Onze verantwoordelijkheid

Psalm 8

7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,
9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.
(Psalm 8:7-9)

Als we de evolutie theorie moeten geloven dan zijn we het product van een ongeluk. Er zit geen ontwerp achter de hele schepping, het is gewoon zo gegaan zoals het is gegaan. In die context zijn wij als mensen dus net als apen alleen zijn wij misschien wat meer doorontwikkeld. In die context kunnen we dus hele grote vraagtekens zetten bij de term: ‘mensenrechten’. Want in de evolutie theorie zijn er geen mensenrechten, maar gaat het om de ontwikkeling van de sterkste.

En als we daar dieper op ingaan komen we uiteindelijk op de plek dat de evolutie theorie een wereld creëert waar niet over nagedacht is. Een wereld waar de individu meer en meer zichzelf gaat profileren ten koste van de ander. Want in de evolutie theorie is er geen plek voor moraal, geen plek voor regels die ons zeggen wat we moeten doen, we zijn net als de wilde dieren die hun instinct volgen en gedreven worden door overlevingsdrang.

Als we de ontwikkelingen om ons heen zien, dan zien we langzaam de christelijke moraal van ons samenleving verdwijnen en komen we steeds meer op de plek waar de evolutie theorie ons wil hebben. De maatschappij heeft het niet door, maar de Nederlandse cultuur was doordrenkt van het christelijke geloof en hoe meer dat in gedrang komt, hoe meer we een gewetenloze samenleving worden.

God heeft wel degelijk nagedacht over Zijn schepping, God heeft wel degelijk ons een verantwoordelijkheid gegeven. Wij zijn geen product van een ongeluk, we zijn hier met een unieke taak die God ons gegeven heeft. Hij heeft ons verantwoordelijkheid gegeven over Zijn schepping, Hij heeft ons een bijzondere taak gegeven.

En daar moeten we van doordrongen raken, God heeft ons gekozen om met onze eigen verlangens en onze eigen wil samen met Hem te wandelen. Deze overdenking is geen oproep om je aan te sluiten bij Greenpeace, dit is een oproep om je plek in de schepping te nemen als kind van God. Bewust van het feit dat je geroepen bent door Onze Vader in de hemel voor een bijzondere taak.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Potentie

Psalm 8

6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.
(Psalm 8:6)

Dit vers kunnen we niet lezen zonder de voorgaande verzen. Want eerst heeft David zich afgevraagd wie of wat wij eigenlijk zijn dat God ook maar aan ons denkt? In de vorige overdenking hebben we kunnen zien dat onze positie helemaal niet zo groots is, dat we een minuscuul schakeltje zijn in deze majesteitelijke schepping.

En vanuit die positie moeten we erkennen dat we niet begrijpen dat God aandacht aan ons besteed. Sterker nog, we kunnen niet begrijpen dat Hij zoveel potentie in ons ziet dat Hij ons een weinig minder dan de engelen heeft gemaakt.

De grootsheid waanzin die vandaag de dag in de wereld heerst heeft dus helemaal niet zo’n slechte bron. Want God heeft wel degelijk een bijzondere taak voor ons, Hij ziet wel degelijke de potentie waarin wij geschapen zijn. Maar als wij vergeten waar wij vandaan komen dan zijn wij net als de duivel die zichzelf wil verhogen boven God. En dat is het grote gevaar voor ons mensen.

Wij moeten ons blijven realiseren waar we vandaan komen, we moeten ons blijven realiseren dat het Gods keuze was om ons te kronen met eer en glorie. We moeten ons blijven realiseren dat we slechts stof zijn. Het is God die ons onze positie geeft, het is God die potentie in ons legt. En dat moeten we nooit en te nimmer vergeten. In God hebben wij onze kracht, in God hebben wij ons leven.

Alles dat buiten God omgaat is als de duivel die zichzelf wil verhogen en zichzelf wil zetten op de troon van God. Daarom moeten we blijven kijken naar de sterren en erkennen dat we niet begrijpen dat God naar ons omkijkt. Maar het is Zijn genade en Zijn liefde voor ons waardoor wij gekroond worden met eer en glorie. Dank U Vader voor Uw liefde en genade, dank U voor de potentie die u in ons ziet.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Niets

Psalm 8

4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
(Psalm 8:4-5)

Er zijn mensen die als hobby mieren houden. Ze richten een plek in waar de mieren vrij hun gang gaan, ze zorgen voor eten en willen de omstandigheden optimaal maken voor de mieren. Andere mensen begrijpen hier helemaal niets van, waarom zou iemand nu mieren gaan houden als hobby? Het is ongedierte dat we liever kwijt zijn dan rijk, ze zijn zo klein en er zijn er genoeg. Ze zien absoluut niet de waarde van zo’n minuscuul dier.

