicht zoeken, we moeten zingen vanuit ons hart. Vergeet even hoe het klinkt, de Vader zoekt naar het hart dat oprecht is. En daar komen deze woorden vandaan.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprechte woorden

Mijn hart is bereid

Psalm 57

8 Mijn hart is bereid, o God,
mijn hart is bereid;
ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.
9 Ontwaak, mijn eer,
ontwaak, luit en harp;
ik zal de dageraad doen ontwaken.
(Psalm 57:8-9)

Verzen van hoop, verzen van een verlangen dat verder gaat dan alleen God die ons te hulp komt. David wil niet alleen dat God komt helpen, dat God zijn leven veranderd. En dat moeten we niet vergeten, Jezus is gekomen om ons leven te veranderen. Hij wil in ons komen door de kracht van de Heilige Geest en vruchten dragen die hemels zijn.

En daar mag jij op gericht zijn in dit leven. Een God die met Zijn goedheid, Zijn liefde, Zijn kracht in jouw leven wil komen om het aan te raken. Te veranderen, op te schonen, te bevrijden. En dat is geen sprookje, dat is niet iets wat je zelf moet opwerken, het enige dat je nodig hebt is geloof.

Vertel je zelf, wakker te worden uit deze nare droom waarin we leven. Ontwaak, mijn eer, ontwaak, mijn hart om God te bezingen vol van vreugde. Het is geen last, het is een vreugde om net als David voor de troon van God te zijn, Hem lief te hebben omdat Hij ons eerst lief had.

Vertel jezelf om op te staan, prijs de Heer, mijn ziel. Loof Hem want Hij is goed. Wees bereidt, mijn is bereid. Niets staat er meer in de weg om het evangelie helemaal te omarmen. Alles in mij door het vuur van de Heilige Geest te reinigen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mijn hart is bereid

Karma

Psalm 57

7 Zij hebben een net gereedgemaakt voor mijn voeten,
mijn ziel werd neergebogen;
zij hebben een kuil voor mij gegraven,
maar zij zijn er zelf middenin gevallen. Sela
(Psalm 57:7)

Waar komt het idee van karma vandaan? Het is een leuke gedachte die de wereld koestert en er worden zelfs youtube video’s van gemaakt waar we om kunnen lachen. Het idee is heel simpel, mensen die met kwade bedoelingen het ongeluk over zich afroepen. En als christenen willen we hier natuurlijk helemaal niets mee te maken hebben.

Maar wat als de bron van deze theorie nu niet uit een verkeerde hoek komt. Wat als God de bron is van deze theorie. Want God werkt echt niet alleen met ons mensen die netjes naar de kerk gaan. Hij regeert Hij werkt in het leven van iedereen. Daar hebben mensen het woord karma voor gebruikt, maar in werkelijkheid is het onze hemelse Vader.

Want God regeert, God is rechtvaardig. En dan kijkt Hij echt niet naar onze lidmaatschap van een kerk. Dat is het laatste wat Hem boeit. Hij kijkt naar ons leven, Hij kijkt naar wat wij doen met welke motivatie. Wat wij zaaien is wat wij oogsten en dat is bijbels.

Wees bewust van hoe je leeft, wat je andere mensen aandoet. Juist wij christenen zullen zwaarder beoordeelt worden op ons gedrag. Graaf geen kuil voor een ander, laat je gedachten niet gevuld zijn met haat, bitterheid of boosheid. Want dan ben je al bezig met het graven de kuil. Je vult je leven met plannen om andere mensen tegen te staan. Het komt terug, doe het niet. God is rechtvaardig.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karma