Oprecht vertrouwen op God

Psalm 35

22 U hebt het gezien, HEERE, zwijg niet;
Heere, blijf niet ver van mij.
23 Ontwaak en word wakker om mij recht te doen;
mijn God en Heere, om mijn rechtszaak te voeren.
24 Doe mij recht naar Uw gerechtigheid, HEERE, mijn God;
laat hen zich over mij niet verblijden.
25 Laat hen niet zeggen in hun hart: Aha, wij hebben onze zin!
Laat hen niet zeggen: Wij hebben hem verslonden!
(Psalm 35:22-25)

Mogen wij dit van God verlangen? Mogen wij bidden dat Hij voor ons opkomt temidden van de problemen waarin wij verkeren? Dat hangt helemaal van jou af, want zo kort door de bocht dat als we ons christen noemen we dat recht hebben is het niet. Het gaat om de relatie die wij met de Vader hebben.

En voor David was die relatie duidelijk, God had hem gezalfd, het was God die zijn leven in handen had. In alles vertrouwde hij er op dat het Gods weg was die hij ging. En als dat de werkelijkheid is van zijn leven, is het ook God die elk probleem dat op zijn pad kwam uit de weg zal halen. En zo moeten we deze verzen lezen, David die het heft niet in eigen handen neemt, maar het van God verlangt.

En het is natuurlijk onnodig om hier aan toe te voegen dat God rechtvaardig is. God zal David echt niet onrechtvaardig verdedigen, als David met kwade motivatie dit zou bidden dan is God de laatste die er naar zou luisteren. En daarom hangt het helemaal van jou af, is jouw leven oprecht, is jouw leven op de weg die God met jou heeft?

Dit gebed van David kunnen we niet bidden als we domweg onze eigen weg gaan, als we niet verlangen naar Zijn rechtvaardigheid. Het is een samenwerking waarin God onze God is en wij Zijn kinderen zijn. En als we die weg niet bewandelen vergeet deze verzen dan maar. Niet omdat God gemeen is, maar omdat Hij rechtvaardig is.

Ga de oprechte weg bewandelen, ga met Gods wijsheid wandelen en je zult zien dat Hij voor je op komt. Want het is Zijn weg die we bewandelen net als David. Het was God die Hem had uitgekozen en Davids taak was om Hem daarin te volgen. En David deed dat, want hij had geleerd dat als hij op de Heere vertrouwde, de Heere voor hem zou opkomen. En zo moeten wij in het leven staan, zo moeten wij verlangen naar de werken van God in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht vertrouwen op God

Onze motivatie

Psalm 35

19 Laat over mij zich niet verblijden
wie om valse redenen mijn vijand zijn,
en laat niet heimelijk knipogen
wie mij zonder reden haten.
20 Want over vrede spreken zij niet,
maar tegen de stillen in den lande
bedenken zij bedrieglijke zaken.
21 Zij sperren hun mond wijd open tegen mij;
zij zeggen: Haha, ons oog heeft het gezien!
(Psalm 35:19-21)

Als we iets van Davids leven kunnen leren is het wel dat God naar het hart kijkt. En dat ervoer David zelf op het moment dat hij door Samuel werd geroepen. Niemand die het voor hem opnam, niemand die hem serieus nam, alleen God. En dat is zo tekenend voor de relatie die David had met de Heere. Want zo was hij ook in gebed tot de God van hemel en aarde.

In deze verzen laat David zien dat de mensen die hem tegen staan de verkeerde motivatie hebben. Ze hebben niet een verlangen naar vrede, ze haten zonder reden, ze willen vijanden zijn om het vijand zijn. En David wil dat God daar een stokje voor steekt. Zij mogen in hun valse motivatie niet overwinnen. De leugen mag niet het einde zijn, het moet gestopt worden.