En dat is precies hoe David hier naar ons mensen kijkt. Hij ziet de mensheid als een kolonie mieren en vraagt zich af waarom God aandacht aan ons wil besteden. Wat zijn wij dat God het nodig vindt om aandacht aan ons te besteden? Zijn wij niet gewoon een hoop mieren die als gekken door elkaar wandelen?

Veel mensen zullen dit niet begrijpen, die zien de mens als de top van de voedselketen, het belangrijkste van wat hier op aarde rondwandelt. Het is dus eigenlijk niet meer dan normaal dat God aandacht aan ons besteed. En het is deze houding van ons mensen die deze psalm elke kracht ontneemt. We kunnen niet begrijpen wat David hier bedoeld omdat wij onze positie niet begrijpen.

Kijk naar de sterren, God heeft elk van die sterren een plek gegeven, het is geen ongeluk. Dat wij door een verrekijker het heelal door kunnen kijken betekent niet dat wij ook maar iets van die grootsheid en heerlijkheid ons eigen kunnen maken. De wetenschappers ontdekken zwarte gaten, implosies, bijzonder sterren, maar dat maakt van ons mensen nog steeds niets bijzonders, want het is God die dat alles heeft gemaakt.

En in die immense grootsheid, in dat eeuwige perspectief, zitten wij hier als mieren op een kluitje voor 60 of 100 jaar. Waarom zou de Schepper van dit alles naar ons omkijken, waarom zou Hij ook maar een seconde aandacht aan ons besteden? Dat is de vraag die David hier stelt en dat is de vraag die wij onszelf moeten stellen om te begrijpen hoe groot Gods liefde is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Vol van majesteit

Psalm 8

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.
2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
(Psalm 8:1-3)

Zoals Jezus ook de religieuze leiders vertelde over stenen die het van de mensen zullen overnemen om God te prijzen zo is hier ook de boodschap dat niets onmogelijk is voor God. De mens lijkt tot zulke grote dingen in staat en als we eerlijk zijn dan zijn we niet ver of misschien zelfs verder dan de tijd waarin de spraakverwarring begon. Mensen die zichzelf groter zien dan de Schepper die hen geschapen heeft.

Het is deze arrogantie waardoor de mensheid hun plek in de schepping niet meer zien, maar zichzelf boven alles stellen. Elke notie van een God of een Schepper wordt ontkracht om zo maar niet te hoeven erkennen dat we ergens naar moeten luisteren. De mens is zo trots op zijn werken dat het niet in het licht van Jezus terecht wil komen, de eigen daden zijn zo bevredigend dat men alles doet om in de duisternis te blijven.

Misschien vinden we dit een negatief verhaal, misschien zijn wij ook trots op wat er allemaal in de wereld gebeurt. We leven toch in een mooi land dat veel voor elkaar krijgt? Dat is inderdaad zo, tenzij we zien wat David hier ziet. Want dan kijken we werkelijk vanuit een ander perspectief, dan zien we werkelijk een God die goed is.

God staat boven alles en Hij heeft een plan met deze wereld. Hij is vol van majesteit en heerlijkheid en Hij zal worden geopenbaard. Jezus bad niet voor een betere toekomst hier op aarde, Hij bad voor het Koninkrijk van God. Hij weet hoe heerlijk en vol van God majesteit de hemel is, Hij weet waar Hij vandaan kwam en daar kan niets van wat hier op aarde is tegenop.

Geloven we dit? Zijn wij er werkelijk van overtuigd dat God een fundament neerlegt uit de mond van kinderen en zuigelingen die de trots en arrogantie van deze wereld zal omverwerpen? Want als we zo gaan kijken dan zien we toch echt een hele andere wereld dan de wereld door de ogen van de media. We zien een wereld die uiteindelijk ten val gebracht zal worden. God is zo groot en zo vol van majesteit, als we dat gaan zien zal dat ons wereldbeeld compleet veranderen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Geen leedvermaak

Psalm 7

15 Zie, hij heeft weeën van onrecht
en is zwanger van kwaad,
hij zal leugen baren.
16 Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven,
maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft.
17 Zijn moeite zal op zijn eigen hoofd terugkeren,
zijn geweld op zijn eigen schedel neerdalen.
18 Ik zal de HEERE loven om Zijn gerechtigheid,
en voor de Naam van de HEERE, de Allerhoogste, psalmen zingen. 
(Psalm 7:15-18)

Het contrast is duidelijk, uiteindelijk zal degene die een goddeloos leven heeft er voor betalen, maar degene die verlangt naar Gods rechtvaardigheid zal in die vruchten wandelen. Als we dit nu eens toepassen op ons eigen leven, zou ons leven er dan niet heel anders uitzien?

