Je mag God missen

Psalm 10

1 HEERE, waarom blijft U van verre staan?
Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
2 Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige.
Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben!
3 Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens;
hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE.
(Psalm 10:1-3)

Voor veel christenen is het eigenlijk een zonde om dit te zeggen. Want hoe kan het nu dat wij ons verlaten voelen, weten we niet dat God altijd met ons is? Het is ongeloof als wij zeggen dat God zo ver van ons is, of het is slechts een gevoel dat we moeten negeren. We hebben toch de bijbel en daar staat toch echt dat God ons nooit zal verlaten.

Laten we dat nu eens omdraaien, wat nu als God Zich echt terugtrekt, als Hij echt even Zijn gezicht niet laat zien in jouw leven? Is dat mogelijk? Ja, en dat is even schrikken voor veel christenen. Er zijn werkelijk momenten in ons leven dat God Zich terugtrekt, niet omdat Hij niet meer om ons geeft, maar juist omdat Hij zoveel van ons houdt.

We kunnen de bijbel niet gebruiken als een wapen waarmee we een antwoord hebben voor elk probleem. God is geen algoritme of een computer programma waardoor Zijn reactie op ons leven en ons gebed wordt bepaald. Ieder leven is uniek en zo is Gods antwoord op ieder leven ook uniek. En dan kan het inderdaad zijn dat God Zich even niet laat zien. Maar dat doet Hij met een reden.

Soms doen we zo basaal als er mensen zijn die twijfelen aan hun eeuwige redding. We lepelen weer even het evangelie op om zo de mensen weer vertrouwen te geven. Maar wat als die twijfel een doel heeft, wat als God die mensen uit hun schulp wil trekken en hen in Zijn aanwezigheid wil roepen. Dan zijn die bemoedigende woorden helemaal niet zo goed, want God verlangt er juist naar dat we uit onze schulp kruipen naar Zijn troon toe.

Soms verstopt God Zich omdat wij moeten groeien. Het evangelie is duidelijk dat we vanaf het moment dat we Jezus volgen we groeien van glorie naar glorie. En soms moeten we daarvoor door onze eigen muren heen boksen, soms moet er een moment in ons leven zijn waardoor we wanhopig worden en nog dieper verlangen naar God. En dat is het mooie van deze psalm, de wanhoop is een uiting van het verlangen naar God. De psalmist wil niet zonder God verder en dat is juist het mooie van deze verzen. Vergeet religieuze correctheid, zoek God in alle omstandigheden en vertel Hem eerlijk als je Hem mist.

 

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Verlangen naar Gods heerschappij

Psalm 9

18 De goddelozen keren terug, naar de hel toe,
alle heidenvolken, die God vergeten.
19 Want de arme wordt niet voor altijd vergeten,
de hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig.
20 Sta op, HEERE, laat de sterveling zich niet sterk maken;
laat de heidenvolken voor Uw aangezicht geoordeeld worden.
21 HEERE, jaag hun vrees aan;
laat de heidenvolken weten dat zíj stervelingen zijn. Sela
(Psalm 9:18-21)

Jezus leerde ons bidden dat de Naam van de Vader wordt geheiligd en dat Zijn Koninkrijk zou komen. Dat is een verlangen naar de heerschappij van een goede God die vol van liefde is. Een heerschappij waarin de heiligheid van God overvloeit in een ieder die in dat koninkrijk leeft. Een verlangen dat de zonden in de wereld verdwijnen en we als mensen in de kracht van God met elkaar in liefde wandelen.

Als we naar deze verzen in psalm 9 kijken dan lijken we een heel ander beeld te krijgen van de God die David dient. En waarschijnlijk zouden we raar op kijken als iemand zou zeggen dat deze verzen en het gebed van Jezus precies hetzelfde verlangen uitten. En toch is het zo, toch heeft David precies hetzelfde verlangen als Jezus. Want David verlangt ook naar een wereld waar mensen niet goddeloos zijn, maar juist vol van Gods vruchten wandelen.