Wij moeten verlangen naar een oprecht hart, wij kunnen niet met valse motieven naar de kerk gaan. We gaan naar de kerkdienst omdat we God willen liefhebben, omdat we Zijn heiligheid willen zien. En elke andere reden, zij het onze vriendenkring of zelfs onze zakelijke netwerk, moet afwezig zijn. Want als dat er niet is zullen we langzaam terecht komen op de plek waar deze mensen zijn waar David het over had.

Want we moeten ons realiseren, het waren mensen die ook God kenden, ze waren ook joden. Ze kenden de verhalen van Mozes en de woestijn. En toch hadden ze valse motieven, ze hadden niet het verlangen om Gods werken te zien in het leven van de koning. Ze stonden hem tegen omdat ze niets anders wilden.

Een oprecht christelijk leven begint van binnen, wij moeten duidelijk hebben dat we geen valse motivaties hebben. We moeten niet verlangen naar het verlies van anderen. Wij moeten verlangen naar vrede, naar bevrijding, naar Gods liefde in het leven van de mensen om ons heen. En dat begint in oprecht gebed, verlangen naar Gods kracht in ons leven om vooral niet in haat te wandelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze motivatie

Een relatie

Psalm 35

18 Dan zal ik U loven in de grote gemeente,
onder machtig veel volk zal ik U prijzen.
(Psalm 35:18)

Hoe meer je de psalmen leest, hoe meer het duidelijk moet worden dat David een leven had met God. Het was een relatie waarin David vertrouwde op de Heere en waarin de Heere antwoordde op de roepstem van David. Dit is een werkelijkheid waarmee wij ons leven moeten voeden. Wij kunnen zo’n relatie hebben in ons leven, wij kunnen ook op God vertrouwen dat Hij voor ons opkomt.

Het is zo jammer dat een meerderheid van de christenen zo’n ervaring niet hebben. Ze kunnen niet zeggen dat ze op God hebben vertrouwd en dat God hen antwoordde. Ze schrijven van alles aan God toe, dingen die gebeuren in hun leven, maar of God nu echt een specifiek gebed heeft beantwoord zullen ze niet kunnen beantwoorden.

En dat is omdat de relatie afstandelijk is, alsof de hemel een overheidskantoor is waar we onze problemen moeten rapporteren. Er is geen persoonlijke relatie met de Heere, een relatie van oprecht vertrouwen dat Hij doet wat Hij heeft beloofd in de bijbel. Want alleen als we deze relatie hebben kunnen we deze psalm gaan zingen.

Want David belooft de Heere Hem te loven in de grote gemeente als God hem zal antwoorden. Want dan is God trouw geweest aan Zijn beloften, dan is God werkelijk de God van Israel. En hoe dwingend dit ook klinkt in onze oren, voor God is dit geloof. Deze taal maakt God blij omdat Hij een mens ziet die er alles voor over heeft om van Hem het antwoord te verwachten.

Hoe meer je de psalmen leest hoe meer je dit zult begrijpen, want de psalmen zijn het ultieme bewijs van Gods relatie met ons mensen. En het is een uitdaging voor ons om deze relatie met de Heere aan te gaan.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een relatie

Onrecht blijft slecht

Psalm 35

15 Maar toen ík strompelde, waren zij verblijd en verzamelden zich;
zij verzamelden zich om mij heen.
Zij waren kreupel en ik merkte het niet,
zij scheurden hun kleren en zwegen niet.
16 In hun eigen kring van huichelachtige spotters
knarsetandden zij over mij.
17 Heere, hoelang zult U toekijken?
Verlos mijn ziel van hun verwoestende daden,
mijn eenzame ziel van de jonge leeuwen.
(Psalm 35:15-17)

We zien dit aan het kruis gebeuren, Jezus die daar hangt en de omstanders die Hem zo, precies zoals hier beschreven wordt, bejegenen. Het is onrecht ten top, Jezus die daar aan het kruis hing als straf voor al het goede dat Hij had gedaan. Zijn liefde, Zijn compassie voor de mensen die in nood waren en daarom hing Hij daar.