Want dit is geen geloof van David dat hij verkondigt als een kennis waar we een mening over moeten hebben. David verlangt er werkelijk naar om de Heere te loven om Zijn gerechtigheid. Hij verlangt er werkelijk naar dat Gods rechtvaardigheid zal zegevieren en de zonden en onrecht werkelijk gestraft zal worden.

En Jezus was precies hetzelfde, daarom leerde Hij de discipelen ook bidden dat het Koninkrijk van God zal komen. Het is een diep verlangen dat het rechtvaardige in God zal zegevieren en dat de zonden in deze wereld weggedaan zal worden. Want wie zou er nu niet verlangen naar de liefde, blijdschap, geduld en alle andere vruchten van de Heilige Geest? Alleen zij die hun eigen zonden en onrecht meer liefhebben.

En daar moeten wij naar verlangen dat het recht weer werkelijk recht is en dat zonden ook echt gezien worden als zonden. Dat we God werkelijk gaan prijzen om Wie Hij is in Zijn rechtvaardigheid. Het klinkt misschien zo normaal, maar het is niet normaal meer in de wereld en misschien ook niet meer in de kerk. Liefde zal niet regeren als God niet rechtvaardig is, er zal geen blijdschap op aarde zijn als God niet heilig is.

God zal de wereld oordelen en daar mogen wij onszelf in verheugen. Het is geen leedvermaak, maar het is juist het diepe verlangen naar Gods goedheid op aarde en in ons leven. Natuurlijk is Gods verlangen dat een ieder gered wordt, maar we moeten ons ook realiseren dat de poort smal is en dat er maar weinigen zullen zijn die daar naar binnen gaan. Maar het zijn wel degenen die verlangen naar wat David hier verlangt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Sorry zeggen

Psalm 7

13 Als men zich niet bekeert,
dan zal Hij Zijn zwaard scherpen,
Zijn boog spannen, en aanleggen.
14 Hij heeft dodelijke wapens voor Zich gereedgemaakt,
Hij richt Zijn pijlen op de felle achtervolgers. 
(Psalm 7:13-14)

Op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort over de discipelen van Jezus waren er vele mensen die dit zagen als de hand van God. Er waren er 3000 die zich bij deze beweging toevoegden en ze hadden maar 1 vraag, wat moeten wij doen? Het antwoord van Petrus is dan heel duidelijk, ze moeten zich bekeren, laten dopen en vervult worden met de Heilige Geest.

En dat is een boodschap die niet nieuw is, het is een boodschap van genade die we ook door het hele oude testament kunnen lezen. Maar er is een probleem in het hedendaagse evangelie en dat probleem wordt zichtbaar in de manier waarop we het evangelie toepassen in ons leven. Want het evangelie van genade heeft ons lui gemaakt, we zoeken niet meer het koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid.

En dat is echt niet de schuld van 1 bepaalde denominatie, het is bij elke stroming binnen gesijpeld. Bij de ene is het de liefde van God die een oogje dicht lijkt te knijpen voor onze zonden, bij de ander is het de belijdenis die bepalend is voor het eeuwige leven. De reden dat Petrus de mensen oproept tot bekering en doop heeft juist te maken met het onderwerp van deze psalm.

God verlangt er naar dat wij ons bekeren, dat wij inzien dat we op de verkeerde weg zitten. God hoopt in Zijn genade ons te kunnen vergeven en de enige eis is dat wij ons bekeren. En dat is zeker de boodschap van Johannes de doper en Jezus toen zij hier op aarde waren. En dat is ook de boodschap van Petrus op die befaamde pinksterdag. Bekeren betekent dat wij ons afkeren van de zonden in de wereld, dat wij ons leven omkeren weg van de zonden.

Even in het midden gelaten wanneer we gedoopt moeten worden, maar als we de betekenis van de doop niet in de context van de bekering zien slaan we plank mis. Het is geen deur naar het christendom, het is een uiting van het verlangen om te bekeren, om ons leven anders in te delen. God wil een sorry horen en een sorry zien. Is het zichtbaar in jouw leven?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

God is boos

Psalm 7

11 Mijn schild is bij God,
Die de oprechten van hart verlost.
12 God is een rechtvaardige Rechter,
een God Die iedere dag toornt.
 (Psalm 7:11-12)

Er is geen eenduidige manier om over God te praten. De meer strenge gereformeerde kerken zien God als een boze God die niet blij is met de zonden van de wereld. Ze zien een strenge God die alle touwtjes in handen wil houden. De meer vrije gemeenten zien een God die vol van liefde is en van ons allemaal houdt. Hij staat met armen wijd open om de verloren zonen weer in Zijn armen te sluiten.