Het klinkt misschien zo hard en snappen we niet waar die vijandschap vandaan komt. Of misschien hebben we het idee dat David die mensen haat omdat ze Israel elke keer weer aanvallen. Maar waarom vallen die mensen Israel aan? Omdat ze goddeloos zijn, omdat ze God niet serieus nemen, ze hebben geen boodschap aan Zijn verlangens.

Daarom bidt David dat de volken gaan inzien dat ze stervelingen zijn, dat ze helemaal geen recht van spreken hebben, laat staan van handelen. Ze moeten op hun plek gezet worden en uiteindelijk, als men zich niet inkeert en God weer toelaat in hun leven, zullen ze hun verdiende loon krijgen. En dit is geen verkeerde gedachte, dit is niet onmenselijk, het verhaal van de hel is een werkelijkheid, een consequentie die wij moeten accepteren.

Het klinkt als een contaminatie en toch is dit een verlangen naar een heerschappij van liefde en trouw. We kunnen mensen niet dwingen, God kan mensen niet dwingen. We hebben allemaal een keuze om Gods koninkrijk te accepteren. En als wij verlangen naar dat koninkrijk, dan verlangen wij naar de verlossing van de zonden in ons eigen leven, maar ook naar de verlossing van het kwaad in onze maatschappij. Het is een goed en mooi verlangen dat in deze psalm wordt bezongen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Wie een kuil graaft…

Psalm 9

16 De heidenvolken zonken in het graf dat zij maakten;
hun voet raakte gevangen in het net dat zij heimelijk spanden.
17 De HEERE is bekend geworden, Hij heeft recht gedaan.
De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. Higgajon, Sela
(Psalm 9:16-17)

Als we vandaag de dag om ons heen kijken dan lijkt er niet veel meer te getuigen van een rechtvaardige God. De arrogante mens lijkt aan de winnende hand te zijn. We zien nauwelijks dat de goddelozen verstrikt raken, we zien eerder dat ze alleen maar succes hebben. In ieder geval meer dan de mensen die God trouw willen dienen.

Geloven wij dan nog in het spreekwoord dat de mensen die een kuil graven voor een ander er zelf invallen? Het lijkt gewoon onzin te zijn en misschien zelfs onzinnig om in te geloven. We houden ons bij het evangelie, het kruis en de opstanding van Jezus en dat is voor ons genoeg geloof. Laat God maar doen wat Hij wil doen en als Hij mensen verstrikt in het werk van hun eigen handen dan is dat zo.

En toch is het belangrijk dat wij dit geloof hebben. Natuurlijk hoeven we niet te verlangen naar de verstrikking van andere mensen, zeker niet als het gevoed is door haat. Maar dit geloof is wel belangrijk voor ons eigen leven. Want als de eerste alinea van deze overdenking tot de verbeelding sprak dan ligt er een gevaar op de loer voor ons persoonlijke geloof.

Want als wij het onszelf gaan afvragen waarom de onrechtvaardige zoveel succes heeft en wij niet, dan staat de deur op een kier om het werk van de onrechtvaardige te kopiëren. Als wij niet geloven dat God werkelijk handelt zoals hier beschreven in deze verzen dan is de kans groot dat wij hetzelfde gaan handelen als de goddelozen. God lijkt het toch niet te zien.

Als wij werkelijk op God vertrouwen houden wij vast aan dit principe, ook al lijkt de realiteit verre van dit principe. Ook al lijkt de wereld al het succes te hebben, wij moeten juist in die tijd het geloof hebben dat God rechtvaardig is en zal horen naar het gebed van hen die Hem liefhebben. Kijk niet naar de wereld, wordt niet jaloers op wat zij allemaal lijken te bereiken. Kijk naar God en geloof dat Hij rechtvaardig is en jou zal zegenen vanuit Zijn rijkdom en heerlijkheid. Daarom moeten we geloven de woorden van deze psalm.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Wees mij genadig

Psalm 9

14 Wees mij genadig, HEERE,
zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten,
U Die mij opheft uit de poorten van de dood.
15 Dan zal ik al Uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion,
mij verheugen in Uw heil.
(Psalm 9:14-15)

Wanneer is het de laatste keer dat wij dit gebeden hebben: ‘Heere, wees mij genadig.’ Het lijkt misschien een overbodig gebed door het kruis van Jezus. Want door het kruis van Jezus hebben we de genade ontvangen en hoeven we onszelf niet meer schuldig te voelen. We zijn vergeven van onze zonden door het bloed van Jezus en natuurlijk zijn we Hem daar heel dankbaar voor.