En dan nog beantwoordde Jezus dat met liefde, Hij bad voor vergiffenis voor de omstanders die Hem voor gek uitmaakte. En dat is natuurlijke echte liefde, dat is Gods liefde geopenbaard. En natuurlijk mogen wij precies hetzelfde doen als Jezus deed, wij mogen ook blijven liefhebben als de wereld zich tegen ons keert. Maar er is een onderdeel in dit vers dat wij niet uit het oog moeten verliezen.

Want het onrecht in de wereld blijft slecht. En we mogen het vergeven, we mogen over ons heen laten lopen, maar wat we niet moeten doen is het accepteren alsof het normaal is. Want het gebed van vers 17 is nog steeds ons gebed, het is het gebed dat verlangt naar de terugkomst van Jezus.

Als we eerlijk zijn leeft dat gebed niet meer in ons leven. We bidden nauwelijks voor de terugkomst van Jezus en dat komt omdat we het onrecht hebben geaccepteerd. Maar David ziet een onrecht en verlangt er naar dat God daar op antwoordt. En zo moeten wij ook bidden, verlangend naar Jezus die terugkomt om alles op orde te brengen.

Want onrecht blijft slecht, hoeveel liefde we er ook tegenaan gooien. En onrecht heeft zijn consequenties en daar mogen wij echt wel naar verlangen. Niet uit haat voor die mensen, maar omdat we Gods rechtvaardigheid willen zien. Zijn rechtvaardigheid, Zijn liefde geopenbaard. En daar mogen wij voor bidden, Jezus die komt met een ijzeren staf, Jezus die komt om het recht weer recht te maken.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onrecht blijft slecht

volharden in liefde

Psalm 35

11 Misdadige getuigen staan tegen mij op;
zij eisen iets van mij waarvan ik niet weet.
12 Zij vergelden mij kwaad voor goed,
zij willen mij van het leven beroven.
13 Maar ik? Waren zij ziek, dan was een rouwgewaad mijn kleding;
ik kwelde mijzelf door te vasten,
mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste.
14 Alsof het mijn vriend was, of mijn broeder,
zo liep ik steeds rond;
ik ging gebukt, in het zwart gehuld,
als iemand die om zijn moeder treurt.
(Psalm 35:11-14)

Het beeld dat hier wordt geschetst door David geeft eigenlijk de relatie aan tussen God en de wereld. En het zal tot Jezus terugkomt de relatie zijn tussen de wereld en oprechte christenen. Want wij worden niet gevoed met haat, onze motivering is altijd liefde. En dat is nu precies de vrucht van de Heilige Geest in ons. Oprechte liefde voor de mensen om ons heen.

De meeste mensen zijn er van overtuigd dat ze deze liefde hebben. Ze zien zichzelf als gematigd, ze doen niets verkeerd en hebben huisje, boompje en beestje. Als we zouden zeggen dat ze geen liefde hebben zouden ze ons voor gek verklaren. Alsof wij het alleenrecht hebben over liefde. En misschien klinkt het arrogant, maar als christen horen wij de autoriteit te zijn in echte liefde.

Want echte liefde heeft niets met gevoelens te maken, heeft helemaal niets met verliefdheid te maken. Dat zijn wat emoties waar we ons goed bij voelen. Maar Jezus kent een liefde waar Hij Zich helemaal niet goed bij voelde. Hij had pijn, werd vervolgd en toch hield Hij vol. Echte liefde komt van God, we zullen het niet kunnen begrijpen, maar we kunnen het wel doen in de kracht van de Heilige Geest.

