Welzalig

Psalm 1

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. (Psalm 1:1-2)

Er komt een moment in ons leven dat we werkelijk vreugde vinden in de wet van God. Het klinkt misschien raar maar het wordt gewoon leuk om de wet te lezen. Er komt een afkeer van de dingen in deze wereld, we voelen ons al misselijk bij de gedachte aan de losbandigheid van de wereld. En de schrijver van deze psalm snapt dat helemaal.

Deze psalm is geen zondagsschool liedje die we leuk kunnen meezingen, deze psalm is een confrontatie met ons leven waarin we het misschien niet zo nauw nemen met de wet van God. Een leven waarin we maar al te graag luisteren naar wat de wereld ons te vertellen heeft. De roddels over de bekende nederlanders, de grootspraak waarin zonden en ongerechtigheid worden verheerlijkt.

Je bent pas echt gelukkig als je er niet bij hoort, als je geen vreugde vindt in de lege woorden van de wereld. Je bent pas echt gelukkig als je de wet leest en ziet hoe mooi het is. Je bent pas echt gelukkig als je niet hoeft te vechten voor een plek in de maatschappij. Je bent pas echt gelukkig als je vecht voor een rechtvaardig leven waarin God alle lof en eer ontvangt.

We kunnen geen vrienden zijn van deze wereld, want deze wereld veracht onze God. De psalmist heeft het over zondaars en spotters, mensen die God niet vrezen. En zo gauw we daar een relatie mee aangaan zal het ons leven verpesten en zullen we nooit echt gelukkig worden.

Echt geluk zit hem in de wet des Heeren, echt geluk zit hem in het verlangen naar Zijn Koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid. En daar moeten we onszelf van overtuigen. De wereld kan ons nooit dit geluk geven, deze blijdschap over een perfect leven, een leven dat in rechtvaardigheid wandelt. Welzalig is de man die wandelt in de vreugde van de wet.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Actief geloof

2 Petrus 3

17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. 18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2 Petrus 3:17-18)

Als christen hebben we een hele duidelijke taak en dat is dat we actief zijn in ons geloof. Actief bezig zijn om niet te vallen, actief bezig zijn om te groeien in God. En we hebben werkelijk een vastigheid in ons geloof als ons geloof rotsvast in Jezus is, de relatie dynamisch is en werkelijk interactie heeft.

We kunnen Jezus niet zien als een standbeeld waarachter een god verscholen zit waarin we moeten geloven. Jezus zit niet ergens op een troon waar we geen toegang hebben. We zijn nu op een geestelijke reis samen met Jezus zoals de discipelen ook op reis waren. En in die context moeten we deze verzen lezen, in die context moeten we hard werken aan ons geloof.

Want onze vastigheid is niet een religie of een kerk, onze vastigheid is in Jezus, Hij is onze hoop en daar moeten we sterk in staan. Als we Jezus niet kennen, dan is onze christelijke identiteit helemaal niets waard. Want dat is de bron voor de losbandigheid en normloosheid in onze kerken. Mensen die Jezus niet persoonlijk kennen, maar de religie christendom aanhangen, zij maken van het christendom wat zij willen dat het voor hen is.

Groeien in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus doen we niet door leuk elke zondag naar de kerkdienst te gaan. Het is werk. Zoals een relatie, een huwelijk ook werk is, zo is onze relatie met Jezus ook werk. Wees op je hoede, luister niet naar de wereld, zij zijn de normloze mensen die geen enkele vrees hebben voor God. Luister naar de Heilige Geest die jou de liefde van Jezus wil openbaren.