En toch werkt het net even iets anders, want we kunnen wel een cadeau ontvangen, maar dan moeten we het wel uitpakken. Veel mensen zien de genade van God als iets statisch, alsof God wegkijkt en onze zonden niet meer ziet. En daardoor mogen we toch naar de hemel gaan en krijgen we niet de gepaste straf voor onze zonden, de hel.

Een voorbeeld, een kind is eigenwijs bezig en door die eigenwijsheid maakt het kind allemaal fouten. Er gaan dingen kapot en toch wil diegene niet dat papa helpt. Het gaat een tijdje door totdat het kind inziet dat het echt niet langer gaat. Het kind gaat naar papa en erkend dat het hulp nodig heeft van papa. En dat is nu precies het gebed van David hier, de roep om Gods genade in zijn leven.

God zie alstublieft niet de zonden die ik heb gedaan, de vele fouten die ik heb begaan, kom mij te hulp. Dat is de roep om genade en die hebben we vandaag de dag nog steeds nodig. Veel mensen hebben het cadeau van Gods genade niet uitgepakt, ze bewaren het voor het moment dat ze aan de hemelpoort staan. Maar God wil dat deze psalm vandaag nog werkelijkheid wordt in ons leven, dat we het kruis omarmen voor vandaag.

Want deze roep om genade is niet slechts het verlangen naar vergeving, het is het verlangen naar Gods hulp in ons leven. Dat Hij betrokken is bij wat wij doen en dat Hij door het kruis Zijn genade laat zien in ons leven, NU. God zie niet aan wat ik fout heb gedaan, ik bidt voor Uw genade in mijn leven, dat ik elke dag met U mag wandelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Zingen voor God

Psalm 9

12 Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont,
verkondig onder de volken Zijn daden.
13 Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan,
Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet.
(Psalm 9:12-13)

Hebben wij onszelf weleens afgevraagd waarom we eigenlijk psalmen of andere liederen zingen tijdens een kerkdienst? Het zou jammer zijn als het een traditie is geworden, een ritueel waar we eigenlijk niets meer van snappen. Het zou ook jammer zijn als het alleen nog maar een emotionele ervaring is, we doen het voor het goede gevoel dat we er bij krijgen. Want in dat geval maken we ons drukker over de stijl van zingen dan dat we gaan nadenken over de reden voor het zingen.

Het zingen hoort niet bij een liturgie, het zingen van psalmen en geestelijke liederen is een geestelijk werk. David roept ons op om te zingen voor de Heere. We komen samen om woorden op een melodieuze wijze als een offerande voor Gods troon te brengen. Want Hij is het waard dat we Hem toezingen, Hij is het waard dat we Hem eer geven met onze mond.

Waarom mag de wereld de zonden verheerlijken met hun liederen? Waarom hebben zelfs veel christenen er plezier in om die liederen mee te zingen? Maar als we psalmen gaan zingen dan wordt het opeens een last, dan moet dat opeens gebeuren in een veilige omgeving als een kerkdienst. David heeft het hier over het bezingen van Gods grote daden, niet in een veilige omgeving, maar onder de volken.

De wereld moet weten Wie God is en wat Hij doet. Het is geen liturgie, het is het offeren van aanbidding tot de troon van Hem die alles in handen heeft. Het is het aanbidden van de Schepper van hemel en aarde die Zijn troon in ons leven wil hebben. Hij wil van ons hart een Sion maken waar Hij kan wonen. Hij wil van ons leven een licht in de wereld maken waarin men kan zien dat Jezus in ons is.