De wereld klopt niet, het kwaad heeft de overhand. Het kwaad wordt zelfs niet gezien als het kwaad. Ze mogen doorgaan met het kwaad verspreiden, ze eisen dat we onze overtuiging naast ons neerleggen. En toch zullen wij als christen altijd weer ons helpende hand uitsteken. Dat is liefde. En dat verschil moet er altijd zijn, we moeten altijd volharden in deze liefde.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on volharden in liefde

Het onderspit delven

Psalm 35

9 Dan zal mijn ziel zich in de HEERE verheugen,
zij zal vrolijk zijn in Zijn heil.
10 Al mijn beenderen zullen zeggen:
HEERE, wie is aan U gelijk!
U redt de ellendige van wie sterker is dan hij,
en de ellendige en arme van wie hem berooft.
(Psalm 35:9-10)

God is rechtvaardig en die rechtvaardigheid moeten wij proeven, moeten wij ontdekken in ons leven hier op aarde. Vergeet even alle dogmatiek die je hebt geleerd in jouw denominatie, vergeet alle kennis die je hebt opgedaan en beeld je eens in wat er zou gebeuren als jij op God zou gaan vertrouwen. Weinig christenen hebben er een beeld bij, ze zien niet waarom God naar Hen zou luisteren.

En het eerste probleem zit hem in de tweede helft van vers 10. David laat weten dat het God is die de ellendige redt van wie sterker is, de arme verlost van wie hem berooft. Maar daar identificeren wij onszelf niet mee, wij hebben het idee dat we het zelf kunnen oplossen. En dat is waarom onze overtuiging zo van belang is, zolang wij er van overtuigd zijn dat God niet hoort, of heel selectief luistert zullen wij geen geloof hebben in wat David hier beschrijft.

We moeten geloven dat wij werkelijk kunnen ervaren wat David heeft ervaren. We kunnen deze psalm niet meezingen zolang wij in ons eigen kasteeltje blijven zitten wachtend totdat we overgaan van dit leven naar het eeuwige leven. Maar dat heeft Jezus nooit gezegd, wij kunnen nu in het eeuwige leven wandelen, het begint hier. Een eeuwig leven waarin God onze God is.

We zullen nooit kunnen zeggen dat er niemand aan God gelijk is, als we het niet hebben gezien in ons leven. We kunnen niet zeggen dat God onze God is als we Hem niet ons God laten zijn. Want wanneer is het de laatste keer geweest dat al jouw beenderen zeiden dat er niemand gelijk is aan onze Heere? Want dat gebeurd alleen als het leven echt intens in God is.

Jouw ziel verheugd zich niet omdat je deze psalm leest, dat is vrome schijn. Je ziel verheugt zich pas echt als je Zijn goedheid mag ervaren. Als Hij het voor je opneemt omdat je op Hem vertrouwt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het onderspit delven

Er is een strijd gaande

Psalm 35

7 Want zonder reden verborgen zij een kuil – hun net – voor mij,
zonder reden groeven zij een kuil voor mijn ziel.
8 Laat verwoesting over hem komen zonder dat hij het merkt,
laat zijn net, dat hij heimelijk spande, hemzelf vangen;
laat hem daarin vallen, met verwoesting.
(Psalm 35:7-8)

Wij willen niet meer in de hel geloven, de wereld heeft ons er namelijk van overtuigd dat het een slechte kant van God laat zien. Hoe kan een goede God nu een hel creëren voor mensen die het niet met Hem eens zijn? Is Hij dan niet een dictator die mensen onderdrukt en bedreigd met straffen omdat ze niet in de maat lopen?

Laten we een heel plastisch voorbeeld nemen, een bedrijf dat telefoons produceert. Waarschijnlijk wordt elke telefoon gecontroleerd of het wel werkt voordat het de fabriek verlaat. Als het niet werkt heeft het ook weinig zin om het de fabriek uit te sturen want het komt vanzelf weer terug. Het is plastisch en het lijkt elke zelfwaarde van de mens weg te halen en misschien is dat dan het probleem.

Wij vinden onszelf heel wat, wij denken dat wij het recht hebben op ons bestaan, wij hebben het recht op een goed leven. De wereld denkt zelfs dat ze het recht hebben om God te ontkennen. Maar het idee dat wij ergens recht op hebben is de grootste onzin. God kan doen wat Hij wil doen, Hij is God.