Petrus sluit zijn brief af met een hele sterke waarschuwing die wij helemaal tot ons moeten laten doordringen. Het geloof is niet een religie, het geloof is een leven met Jezus waarin we Hem beter moeten leren kennen. En daarom moeten we actief blijven zoeken naar de bron van dat leven. Niet luisteren naar de wereld om ons heen, maar luisteren naar wie Jezus is voor ons.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Elk moment

2 Petrus 3

14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. (2 Petrus 3:14-16)

Het moet nu onderhand wel duidelijk zijn, we kunnen niet zomaar leven alsof we in een wachtkamer zitten. Als Jezus terugkomt dan kunnen we het ons niet permitteren dat we ons leven vergooien met de dingen van deze wereld. De eerste keer dat we thuis bleven en onze ouders wel op vakantie gingen, wat deden we op die dag dat we wisten dat ze thuis zouden komen? Het hele huis kreeg een poetsbeurt.

En zo roept Petrus ons op om actief ons leven schoon te houden, want we weten niet wanneer Jezus terugkomt. En dat is het hele punt. Maar wij worden al moe bij het lezen van de tien geboden. We willen niet elke keer geconfronteerd worden met wat we verkeerd doen. En dat is ook helemaal niet de bedoeling, we moeten geconfronteerd worden met het goede dat we wel moeten doen.

Er zijn misschien mensen die het allemaal niet zo serieus nemen. Het duurt zo lang, het zo nog wel even een tijdje duren. Maar dat het zo lang duurt moeten we positief inzien, het is om ons de tijd te geven. Het is Zijn genade dat we deze tijd hebben.

Natuurlijk zijn er mensen die er hun eigen draai aan willen geven, maar als we dichtbij de openbaringen van God blijven dan zullen wij dit hart hebben. Het hart dat verlangt om de wil van God te doen, om altijd klaar te staan om Jezus te ontvangen. Dit is niet een doctrine waarmee we het eens of oneens kunnen zijn, dit is leidend voor ons leven, het bepaald hoe wij in dit leven wandelen.

Vergeet elk excuus dat we elke keer weer verzinnen om maar niet moeilijk te hoeven doen. Wij moeten nu klaar staan als de vijf wijze maagden. Wij moeten Jezus verwachten, ook vandaag. Want ook vandaag kan Jezus komen.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Wat de toekomst brenge moge

2 Petrus 3

13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13)

Het gaat in dit vers om het woord verwachten. Het moet ons hart laten branden, het moet ons leven beheersen, het moet de rode lijn in ons leven zijn. Wij verlangen naar die belofte die God gegeven heeft en dat is geloof, dat is vertrouwen op de Schepper van hemel en aarde die Zijn Zoon gegeven heeft.

Hier is Hebreeen 11 vol van, mensen die hopen op de beloften van God, ook al zien ze niet de vervulling ervan. Geloven is verlangen naar wat God gaat doen, geloven is hopen op een tijd waarin Gods beloften volledig vervuld zijn. Het gaat niet om wat wij geloven het gaat om op Wie wij vertrouwen.

En dat is wat onszelf moeten afvragen. Want wij moeten bezig zijn met deze rode lijn in de bijbel die niet gestopt is bij het kruis maar doorgaat tot de wederkomst. Want dan zal er een nieuw hemel zijn en een nieuwe aarde, een plaats waar alleen maar gerechtigheid woont. En als oprecht christen is dit ons diepste verlangen om in die eeuwigheid van rechtvaardigheid te wandelen.

We zijn zoveel verloren door de tijd heen. De kerk heeft zoveel verkeerde afslagen genomen, maar nu is het de tijd dat we weer tot de kern komen. De kern van het evangelie, de kern die verlangt naar de rechtvaardigheid die in God is. Vul jezelf met dit verlangen, het komt niet aanwaaien. Zoals iemand met een hobby overal alleen nog maar postzegels ziet of treinmodellen zo moeten wij vol zijn van dit verlangen.

Het is dan geen hobby, maar het is van levensbelang, want alleen dan zijn we als de vijf wijze maagden die hun lamp vol hadden. Vul je leven met dit verlangen, vul je hart met de rechtvaardigheid die in God is. Want dan zie je werkelijk wat de toekomst brenge moge.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Wachtkamer metaliteit

2 Petrus 3

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. (2 Petrus 3:11-12)

Dit vat heel goed samen wat het doel is van ons leven hier op aarde nadat we de keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen. We zitten hier niet in een wachtkamer te wachten totdat we geroepen worden om voor Hem te verschijnen. Het leven dat wij hier hebben is een actief leven vol van het verlangen naar de dag die gaat komen.