Denk aan het gesprek dat Jezus had met de Samaritaanse vrouw. Er komt een tijd dat men niet meer hoeft te aanbidden in Jeruzalem(Sion), want het is een geestelijke taak geworden. God is geest en wij aanbidden Hem in geest en waarheid. En het zingen van psalmen is dan een geestelijk werk waarin we in de geestelijke wereld Zijn eer en majesteit verkondigen samen met de engelen. Dat is nog eens psalmen zingen, dat overstijgt elke stijl van zingen. Dat kan op elke manier, als het maar voor Gods troon komt. En dat is waar wij ons druk over moeten maken. Is onze aanbidding een offerande die Gods heerlijkheid verheerlijkt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Veilige vesting

Psalm 9

10 De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte,
een veilige vesting in tijden van benauwdheid.
11 Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,
omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.
(Psalm 9:10-11)

Een vesting hoeft niet altijd veilig te zijn, maar David heeft het hier over een echte veilige vesting. Dit is een plek waar werkelijk rust en vrede is, een plek waar je niet heen en weer wordt geschopt, een plek waar je zeker van kan zijn dat er niets gebeurd. Want het zijn altijd de onderdrukte, de zwakke van de maatschappij waar mee wordt gesold. Zij hebben niets om zichzelf mee te verdedigen, zij worden in de benauwdheid gedrukt.

En juist voor die mensen is God een veilige vesting. Hoezeer de wereld er ook aan werkt, het zal nooit een veilige vesting worden voor diegene die in tijden van benauwdheid leven. Er is niemand zoals God, er is geen enkele sociale organisatie die ook maar in de buurt komt van 1 procent van Gods goedheid. Hier op aarde is er geen enkele veilige vesting, maar in God is de enige plek waar we werkelijk veilig zijn.

Geloven we dit, weten we dat in God we werkelijk veilig zijn? Vluchten wij altijd naar onze God? Want dan zal ons klagen verstommen, dan hebben we niets meer te vrezen. En als dat niet zo is, dan is de weg daar naar toe ook beschreven in de psalm. Vers 11 laat namelijk zien dat het gaat om de mensen die de Naam van de Heere kennen.

En natuurlijk gaat dat niet om een specifieke naam als ‘Jehova’, alsof dat een magische naam is.  Het gaat om de naam die laat zien Wie God is en in de bijbel heeft God vele namen. Namen die Gods karakter beschrijven. Wanneer we Zijn naam kennen dan weten we Wie Hij is. De weg naar die veilige vesting is weten dat Hij werkelijk een veilige vesting is, geloven dat Hij goed is voor ons en ons beschermt.

Want als we Hem kennen dan weten we dat Hij altijd zal luisteren als wij Hem zoeken. Geloven wij dit, kennen wij onze Vader als degene die altijd luistert? Want Hij luistert, Hij wil altijd weten hoe Hij ons kan helpen, hoe Hij een veilige vesting kan zijn. En dit mogen wij weten, hier mogen wij van overtuigd zijn, dat is geloof. Bij Hem zijn we altijd thuis.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Gods oordeel

Psalm 9

8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig,
Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het gericht.
9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en over de volken op billijke wijze rechtspreken.
(Psalm 9:8-9)

Moses was een rechter, daarna kwamen er nog meer richters en ook de koningen van Israel waren rechters. Zij moesten rechtvaardige besluiten nemen in de geschillen tussen mensen. In onze tijd hebben we ook rechters, maar elke rechter is beperkt. Een Nederlandse rechter heeft in België niets te zoeken.

In Genesis 18:25 word God de rechter van de hele aarde genoemd. Dat is dus dezelfde taak maar dan over de hele aarde, Hij mag een oordeel vellen over iedereen hier op aarde. Vele malen in de bijbel wordt dan ook de dag van het grote oordeel aangehaald, zowel in het oude als in het nieuwe testament. God heeft Zijn troon gereed gemaakt voor het gericht.

