Wat zonden moeten doen

Psalm 38

1 Een psalm van David, om te doen gedenken.
2 HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn,
bestraf mij niet in Uw grimmigheid.
3 Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen,
Uw hand is op mij neergekomen.
4 Er is niets gezonds aan mijn lichaam door Uw gramschap,
er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde.
5 Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd,
als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.
(Psalm 38:1-5)

Ook na het kruis moet dit nog steeds een realiteit zijn. Misschien schrikken we van deze verzen en denken we dat het kruis deze verzen buitenspel hebben gezet, maar niets is minder waar. Het kruis is juist het grote bewijs hoezeer God de zonden haat. Hij wil er absoluut niets mee te maken hebben. Hij keek zelfs weg op het moment dat Jezus daar hing als offer voor onze zonden.

Het gevoel dat David hier heeft is een oprecht gevoel is een verlangen naar de verlossing van de zonden. Want David kan niet zonder de aanwezigheid van de Vader, Hij wil onder Zijn vleugels schuilen. En deze twee gedachten gaan altijd samen. Zonden verwijderen ons van de aanwezigheid van God, leven in Zijn genade brengt ons dichtbij.

Ook in het nieuwe testament is dit nog steeds het geval. Paulus heeft het over het uitblussen van de Heilige Geest. En dat doen we als we het vlees de ruimte geven in ons leven. Het doel van het kruis is om ons te verlossen van de zonden, het werk van Jezus wil ons leven helemaal veranderen. Niet alleen van buiten door het afwassen van de zonden, maar juist van binnen door ons te reinigen van de zonden.

En daarom moeten deze verzen ook in ons leven werkelijkheid worden. We moet ziek worden van de zonden die wij doen, we moeten wanhopig verlangen naar de genade van God omdat we de zonden in ons leven haten. Het is tijd dat de christenen dit gaan ervaren, de fysieke pijn door de afwezigheid van God. We moeten zonden haten, niet omdat we daardoor vromer worden, maar omdat we dan Gods verlangen werkelijkheid zullen zien worden in ons leven.

Er is vergeving, er is bevrijding, maar dat vraagt van ons wel dezelfde haat tegen de zonden in ons leven als de haat tegen de zonden die Jezus liet zien aan het kruis. Wij kunnen niet zonder Gods aanwezigheid, we hebben Hem nodig.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wat zonden moeten doen

Twee kanten

Psalm 37

38 Maar de overtreders worden tezamen weggevaagd,
het einde van de goddelozen wordt afgesneden.
39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, taw
hun kracht ten tijde van benauwdheid.
40 De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden;
Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen,
want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.
(Psalm 37:38-40)

Er zijn twee kampen op deze wereld. Aan de ene kant de goddelozen en aan de andere kant de rechtvaardigen. En God heeft een kant gekozen en Hij heeft de goede kant gekozen. En nu is het aan ons om ook een kant te kiezen, want ingeschreven staan bij een kerkelijke gemeente staat niet gelijk aan het kiezen van een kant. Het verlangen naar een rechtvaardig leven is de echte keuze.

Deze hele psalm is er op gericht om het verschil te laten zien tussen de goddeloze en de rechtvaardige. Vers voor vers benadrukt David dat het leven van een rechtvaardige het leven is waar wij naar moeten verlangen. Want dat is het leven waar Gods vrede en zegeningen op rust. God is degene die de goddeloze tegenwerkt maar voorspoed geeft aan de rechtvaardige.

Alleen als je het zeker weet dat er geen God is dan betekent deze boodschap niets. Maar op het moment dat je wel degelijk denkt aan een bovennatuurlijk bestaan is de boodschap van levensbelang. We moeten verlangen naar het koninkrijk van God, we moeten verlangen naar Zijn rechtvaardigheid. Daar zit het leven, daar zit werkelijk de zegeningen.

Er zijn kerken waarin ze de zegeningen verbinden aan de goede daden die we doen. Als je zoveel geld weggeeft zal God je nog veel meer zegenen. Maar voor David is het duidelijk het is ons verlangen naar rechtvaardigheid dat God zal bevestigen. En dat is waar wij op gericht moeten zijn. Wees niet egoïstisch, Gods zegen is niet te koop, het is alleen het geloof dat verlangt naar Gods rechtvaardigheid dat Zijn aandacht trekt.