Wat doen we in een wachtkamer? We zitten te wachten en misschien in een boekje te lezen of op de telefoon te kijken. We entertainen onszelf een beetje totdat we geroepen worden. En als we eerlijk zijn ziet ons leven er zo uit, we hebben het gezellig samen als gemeente, daarnaast hebben we ons eigen leven. We wachten wel af wat er ons op die grote dag te wachten staat.

Het is zo jammer dat we als christenen zo passief zijn geworden. Want dat is niet het doel dat Jezus met ons heeft, Hij stierf daar niet aan het kruis zodat wij hier in een wachtkamer terecht komen. Hij stierf aan het kruis zodat wij vandaag de dag het kwaad mogen overwinnen in ons leven. Nu is het de tijd dat wij met Hem opstaan uit de dood van de zonden.

En daarom verbindt Petrus het leven dat wij nu hebben met een heilig leven. Wij moeten de zonden zat zijn, wij moeten een heilige afkeer hebben tegen alles dat op ons afkomt en heel duidelijk het werk is van het kwaad. Wij moeten een diep verlangen hebben naar de heiligheid van Gods liefde hier op aarde. En daarom verlangen wij naar de komst in Jezus.

En dat is geen wachtkamer-verlangen dat is een diep verlangen naar al het goede in God. Wij verlangen dan naar echte liefde, wij verlangen dan naar echte blijdschap. De wereldse wachtkamer geeft ons alleen surrogaat, maar wij moeten weten dat het nep is. En wij moeten verlangen en daarom moet dat verlangen in ons leven in de kracht van de Heilige Geest, werkelijkheid worden.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Laat Uw koninkrijk kome

2 Petrus 3

10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.  (2 Petrus 3:10)

Dat deze dag komt als een dief in de nacht betekent niet dat we er geen rekening mee moeten houden. Jezus heeft het veelvuldig gezegd, wij moeten klaar staan alsof het elk moment kan gebeuren. Want het kan elk moment gebeuren, er is helemaal niet zoveel tijd meer. En misschien klinkt dit als retoriek, maar het is geen retoriek, het is de werkelijkheid waarop wij moeten vertrouwen.

We leven er maar op los, we genieten zoveel mogelijk, maar de vraag is zie jij wat Jezus zag? Jezus heeft het er over dat we alert moeten leven, dat we ons wapenrusting niet even moeten laten zakken. We leven in een tijd waarin we actief moeten zijn als christenen, waarin we werkelijk ons hart gericht moeten hebben op wat God wil doen.

We verliezen als we thuis blijven zitten in onze gemakkelijke stoel. We verliezen als we bezig blijven met het vergaren van zoveel mogelijk materiaal goed. Dit is geen gezeur, dit is het hart van het evangelie. Christenen moeten verlangen naar de komst van Jezus. Lees het Onze Vader maar eens, Jezus leerde ons daar om te verlangen naar het Koninkrijk waar God regeert.

Het is tijd dat wij onze aandacht weer eens ergens anders op richten dan waar de wereld zich op richt. Weg met de trots en arrogantie van wat we hebben en wat we bereiken. We richten ons nu op wat God wil bereiken. Laat Zijn koninkrijk komen, Zijn wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

God laat niet op zich wachten

2 Petrus 3

9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.  (2 Petrus 3:9-10)

Wat is nu 2000 jaar? Het is helemaal niets, het is helemaal niet zo lang geleden dat Jezus daar aan het kruis hing. Denk eens aan ons leven hoe snel dat voorbij gaat. Er zijn nu mensen die de tweede wereld oorlog nog hebben meegemaakt. Het gevoel zegt dat het zo lang geleden is omdat de ontwikkeling zo snel gaan en er haast geen bewijs meer is van de gevolgen van de oorlog, maar de praktijk is dat er mensen zijn die het nog hebben meegemaakt.