En in die context is er een hel, een eeuwige plek waar mensen komen die in hun trots denken dat zij alle rechten hebben. En zo moeten we deze verzen lezen, er is een wereld van verschil, de duisternis en het licht. En er is een strijd gaande tussen deze twee werelden. En het licht zal overwinnen en aan ons de keuze waar wij bij willen horen. Willen wij onze trots opgeven en vertrouwen op God?

Want dat is wat David hier doet, hij kiest er voor om in het kamp van God te leven en daarin te vertrouwen op Zijn voorziening, Zijn bescherming. We moeten de duisternis haten, we moeten het kwaad haten. Misschien zijn we het niet eens met de bewoording die David hier gebruikt, maar wij moeten leren dat we een duidelijke keuze moeten maken of we in Gods kamp willen wonen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Er is een strijd gaande

De geestelijke wereld

Psalm 35

4 Laat beschaamd en te schande worden
wie mij naar het leven staan;
laat terugwijken en rood van schaamte worden
wie kwaad tegen mij bedenken.
5 Laat hen worden als kaf voor de wind,
wanneer de engel van de HEERE hen wegdrijft.
6 Laat hun weg duister en spiegelglad zijn,
wanneer de engel van de HEERE hen vervolgt.
(Psalm 35:4-6)

Er is een geestelijke wereld waar onze wereld geen rekening mee wil houden. Het is geen toeval wie de president van de Amerika is, het is geen toeval wat er allemaal gebeurd in deze wereld. En deze verzen laten zien dat David daar wel rekening mee houdt, sterker nog, het is waar hij op vertrouwt. Want de wereld kan zijn eigen plannen smeden en proberen alles naar eigen hand te zetten ze lopen uiteindelijk tegen een geestelijke muur op.

En het gebed van David is dan ook dat die plannen op niets uitlopen. Men zal beschaamd uitkomen. De wereld is geen partij voor wat er zich afspeelt in de geestelijke wereld. En daarom heeft David het ook over engelen, want engelen zijn boodschappers van God die het vandaag de dag nog steeds druk hebben. De momenten waarop ze worden beschreven in de bijbel zijn echt maar het topje van de ijsberg.

God gaat door, Zijn engelen gaan door en Hij zal volbrengen waar Hij aan begonnen is. De reden dat David hier dit gebed bidt is dan ook omdat hij onderdeel is van Gods plan. En als wij ook onderdeel worden van het plan van God zullen wij ook dit gebed kunnen bidden. Laat de werken van de duisternis ongedaan worden gemaakt, laat het plan van God volmaakt worden.

Laat de wereld beschaamd worden, zij die er alles aan doen om het werk van God uit te bannen. Laat hen terugwijken en rood van schaamte worden, want dan realiseren ze zich dat ze nietig en klein zijn. Dat ze zijn als kaf voor de wind. Want het is God die Zijn engelen zend om het werk te volbrengen dat Hij heeft gepland.

We mogen echt bidden dat de wereld bedrogen uit zal komen. Hun vertrouwen beschaamt. Want de geestelijke wereld is waar het werkelijk gebeurd. En daar moeten wij op hopen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De geestelijke wereld

Rechtvaardig verlangen

Psalm 35

1 Een psalm van David.
Roep ter verantwoording, HEERE, wie mij ter verantwoording roepen;
bestrijd wie mij bestrijden.
2 Grijp het kleine en het grote schild,
sta op, mij te hulp.
3 Neem de speer in de hand,
sluit de weg af, houd mijn vervolgers tegen;
zeg tegen mijn ziel:
Ik ben uw heil.
(Psalm 35:1-3)

Het is altijd goed om iemand te hebben die voor je opkomt. Dat scheelt namelijk een hele hoop energie en vooral het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Maar voor David is dat niet genoeg, het maakt hem niet uit hoeveel mensen er voor hem opkomen, hij verlangt er naar dat de Heere voor Hem opkomt. Dan is het pas genoeg dan hoeft hij zich nergens zorgen over te maken.