God heeft een kant gekozen, Zijn verlangen is naar heiligheid en goedheid in ons leven. Niet als een last, maar als een lust waarin we hopen op Gods heerlijkheid en genade in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Twee kanten

Vroom en oprecht

Psalm 37

37 Let op de vrome en zie naar de oprechte, sjin
want het einde van die man zal vrede zijn.
(Psalm 37:37)

Deze overtuiging moet heel sterk zijn in ons leven, wij moeten er van overtuigd zijn dat het de rechtvaardige is die gaat overwinnen. De vrome, degene die standvastig blijft in het geloof en het verlangen naar Gods rechtvaardige koninkrijk, diegene zal blijven staan en zal in vrede leven.

Het enthousiasme moet in ons hart opspringen, dit is waar wij naar mogen verlangen. Het was Jezus die de mensen ook opriep om het koninkrijk van God te zoeken, Gods rechtvaardigheid te vinden in het leven. En dat verlangen moeten wij ook doen groeien in ons leven. Wat een heerlijk verlangen mogen wij hebben naar Zijn rechtvaardigheid.

Mensen zullen naar ons kijken en ze zullen zien dat God met ons is. Kijk naar de oprechte, hun weg zal een weg van vrede zijn. De vrome, de mens die bezig is met het leven in God. Want het woord vroom heeft niets te maken met zwarte sokken en een leven halsstarrig wetten volgen. Een vroom leven is een oprecht leven dat verlangt naar de rechtvaardigheid die in God is.

Vergeet het vrome dat wij hebben vormgegeven, dat is gemaakt door mensen, mensen die een veilige omgeving willen creëren zodat ze vooral niet de fout ingaan. Het vrome dat zichzelf boven de ander verheft. Het vrome waar David het over heeft is een leven vol van Gods leven. Een leven dat diep verlangt naar de rechtvaardigheid van God in ons leven. Geen bescherming tegen het vallen, maar een zoeken naar het koninkrijk van God.

Een vroom leven is een leven vol van passie voor het koninkrijk der hemelen. Een vroom leven zoekt Gods hand in het leven. Een vroom leven is oprecht ten alle tijde zelfs als we de fout ingaan. Een vroom leven durft de feiten te accepteren en te verlangen naar Wie God mag zijn in ons leven.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Vroom en oprecht

Het gaat allemaal voorbij

Psalm 37

35 Ik heb een gewelddadige goddeloze gezien, resj
die zich wijd vertakte als een bladerrijke inheemse boom.
36 Maar hij ging voorbij, en zie, hij was er niet meer;
ik zocht hem, maar hij was niet te vinden.
(Psalm 37:35-36)

Het gaat allemaal voorbij. Dit hele leven dat we hier hebben opgebouwd, het komt tot een einde. Maar er is iets dat niet stopt en dat is het eeuwige leven. Sterker nog, het eeuwige leven begint nu al voor een christen. Op het moment dat we gaan geloven in het werk Jezus voor ons leven mogen we nu al het eeuwige leven ervaren.

Kijk niet om je heen in deze wereld, neem de honger naar geld en status niet als voorbeeld voor jouw leven. En het is niet onnodig dat we dit krijgen te horen, want om eerlijk te zijn, zijn we als christenen hier ook mee bezig. We bouwen een leven waarin de honger van deze wereld centraal staat. Maar begrijpen we deze verzen dan niet.

Een goddeloze is iemand die het leven zonder God wil doen. Het beeld dat een goddeloze alleen maar hele erge zonden doet klopt niet. Een goddeloze leeft zonder God en vult het leven vaak met die dingen die helemaal niets met het echte leven te maken hebben. Het leven waarvoor geschapen, een leven in een geestelijke wereld. Ze investeren in dit leven, het leven in het vlees.

En David beschrijft dat leven als iets dat heel groots lijkt, het als een bladerrijke inheemse boom. Maar het is ook een boom die er niet meer zal zijn, het vergaat. En dat is nu net het punt, wij moeten investeren in een geestelijk leven. En dat is geen verloren energie, dat is een werkelijkheid dat ons kracht zal geven. Een kracht die niets te maken heeft met geld invloed hier op aarde, maar een hemelse kracht is.