Wat is nu 10.000 jaar geschiedenis? En zo moeten wij leren kijken, want ons ongeduld is werkelijk nergens op gebaseerd. Zeker als we de evolutie theorie er ook nog eens bij zouden betrekken, dan is ons kleine leventje een lachertje en blazen veel te hoog van de toren.

God heeft alles in Zijn hand, Hij is het begin en het einde tegelijk. En daar moeten we van doordrongen raken, wij zijn een klein schakeltje in het hele proces, een schakeltje dat geliefd is door de hemelse Vader. En wij mogen als Zijn schepping, als Zijn kinderen er op vertrouwen dat alles goed komt, op Zijn tijd.

Misschien heb je niet het idee dat je ongeduldig bent. Je twijfelt er niet aan dat God het op Zijn tijd doet, maar dan moeten we onszelf toch een vraag stellen. Is ons leven vol van verwachting voor die dag dat Jezus terugkomt? Want ook dat laat zien of wij werkelijk geduld hebben of niet, want als ons geduld op is gaan wij gewoon door met het leven zoals het komt.

Er is maar 1 manier om hierop te reageren en dat is het verlangen naar de komst van Jezus. In gebed ons tot God richten en vragen om de wederkomst. Alleen dan laten we zien dat we werkelijk geduldig zijn, dat we niet hebben opgegeven. Zonder verlangen in ons hart zijn we net zo erg als die mensen die zeggen dat God wel erg lang op Zich laat wachten.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Tijdloos

2 Petrus 3

8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. (2 Petrus 3:8)

We zitten 4 uur achter de televisie en de tijd is zo om, we staan 15 minuten in een file en we raken geïrriteerd dat het zo lang duurt. De enige reden waarom tijd effect heeft op ons leven is omdat het voor ons een begin en een einde heeft. Tijd is er niet omdat de zon op gaat en onder gaat, de tijd is er niet omdat we seizoenen hebben, de tijd is er omdat het voor ons eenmaal ophoudt.

Denk aan andere planeten, die zijn helemaal niet onderhevig aan de getijden van onze aarde. Als wij daar zouden leven dan hebben we nog steeds het probleem dat ons lichaam aan het aftakelen is. En zo is het op dit moment met elk levend wezen op deze planeet. Van eendagsvlieg tot reuzenschildpad, ze zijn allemaal onderhevig aan een begin en een eind.

En dat is wat Petrus ons hier duidelijk wil maken, God is eeuwig, Hij heeft geen tijdsdruk zoals wij die hebben. En daarom is het hele idee van God die haastig komt niet te interpreteren vanuit ons perspectief. Wij leven geen duizend jaar hier op aarde en daarom is het voor ons wel degelijk van belang wat een dag is en wat duizend jaar is. Voor God is een duizend jaar als een dag.

Wij moeten aan het einde van de dag weer onze slaapkamer opzoeken om ons lichaam, dat constant aan het ontwikkelen is, rust te geven. God heeft die druk niet, voor Hem is een dag als duizend jaar. Hij kan elk moment doen wat Hij moet doen en Hij zal alles op het juiste moment in onze geschiedenis doen.

Het moet ons klein maken, we moeten begrijpen wie wij zijn in deze context. Want eens zullen wij echt mogen proeven van die eeuwigheid waar Hij in wandelt. Wat een arrogantie waar de wereld vandaag de dag in leeft. Ze leven een 60 misschien 100 jaar, meer is het niet wat ze kunnen doen. Maar God is de Alpha en de Omega, het begin en het einde tegelijk. Hij is het die dit alles overstijgt en daar moeten wij op vertrouwen.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Noach

2 Petrus 3

6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. (2 Petrus 3:6-7)

Waar we als christenen zeker van overtuigd moeten zijn is dat God altijd de juiste en rechtvaardige beslissing maakt. En daar is Petrus ook van overtuigd, want hij weet dat God de zondvloed bracht omdat de mensen willens en wetens zich tegen God aan het verzetten waren.