Ten eerste zijn er veel mensen die dit in twijfel trekken, ze zien niet hoe er een God is die hun leven zal beoordelen of veroordelen. Maar als we het omdraaien dan is de echte reden dat de mens er blijkbaar geen behoefte aan heeft om rekenschap af te leggen. En als we dat doortrekken naar ons christelijk geloof dan zijn er veel christen die nog steeds precies hetzelfde denken, ze hebben er geen behoefte aan om rekenschap af te leggen voor hun leven en gebruiken daar het werk van Jezus als excuus voor.

Maar ook in het evangelie van Jezus is er nog steeds een troon waar God op zal zitten en de wereld zal oordelen in gerechtigheid. Jezus is er heel duidelijk over, er zullen mensen zijn die zeggen bij Jezus te horen en toch zullen zij niet het goede oordeel ontvangen. Jezus zal dan zeggen dat Hij hen niet kent. En dat laatste is de sleutel bij die grote dag, ben jij gekend door Jezus?

De Heere zetelt voor eeuwig, de Schepper van hemel en aarde heeft zijn schepping niet losgelaten en zal het nooit loslaten. Hij neemt iedereen serieus en zal daarom ook serieus een oordeel vellen over ons leven. Of we het nu willen of niet, of we misschien een excuus hebben verzonnen, we kunnen er niets aan veranderen. We zullen allemaal voor Zijn troon staan en de vraag is dan of we Jezus kennen of niet? En dat gebeurd alleen als we een relatie hebben met hem, uit Zijn wijsheid wandelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

De rijdende rechter

Psalm 9

4 Want mijn vijanden zijn teruggedeinsd,
zij zijn gestruikeld en van voor Uw aangezicht omgekomen.
5 Want U hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd,
U hebt Zich gezet op de troon, o rechtvaardige Rechter.
6 U hebt de heidenvolken bestraft, de goddeloze omgebracht,
hun naam uitgewist, voor eeuwig en altijd.
7 O vijand, zijn de verwoestingen voor altijd voltooid?
Hebt u steden weggerukt?
Hun nagedachtenis is met hen vergaan!
(Psalm 9:4-7)

Zou het zo zijn dat God Zich bemoeit met de persoonlijke kwesties die leven tussen mensen? Is God een soort rijdende rechter die Zijn licht wil laten schijnen over de perikelen tussen mensen? Want zo lijkt David dat wel te ervaren, Hij ziet dat God zijn rechtszaak heeft behartigd.

We zien het bij het volk van Israel al in de tijd van Mozes. Mozes is dan een soort rechter die moet oordelen over de problemen tussen mensen. Later stelt hij op advies van zijn schoonvader nog andere mensen aan die hem daarbij helpen. In de tijd van de koningen is het de koning die deze verantwoordelijkheid heeft, denk maar aan koning Salomo. Maar naar wie kun je als je koning bent?

En dat is de context van deze psalm, want voor God is het wel degelijk van belang dat mensen in vrede met elkaar kunnen wandelen. Voor Hem is het belangrijk dat we in liefde met elkaar samen leven. Als er dan een probleem is tussen mensen dan moet daar rechtvaardig in geoordeeld worden.

We moeten er op vertrouwen dat God rechtvaardig is, we moeten er op vertrouwen dat in alles wat Hij doet Hij het juiste zal doen. Natuurlijk voelen we ons soms niet eerlijk behandeld, maar als wij dit voor God brengen zal Hij daar werkelijk op antwoorden. En dat is wat we hier moeten leren, want zo vaak proberen wij zelf ons recht te halen zo vaak wachten we niet op Gods oordeel.

Voel jij je onrechtvaardig behandeld, schrijf je niet in bij de rijdende rechter, maar ga naar God en Hij zal werkelijk horen en rechtvaardig oordelen. David weet dat God hem recht heeft gedaan en hij dankt God voor het recht. En wij mogen ook weten dat God naar ons zal luisteren als wij ons werkelijk tot Hem keren. Maar dan moeten we ons wel neerleggen bij Zijn oordeel.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Simpel God loven

Psalm 9

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘Dood van de zoon’.
2 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
ik zal al Uw wonderen vertellen.
3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!
(Psalm 9:1-3)

Dit noemen we evangeliseren. God groot maken, vertellen van de heerlijke werken van God. Wij maken het evangeliseren zo technisch, je moet het juiste zeggen om de mensen te overtuigen. Er zijn hele boeken geschreven over evangelisatie technieken die proberen om ingangen te vinden in het leven mensen. Alsof we een product verkopen, maar we verkopen geen product waardoor het leven beter wordt.