Het leven zonder God, of we nu christen zijn of niet, is een leven niet geleefd. Het heeft geen waarde, hoe imposant het ook lijkt. God is onze kracht, onze geestelijke kracht.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het gaat allemaal voorbij

De vijand

Psalm 37

32 De goddeloze loert op de rechtvaardige tsade
en probeert hem te doden,
33 maar de HEERE geeft hem niet over in zijn hand
en verklaart hem niet schuldig, wanneer hij geoordeeld wordt.
34 Wacht op de HEERE koph
en houd u aan Zijn weg.
Dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten;
u zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.
(Psalm 37:32-34)

De gedachte dat de meeste goddelozen zich helemaal niet druk maken over de rechtvaardige is een gevaarlijke gedachte. We wanen ons dan op veilige grond terwijl we ons juist moeten realiseren dat we op vijandig gebied leven. Want op het moment dat we ons veilig wanen zullen vers 33 en 34 niet tot leven komen in ons. We doen ons ding, we gaan onze weg en we zien wel waar we terecht komen.

Maar het is niet veilig, de wereld trekt aan ons en het doel van de wereld is onze vernietiging. En of we dat nu letterlijk zien of figuurlijk, het maakt niet uit. Het doel is elke vorm van God liefhebben uit ons te halen. De wereld heeft liever een discussie over de schepping dan dat we getuigen over de liefde van God, de werken van God in ons leven.

Ons leven is niet veilig en als we ons dat realiseren dan begint het geloof van vers 33 en 34. Want dan mogen we weten dat we bij God veilig zijn, Hij zal ons beschermen, Hij zal rechtvaardig handelen in ons leven. Verwacht het van Hem, volg Hem, laat de Heere het middelpunt zijn van je leven.

En uiteindelijk is het God die ons zal verheffen boven alles. Hij zal ons leven beschermen, Hij zal ons van het kwaad verlossen. En daarom is het zo belangrijk om ons te realiseren dat goddelozen echt bestaan. Misschien helpt het om het los te zien van je collega’s en misschien familie die niets met Jezus te maken willen hebben. Zie het als een monster, maar het is echt, het goddeloze is er om ons los te trekken van een innige relatie met de Vader.

Je hebt Hem nodig, in Hem moeten we wandelen, alleen in Hem kunnen we overwinnen. Je hebt een vijand, het goddeloze die ons kapot wil maken. En daar mogen we weten dat we het van Hem mogen verwachten, Hij zal ons kracht geven om het goddeloze te overwinnen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De vijand

Een mooi leven

Psalm 37

30 De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, pe
zijn tong spreekt het recht.
31 De wet van zijn God is in zijn hart;
zijn schreden wankelen niet.
(Psalm 37:30-31)

Als we er naar zouden verlangen dat we dit leven hebben worden we al snel gezien als arrogant. Je kunt jezelf gewoon niet beter gaan voelen, hoe slechter je voelt hoe vromer je bent. Maar dat is simpelweg niet bijbels. Natuurlijk laat de bijbel ons weten dat er niets goeds in ons is maar de enige reden dat Paulus dat zei was om compleet te gaan vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest.

Want in God is alles mogelijk, ook dat wij mogen leven zoals David dat hier beschrijft. Mensen die niet worden gedreven door egoïstisch gedachten en verlangens, maar worden gedreven door een verlangen om God lief te hebben. We kunnen onszelf niet vertrouwen, maar als we het kruis en de Heilige Geest in ons leven toelaten dan zullen ook wij ons vullen met de wet van God.

De wet is dan geen last meer, het is het verlangen van de Vader. De wet in ons hart is dan zoet omdat we zien hoe goed het is. Onze schreden zullen dan niet wankelen. Wat een heerlijk leven mogen we hebben in God, een rechtvaardig leven dat niets te maken heeft met vrome theologie. Een rechtvaardig leven dat echt is.

Wat een echt rechtvaardig leven is een leven dat doordrongen is van God liefde en kracht. Een leven dat niet wankelt omdat het vertrouwen op God is. Daarom verlang naar Zijn wet in jouw hart, niet omdat je het uit je hoofd hebt geleerd, maar omdat het jouw verlangen is geworden. Zoek Hem, zoek Zijn liefde en Zijn waarheid. Het is echt een mooi leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een mooi leven

Gods verlangen

Psalm 37

28 Want de HEERE heeft het recht lief
en zal Zijn gunstelingen niet verlaten;
voor eeuwig worden zij bewaard,
maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.
29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten
en voor eeuwig daarop wonen.
(Psalm 37:28-29)

Het eerste dat we moeten doen is leren begrijpen wat Gods verlangen is. We zijn al deze tijd bezig geweest met een religie waarin we elkaar zelfs naar het leven staan. We creëren onze eigen denominaties en schrijven boeken vol met onze eigen dogma’s. Maar de vraag die wij ons echt moeten stellen is of God daar wel zo blij mee is? En daar weten we het antwoord op, want het was Jezus die voor ons bad, dat wij in eenheid zouden wandelen. Dat is Zijn verlangen.