God is rechtvaardig in alles wat Hij doet. En dat is niet bedoeld als een dooddoener in een discussie, zodat we niet verder lastig gevallen worden. Dit is Wie Hij werkelijk is, het is Zijn hart, het is Zijn verlangen, het is waarom Hij heilig is. We zullen nooit voor Zijn troon kunnen staan en een gevoel hebben dat we onrecht aangedaan worden. We zullen er volledig van doordrongen zijn dat het onze eigen schuld is.

En nu is de boodschap dat zo’n zondvloed in een andere vorm nog steeds aanstaande is, maar dan een vloed van vuur. De beloften van God zijn duidelijk, de grote dag komt er aan, voor de 1 een hele mooie dag, voor de ander de dag van het verderf. De mensen die er voor kiezen zonder God in het leven te willen wandelen zullen dan voor eeuwig zonder God verder mogen gaan.

Ook vandaag hebben we nog mensen nodig die als Noach de mensen verteld dat die dag er toch echt aankomt. Niet als een hel en verdoemenis preek, maar als een oproep om toch na te denken. Want niet kiezen is ook een keuze. De wereld moet weten dat ze het willens en wetens doen, de wereld moet weten dat de grote dag, groter dan in de tijd van Noach, er echt aankomt.

Laten we eerst onszelf er van overtuigen, want veel christenen hebben dit beeld ook niet echt op hun netvlies. Ze zien het niet voor hen, maar die dag komt er toch echt aan en deze boodschap moet ons ook echt een vrees geven. En daarna ook de wereld, zij moet weten dat ze een keuze hebben en dat die keuze elke dag wordt gemaakt, ook als men niet kiest.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Willens en wetens

2 Petrus 3

5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. (2 Petrus 3:5-7)

Onwetendheid is een keuze, want iedereen heeft de mogelijkheid om de waarheid te zoeken. En dat is iets wat in onze maatschappij niet meer zo vanzelfsprekend is. Als we eerlijk zijn leven we in een soort roes waarin we worden geleefd. We hebben veel minder vrijheid dan we voorgeschoteld krijgen, in werkelijkheid hebben we helemaal niet zoveel keuze vrijheid.

Wie in onze gemeente neemt nog de tijd om werkelijk het Koninkrijk van God te zoeken? Nogmaals dit is een keuze die wij maken, wij maken de keuze om mee te doen met alles wat ons wordt voorgelegd. Nooit zullen we met het excuus kunnen komen dat we geen tijd hadden. Hoe wij onze tijd invullen is onze keuze en niets anders.

Dat wij de bijbel niet lezen, de woorden van God geen tijd geven in ons leven doen we willens en wetens. En ook de mensen in de wereld doen het willens en wetens. En er is een hele simpele manier om hier achter te komen, want op het moment dat we over een god praten zullen de meeste mensen zich tegen ons keren. Ze hebben geen behoefte om hier over te praten, want dat betekent dat ze er over na moeten denken.

Dat men geen nut ziet in het nadenken over een god is ook geen excuus. Het laat alleen maar zien dat men niet bereid is om de gedachte ook maar enige ruimte te geven. We kunnen niet schuilen achter de gedachte dat de wetenschap het voor ons allemaal heeft uitgezocht, want dat is niet zo. Geen enkele wetenschapper kan met 100% zekerheid zeggen dat er geen God is. Zelfs de grootste atheist niet.

En daarom moeten we mensen een spiegel voor durven houden. Mensen moeten weten dat ze niet onwetend zijn, maar dat het negeren van enige vorm van gods openbaring ook een keuze is. Het niet oppakken van de bijbel wanneer we opstaan, is ook een keuze. Het uit de deur gaan zonder een gebed is ook een keuze. We doen het willens en wetens.

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off