En voor David is het duidelijk, want andere mensen zullen uiteindelijk ook tegen een muur aanlopen en niet meer kunnen helpen. Maar voor de Heere is er altijd een weg, want alle mensen zullen zich moeten verantwoorden naar God. Wie anders kan dan jouw hulp zijn, niemand anders heeft die autoriteit uit zichzelf dan God alleen. Wie zich ook tegen jou verzet, het is uiteindelijk God die de oplossing heeft.

Het probleem voor de meeste christenen bij deze oplossing is dat ze soms zelf niet in het recht staan. Want God zal altijd rechtvaardig handelen en dan moeten wij dus ook echt in ons recht staan. Andere mensen kunnen uit medelijden of sympathie ons willen helpen, maar de Heere is altijd rechtvaardig. Dus om ons op de Heere te beroepen moeten we er zeker van zijn dat we ook echt in ons recht staan.

En daar is David van overtuigd. De oplossing is dus niet dat wij ons niet meer gaan beroepen op God, maar dat wij ons leven veranderen. Wij moeten verlangen naar rechtvaardigheid, wij moeten ons leven rechtvaardigen en hopen op Zijn bescherming. Dan hebben we niets meer te vrezen. Het is God die dan zal oordelen als wij het moeilijk hebben, Hij zal voor de oplossing zorgen.

En daarom staat David hier in Zijn recht. Niet omdat hij God voor zijn karretje spant, maar omdat in rechtvaardigheid wandelde. En daarom vertrouwt hij er op dat God hem tot hulp komt. Het is de weg waar wij naar moeten verlangen, maar het vraagt van ons een rechtvaardig leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Rechtvaardig verlangen

Niet schuldig

Psalm 34

22 Het kwaad brengt de goddeloze de dood; taw
wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard.
23 De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren;
allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.
(Psalm 34:22-23)

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen steeds sneller gaan. De mens lijkt alles voor elkaar te krijgen en het duurt niet lang voordat we uitzwermen door het heelal. En toch zijn we niet zo ontwikkeld als dat we ons voordoen. Er is namelijk een ontwikkeling die ver achter blijft, een ontwikkeling die van ons mensen gevaarlijke projectielen maakt. Het gaat om onze geestelijke ontwikkeling, die lijkt door de wetenschap niet als realistisch gezien te worden.

Volgens de wetenschap is er geen God en daarom moeten we ons daar vooral niet op richten. Er valt niets te halen, sterker nog, het is een factoor waarvan de wereld zegt dat het in de weg staat voor verdere groei. Maar het is een leugen, het is een afleiding van het werkelijke probleem, het probleem dat wordt beschreven in dit vers. Want het kwaad houdt niet van het licht der wereld, het wil er niet wandelen.

En dat is vandaag de dag nog steeds hetzelfde als in de tijd van Jezus. Jezus zei het al, de wereld heeft zijn zonden lief, ze willen het niet in licht van God brengen. Want dan zou het betekenen dat ze wat moeten veranderen aan hun strategie. En daarom moet alles wat de wereld herinnert aan het bestaan van God verdwijnen, alles wat laat zien dat een rechtvaardig leven echt mogelijk is moet worden verwijderd.

En dat veranderd niet, hoe tolerant onze maatschappij ook wordt het zal altijd het licht van Jezus, de rechtvaardigheid aanvallen. Dit is niet om ons vijandig te maken tegenover de maatschappij, maar dat we vast blijven houden aan ons rechtvaardig leven in God ondanks alles wat ons tegen zal staan. Want we moeten blijven vertrouwen op de God die de rechtvaardige beschermt.

Want het is niet de wereld die ons verlost, het is niet de wereld die ons zal oordelen, het is God. En het laatste vers is duidelijk, een ieder die zijn hulp in God zoekt zal bevrijding vinden. Ze zullen verlost worden, God zal hen onschuldig verklaren. Omdat ze er voor hebben gekozen om te vertrouwen op God, in Hem de enige hoop hebben gevonden.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niet schuldig