Maar wij hebben deze twee kanten van God te lang tegenover elkaar gezet. Ze staan namelijk niet tegenover elkaar, God is alle twee. En nog wel veel meer dan wij met onze kleine hersencapaciteit kunnen bevatten. God is niet het een of het ander, God is heilig in Zijn boosheid en heilig in zijn liefde. Hij is rechtvaardig in Zijn boosheid en rechtvaardig in Zijn liefde.

Een God die iedere dag toornt is niet gestopt met zijn boosheid nadat Jezus aan het kruis heeft gehangen. Het is nog steeds de realiteit van Wie God is. De toorn van God is alleen vervult in ons leven als we werkelijk Jezus als ons offer voor God accepteren. En dan wordt God onze schild, dan worden wij rechtvaardig gemaakt door geloof. Dan is het God die ons vult mijn Zijn bescherming.

Maar dan moeten wij nog steeds overtuigd zijn van het feit dat God toornig is over zonden. Nog steeds moeten we deze kant van God vrezen, wetende dat Hij ons lief heeft. God is rechtvaardig, Hij zal altijd recht oordelen. En daar moeten we op vertrouwen in ons leven.

Het kruis is geen excuus brief om door te gaan met zondigen omdat we denken dat Gods liefde is geopenbaard, want het kruis openbaart juist ook Gods toorn. Jezus stierf niet voor niets, God haat zonden, Hij is toornig over het kwaad en daarom moeten we Zijn liefde omarmen om uit die toorn van God te komen. God is rechtvaardig in Zijn liefde, en een ieder die dat accepteert zal verlost worden van Gods toorn, maar een ieder die dat niet accepteert zal Gods toorn nog altijd moeten ervaren.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Verlangen naar Gods rechtvaardigheid

Psalm 7

7 Sta op, HEERE, in Uw toorn,
verhef U tegen de verbolgenheid van wie mij benauwen,
ontwaak ter wille van mij;
U hebt het recht ingesteld.
8 De gemeenschap van volken zal U omringen,
neem dan weer plaats hoog boven hen.
9 De HEERE zal over de volken rechtspreken.
Doe mij recht, HEERE, want ik ben rechtvaardig
en oprechtheid is bij mij.
10 Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen,
maar doe de rechtvaardige standhouden,
o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft.
 (Psalm 7:7-10)

Als we iets van deze verzen moeten leren dan is het dat God rechtvaardig is en daarbij ook altijd zal handelen als wij ons tot Hem roepen. Tegenwoordig is het recht hier op aarde steeds krommer. Het begint al bij de wet, het wordt steeds meer ingegeven door het liberale idee dat we als mensen eigenlijk zoveel mogelijk vrij moeten zijn om te kunnen doen wat we willen doen.

Daarom moeten we verlangen naar de rechtvaardigheid in God. En David is er heilig van overtuigd dat God rechtvaardig is, dat God het recht zal laten zegevieren. Sterker nog, David weet dat een ieder die zich tot Hem richt voor een rechtvaardig oordeel, God zal antwoorden. En dat is waar deze verzen van doordrongen zijn.

Er is een keerzijde aan dit gebed, we moeten namelijk weten dat God echt recht zal doen. En vaak is dat niet zoals wij graag zouden willen. Wij willen dat God voor ons partij kiest, dat Hij ons ‘rechtvaardigheid’ verschaft. Maar er zijn altijd meerdere partijen bij betrokken en God zal echt rechtvaardig oordelen.

En daarom moeten we weten dat God onze harten en nieren zal beproeven, Hij zal onze motivaties beoordelen op het moment dat wij ons tot Hem richten. En misschien is dat wel ons probleem dat wij niet verlangen naar Gods rechtvaardig wandelen in ons leven. Misschien weten we dat we geen voet hebben om op te staan.