We getuigen van een God die goed is, we getuigen van een God waarin wij onze schuilplaats hebben gevonden. We getuigen van een God die ons doet opspringen van vreugde. We getuigen van een God die wij alleen maar kunnen loven met heel ons hart. En dat moet ook de reden zijn dat we psalmen zingen tijdens de kerkdienst, niet omdat we het altijd doen, maar omdat we willen getuigen van Gods heerlijke majesteit.

Dit is een hele andere insteek voor ons geloof. Het ontdoet ons geloof van rituelen en dogma’s. We zijn niet meer bezig met het zoeken naar antwoorden op levensvragen, we leven gewoon met de Schepper van hemel en aarde. Een levenswandel waarin God werkelijk aanwezig is. Want als we eenmaal op dat pad wandelen dan is er geen behoefte meer aan de vraag waarom we hier zijn.

We hoeven niet meer mensen er van te overtuigen dat er een God is. Want zoals jij weet dat je een broer of zus hebt, kan niemand daar wat aan veranderen door jou te zeggen dat je geen broer of zus hebt. Zo is God niet een verhaal dat we moeten bewijzen, het bewijs leeft in ons en niemand kan dat ontkennen. Jezus in ons. Of de mensen nu met een psychologisch onzinnig verhaal komen of niet, wij kunnen het niet meer ontkennen.

En daarom zijn deze verzen heerlijk om te zingen. God is groot, ik spring op van vreugde. Hij is goed en waardig om te loven. Dat is wat mensen moeten horen, we kunnen ze niet overtuigen door woorden, ze moeten God zien. En dat kunnen ze alleen als God in ons leven aan het werk is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Het zit’m in de naam

Psalm 8

10 HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
(Psalm 8:10)

Het eerst dat Jezus bidt in het gebed dat Hij ons leert bidden is dat de Naam van God wordt geheiligd. Dit is een heel diep verlangen dat in Jezus leeft en dat ook in ons moet leven. Het is misschien wel het belangrijkste onderdeel van dat hele gebed. Want dit gaat veel dieper dan iemand die zijn naam gezuiverd wil hebben, dit gaat om de plek die God hoort te hebben in ons leven.

Een naam in de bijbel is niet zomaar om iemand een naampje te geven. Denk ‘Messias’, ‘Immanuel’ of ‘Jezus’, drie namen die elk een hele diepe betekenis hebben over wie Jezus is. Ook God heeft vele verschillende namen in de bijbel die elk een onderdeel beschrijven van wie Hij is.

Als deze psalm het dan heeft over hoe machtig de Naam van God is op de hele aarde, dan is dat in de context van een Naam die inhoud heeft. Dit laatste vers was niet een opvulling van David om de psalm rijmend te maken of het complet af te maken, dit is een verlangen naar de openbaring van God op de hele aarde. Een openbaring waarin iedereen weet en erkent dat God is Wie Hij werkelijk is. Dat elke knie buigt en elke tong getuigd dat Hij Heer is. Want alleen dan is Zijn naam machtig op de hele aarde.

En in de tijd van David was de naam van God werkelijk machtig op de hele aarde. En dat kwam door het volk van Israel, de werken die God deed in dit volk waren wijd verspreid. Denk aan de tijd van Salomo, dat de koningin van Sheba bij Hem op bezoek ging. Het was God die dit alles had gedaan.

De wereld moet weten wie God werkelijk is en daar ligt een taak voor ons. Want als wij God serieus nemen en echt de ruimte geven in ons leven dan zullen mensen om ons heen Gods hand kunnen zien. Laten we beginnen met hetzelfde verlangen als dat van Jezus, laat Uw naam worden geheiligd. En als dit verlangen werkelijk gaat branden in ons leven gaat ons leven ook veranderen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off