Waar gaat dat fout? Of beter nog, hoe moeten we dit oplossen? De eerste vraag is vrij simpel, we kijken alleen naar ons eigen positie. We hebben een egoïstische religie gecreëerd waar het draait om onze redding van de hel. We kijken nauwelijks naar wat God echt van ons verlangt. We zien een kruis en we geloven dat het kruis ons heeft verlost van onze zonden. Maar als we eerlijk zijn snappen we niet waarom?

We moeten leren om te zien wat Gods verlangens zijn, wat is Zijn doel met ons leven? We zijn Zijn schepping en daarin mogen we weten dat Hij een plan heeft voor een mooi en goed leven in Hem. En daar hoort een rechtvaardig leven bij.

En dat is mooi, dat is gewoonweg fantastisch. Als we dat idee niet snappen dan is er toch echt iets mis met ons geloof. Want dan zijn onze verlangens niet de verlangens van God, dan zijn we er nog steeds van overtuigd dat heiligheid een last is. Dat moeten we loslaten, we moeten leren zien dat rechtvaardigheid een doel is waarin we God werkelijk kunnen ontmoeten.

Vergeet even wat jij wil, zoek naar wat God wil en weet dan dat het geen last is maar een lust. Zijn verlangens zijn mooi en zullen je leven verrijken. Je zult werkelijk het leven ontvangen waarin we Zijn liefde en zegeningen zullen zien.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods verlangen

De lusten van een rechtvaardig leven

Psalm 37

25 Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, nun
maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien,
of zijn nageslacht op zoek naar brood.
26 De hele dag ontfermt hij zich en leent uit,
en zijn nageslacht is tot zegen.
27 Keer u af van het kwade, doe het goede samech
en bewoon de aarde voor eeuwig.
(Psalm 37:25-27)

Het begint bijna als een verkooppraatje te klinken. David die ons er van probeert te overtuigen om vooral een rechtvaardig leven te hebben. Want blijkbaar is het echt goed voor jouw leven. Het resultaat van een rechtvaardig leven is dat jouw leven voorspoed zal kennen, sterker nog, jouw rechtvaardig leven zal tot zegen zijn voor jouw nageslacht.

Daarom moeten we het kwade nalaten volgens David, zoek de rechtvaardigheid van God. En dat was ook de boodschap van Jezus. Zoek Gods rechtvaardigheid in jouw leven, zoek Zijn koninkrijk en je zult je geen zorgen hoeven te maken over al het andere in het leven. Het is de boodschap die voor David gelde, maar ook voor ons. Het is een boodschap die wij moeten aannemen voor dit leven.

En David heeft gelijk, zijn verkooppraatje is er niet een die ons wat probeert aan te smeren dat niet werkt. Het werkt echt, een rechtvaardige zal echt worden gezegend, de vruchten van een rechtvaardig leven is echt dat God in ons leven gaat werken. En daar begint bij ons het echte geloof, want dan moeten we echt vertrouwen op een God die de rechtvaardigheid ziet in ons leven en dat beantwoord.

Want als we dat weten zullen wij veel meer doen dan alleen naar de kerk gaan. Dan zullen wij het koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid gaan zoeken in ons leven. We verlangen dan naar wat Hij wil doen en vullen ons leven dan in met die verlangens. Het is een verkooppraatje van iets dat veel meer waard is dan alles in het leven. Een rechtvaardig leven dat Gods aandacht trekt.