Laten we verlangen naar Gods rechtvaardigheid, niet alleen in ons leven, maar ook in ons hart. Laten we verlangen naar het doordrenken van alles in ons leven met Zijn rechtvaardig handelen. Want dan zal deze psalm tot leven komen in jouw leven, dan is het werkelijk een verlangen naar Gods rechtvaardigheid en niet een verlangen naar jouw versie van rechtvaardigheid.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Verlangen naar Gods rechtvaardigheid

Psalm 7

4 HEERE, mijn God, als ik dát gedaan heb,
als er onrecht aan mijn handen kleeft,
5 als ik iemand kwaad vergolden heb die vrede met mij had
– wie mij zonder reden benauwde, heb ik juist gered! –
6 dan mag de vijand mij vervolgen, achterhalen,
mijn leven op de grond vertrappen
en mijn eer in het stof doen wonen! Sela
 (Psalm 7:4-6)

David wil het accepteren dat als hij werkelijk mensen tegen de schenen heeft geschopt dat ze achter hem aankomen. Maar hij ziet het niet, hij ziet niet hoe hij andere mensen boos heeft gemaakt. Hij voelt dat hij juist het goede heeft gedaan en er geen enkele reden is voor de problemen waarin de mensen hem duwen.

En dat kunnen we ook zien in het leven van David zoals hij Saul benaderde. Zelfs het hoekje van de mantel van Saul dat hij afsneed was al teveel voor zijn geweten. En dat is ook het leven dat wij moeten hebben, we moeten mensen om ons heen geen pijn doen we moeten altijd zorgen dat wij het onderspit delven. Het klinkt raar, maar de bijbel is geen boek die ons oproept om vooral voor onszelf op te komen.

En als we zo’n houding hebben in het leven, dan kunnen we hetzelfde bidden als het gebed dat David hier bidt. Dan mogen we weten dat God in Zijn rechtvaardigheid ons zal verdedigen. We moeten in ons leven zover afhankelijk worden van God dat we weten dat Hij alles in handen heeft en wij alles aan Hem overgeven.

We kunnen wel klagen over de mensen om ons heen, maar het helpt niet. Alleen als we ons tot God richten mogen we weten dat Hij er Zich mee zal bemoeien. Misschien niet op de manier waarop wij hopen, maar het zal altijd rechtvaardig zijn en daar moeten wij op vertrouwen. Onze taak is om onszelf zo goed mogelijk te gedragen tegenover andere mensen.

Het gebed dat David hier bidt is niet een openbaar gebed waarmee hij zichzelf probeert te rechtvaardigen. En zo moeten wij dit gebed ook niet gebruiken, dit gebed moet alleen op God gericht zijn en werkelijk verlangen naar Zijn rechtvaardigheid in alle situaties. Wees nederig, wees afhankelijk van God en we zullen werkelijk een gezegend leven hebben.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Toevlucht

Psalm 7

1 Sjiggajon van David, dat hij voor de HEERE gezongen heeft, vanwege de woorden van Cusj, de Benjaminiet.
2 HEERE, mijn God, tot U neem ik de toevlucht,
verlos mij van al mijn vervolgers en red mij.
3 Anders verscheuren zij mijn ziel als een leeuw,
slepen zij mij weg, terwijl er niemand is die redt.
 (Psalm 7:1-3)

Als we het leven van David goed bestuderen dan is het helemaal geen rozengeur en maneschijn. Hij was de jongste thuis en niet helemaal serieus genomen. Werd achtervolgd door Saul en kon elke keer weer ter nauwe nood ontsnappen. En zelfs toen hij koning was zat het niet allemaal mee, er was altijd wel iets of iemand in zijn leven die tegen hem in wilde gaan.

Als we zijn leven vergelijken met dat van Salomo dan valt het bijna in het niets. Alleen al de tempel is een heerlijke getuigenis van Gods zegen en overvloed. Wat maakte het leven van David dan zo groots, waarom is hij degene aan wie God beloofde dat zijn nageslacht altijd op de troon zal zitten?

Het geheim staat in vers 2, want het is David die in al die omstandigheden zijn toevlucht zocht in God. De omstandigheden zijn niet van belang in ons leven, of we nu in China wonen waar we worden vervolgd of we wonen in Nederland waar we worden verleid met de lusten van de wereld. Het gaat om ons antwoord, bij wie zoeken wij onze toevlucht.

En dat maakt het leven van David zo groots in alle omstandigheden zocht hij zijn toevlucht bij God. Hij had een andere weg kunnen kiezen, hij had zichzelf kunnen verdedigen, hij had het lot in eigen handen kunnen nemen, maar hij deed dat niet. Hij wist dat God zijn enige toevlucht was en wist dat als God niets deed zijn lot in de handen van zijn vijanden lag.

Verlos mij o God van mijn vervolgers. Verlos mij van de leugens die ons altijd maar lijken te achtervolgen. Leugens die ons van u vandaan willen halen. Alleen U bent mijn toevlucht, alleen U bent mijn hoop.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off