Wees rechtvaardig, niet omdat het zo lastig is, maar omdat het leven er mooier van wordt. Gods zegen zal in jouw leven zijn, Hij zal met Zijn werken jouw leven vruchten laten dragen. Zet je af tegen het kwade en zoek het goede. Het is geen last, in het kruis is het een lust.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De lusten van een rechtvaardig leven

Rechtvaardig

Psalm 37

22 Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten;
maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid.
23 De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, mem
Hij vindt vreugde in zijn weg.
24 Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen,
want de HEERE ondersteunt zijn hand.
(Psalm 37:22-23)

We moeten begrijpen dat de gedachte die David hier beschrijft haaks stond op de gedachte van de maatschappij. En eigenlijk is het niet anders in onze maatschappij. We worden voor gek aangekeken als we christen zijn en zo gauw we heel erg serieus worden in ons geloof is het zelfs de kerk die dat niet kan accepteren. En toch is David er van overtuigd dat rechtvaardigheid de beste weg is die we kunnen bewandelen.

Rechtvaardigheid is goed, het is het mooiste dat we kunnen zijn in dit leven. Rechtvaardig is een leven dat recht is, dat zoekt naar een oprechte wandel, een wandel dat bewust bezig om te wandelen in waarheid en de liefde van God. En omdat God rechtvaardig is, is dat tegelijk onze enige bron om rechtvaardig te wandelen. Het is dan een weg die gedragen is door God in Zijn verlangens.

Dit vraagt van ons echt geloof, we kunnen met deze verzen niet doen alsof. Alsof we gezegend zijn, alsof het de Heere is voor alles heeft gezorgd in ons leven. Het klinkt heel vroom als we het zeggen, maar in werkelijkheid komt het voort uit een leven van rechtvaardigheid. Ook na het kruis, Jezus heeft dit niet ongedaan gemaakt, Jezus heeft dat juist vervuld in ons leven.

Rechtvaardigheid moet een mooi woord worden in onze vocabulaire, die vieze smaak die we hebben is niet echt. De echte smaak van rechtvaardigheid is zoet als honing. Het is een verlangen naar een oprecht leven dat in de waarheid wil wandelen. En als dat de realiteit in ons leven wordt, dan is het God die dat ziet. Hij ziet onze rechtvaardigheid en handelt er naar.

Het is echt mogelijk, het is een leven waar we naar moeten verlangen. Want God verlangt er wel degelijk naar. Het is niet wettisch leven, het is een leven dat gericht is op Hem die de bron is van onze rechtvaardigheid.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Rechtvaardig

Consequenties

Psalm 37

20 Maar de goddelozen komen om; kaph
de vijanden van de HEERE zijn als het kostbaarste van de lammeren:
zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen.
21 De goddeloze leent en betaalt niet terug, lamed
maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft.
(Psalm 37:20-21)

Het idee van een hel wordt niet altijd gewaardeerd, mensen vinden het maar eng dat er een God is die mensen blijkbaar wil straffen. Waarom kunnen we niet gewoon met z’n allen samenzijn, ieder zijn eigen leven zonder de ander lastig te vallen. Niet worden geoordeeld op de religie die we aanhangen, gewoon zijn wie we willen zijn.

Het klinkt heel nobel, maar als we daar dieper op ingaan dan zien we dat er toch wat haken en ogen aanzitten. Want wat is het gevolg voor de wereld als God op die toer zou gaan? God heeft ons geschapen, dat betekent ook dat Hij een doel heeft, een visie. Op het moment dat God het voorgaande moet toepassen moet Hij Zijn visie ook opgeven, dan is het niet langer het plan dat Hij had met deze wereld dat bepaald waar we heen gaan, maar onze weerbarstigheid.

Hij schiep mensen in Zijn evenbeeld, met een keuze om lief te hebben, maar ook een keuze om te haten. En daar zit nu precies het probleem, keuzes hebben consequenties. En op het moment dat er consequenties zijn dan kunnen er positieve consequenties zijn en negatieve. En dat is wat wij moeten leren accepteren, want vele van ons (waaronder ook veel christenen) hebben dat niet geaccepteerd. En hebben zelfs het kruis zo vervormd dat het de consequenties voor ons gedrag wegneemt.

Onze keuzes zijn bepalend voor het leven dat wij hebben. En daarom is er een hel, daarom worden de goddelozen afgestraft. Niet omdat ze toevallig geen christen zijn, die onzin heeft de kerk verzonnen. Het kruis was er om ons rechtvaardig te maken, echt rechtvaardig. Het kruis is er zodat wij de keuze maken om het goede te doen, om te overwinnen. En daarom is er een hel, ook voor christenen die de keuze maken om God niet serieus te nemen.

Ons leven heeft nog steeds consequenties, nog steeds is het God die het kwaad tegenwerkt. En daar moeten wij bewust van zijn en naar leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Consequenties